POLITIKA

Makedonskiot politi~kiot vrv me|u dva ogna

VOORU@ENA I MEDIUMSKA VOJNA PROTIV MAKEDONIJA!

Pi{uva: Qup~o PAN^EVSKI

  • Neophodna e itna intervencija na me|unarodnata zaednica za spas na Makedonija!!

Trojca vojnici se ubieni pri napadot na albanskite ekstremisti vo reonot na Tanu{evci. Kir~o Dimitriev (33), Dejan Jakimovski (26) i Teodor Stojanovski (24) gi zagubija `ivotite, dodeka gi izvr{uvaa postavenite zada~i. Pokraj zaginatite, se {pekulira deka ima golem broj raneti vojnici na ARM. So ovoj akt ekstremistite javno potvrdija deka gi ignoriraat apelite na me|unarodnata zaednica za izbegnuvawe na konflikt od po{iroki razmeri. Nepre~enoto dejstvuvawe na ovie grupi odi vo prilog na konstatacijata deka i pokraj vetuvaweto na me|unarodniot faktor deka }e rasporedi sili od drugata strana na granicata, s# u{te nema ni{to od toa.

Pokraj ova protiv Makedonija se vodi i mediumska vojna. Golem broj stranski mediumi informiraat za navodnoto "etni~ko ~istewe" na terenot od strana na makedonskata vojska i policija. Vakvata "mediumska kampawa" ima za cel da predizvika begalska kriza i ve}e videno scenario, a Makedonija da bide osudena od celiot svet.

Vladata i Ministerstvoto za odbrana s# u{te se na stavot deka "diplomatskata vozdr`anost" e podobro re{enie, otkolku konkretna akcija, iako vo me|uvreme ginat makedonski vojnici. Pretsedatelot na dr`avata i natamu se dopi{uva so pretstavnici na NATO, UNMIK i KFOR, a toa samo gi potvrduva pretpostavkite deka Makedonija ne mo`e sama da odlu~i koga e potrebno da se intervenira za za~uvuvawe na sopstvenata dr`ava.

TU\A TERITORIJA

Glasinite deka vooru`eni ekstremisti formiraat svoi bazi i jataci na makedonska teritorija se obvistinija. Novinarska ekipa, koja se nao|ala vo reonot na seloto Tanu{evci, imala bliska sredba so pogolema grupa uniformirani lica so oznaki na OVK, koi se pretstavile kako pretstavnici na "narodnata odbrana" na seloto. Pritoa, licata bile iznenadeni od faktot deka makedonskata policija ne gi izvestila "posetitelite" deka vleguvaat vo tu|a teritorija i deka `itelite na ova selo od poodamna im davaat logisti~ka poddr{ka na pripadnicite na OVK. Otkako za seto ova e informirana policijata i Armijata, u{te vo tekot na istiot den e prezemena akcija za rasvetluvawe na slu~ajot. Pritoa, grani~na patrola na ARM, vo dva navrata imala vooru`ena prestrelka so lica vo crni maskirni uniformi vo koja nemalo `rtvi i raneti.

Seloto Tanu{evci

Ministerstvoto za odbrana ima celosna kontrola nad teritorijata na Makedonija, no incidentot ne e za potcenuvawe, pa zatoa ARM }e go ponese celiot tovar vo grani~niot pojas od sto metri, a vo drugite delovi od teritorijata zaedno so MVR- izjavi ministerot za odbrana, Quben Paunovski.

SOVET ZA BEZBEDNOST

Po povod na novonastanatata situacija, pretsedatelot na dr`avata po dolgo razmisluvawe go svika Sovetot za nacionalna bezbednost kade e konstatirano deka e potrebna pogolema sorabotka so silite na KFOR i UNMIK, kako i da se vospostavi redoven grani~en re`im od kosovskata strana na granicata. Na sednicata na Sovetot, bezbednosnata sostojba be{e oceneta kako "generalno stabilna", a pretsedatelot Trajkovski izrazi nezadovolstvo od na~inot na koj silite na KFOR ja obezbeduvaat granicata. No, deka |avolot ja odnel {egata se vide na sredbata me|u Trajkovski so komandantot na silite na KFOR za Kosovo, general-polkovnikot Karlo Kabixiozu, koj re~e deka nema podatoci za toa koi lica go predizvikale incidentot, no siguren e deka ima povrzanost me|u ektremisti~kite albanski grupi vo Ju`na Srbija, Makedonija i na Kosovo. Na sredbata be{e zaklu~eno deka potrebno e formirawe na zaedni~ka strategija i prisutnost na dvete strani od granicata za zgolemuvawe na efikasnosta.

Zaedni~koto prisustvo na armiite ne zna~i i zaedni~ko patrolirawe dol` grani~nata linija, bidej}i KFOR nema mandat za toa, potencira{e Kabixiozu.

NOVI INCIDENTI

I dodeka razmenata na mislewa i vospostavuvaweto na nova strategija be{e tema na sredbite na mnogubrojni delegacii, situacijata vo Tanu{evci od den na den stanuva{e s# poseriozna. Kako edna od pri~inite za incidentite na severnata granica e Dogovorot za definirawe na granica me|u Makedonija i Jugoslavija koj se ratifikuva{e na Samitot vo Skopje. Sledea novi incidenti i prestrelki, a kako kruna na nastanite be{e zaposednuvawe na seloto od grupa ekstremno orientirani pripadnici na OVK, koi go evakuiraa mesnoto naselenie na teritorija na Kosovo. Vakviot razvoj pridonese Pretsedatelot na dr`avava da upati pismo do Sovetot za bezbednost na ON, vo koe pobara me|unarodna poddr{ka za Makedonija i osuda na nasilstvata na teroristi~kite grupi. Vo znak na poddr{ka, generalniot sekretar na NATO, Xorx Robertson, vedna{ isprati voeno - politi~ka misija so zada~a da ja utvrdi i snimi situacijata na terenot.

Makedonskite vlasti treba da & ka`at na ovaa misija {to to~no im e potrebno za za{tita na granicata i za spre~uvawe na incidentite, izjavi generalniot sekretar. No, i pokraj neskrienata zagri`enost za sostojbata vo Makedonija, me|unarodnata zaednica i nejzinite pretstavnici sugeriraa kaj makedonskite vlasti, problemot da go re{at so politi~ki sredstva.

Vo me|uvreme, ARM intenzivno rasporeduva golemi voeni sili vo reonot na seloto Tanu{evci, a obvinuvawata koi se upateni na adresa na KFOR deka postavenata zada~a koja treba da ja izvr{uvaat od drugata strana na granicata voop{to ne si ja vr{at, prodol`uvaat.

Paralelno na vakvite aktivnosti prodol`uva i diplomatskata ofanziva na Trajkovski. Vo pismoto upateno do ON i negoviot generalen sekretar, Kofi Anan, go informira deka se iscrpeni site politi~ki sredstva za nao|awe mirno re{enie za serioznata zakana za teritorijalniot integritet na dr`avata.

Za razlika od nego, ministerot za odbrana, Quben Paunovski, izleze so soop{tenie pred javnosta vo koe se veli: Vo interes na ~esta na Evropa, a ne samo na ovoj region, Republika Makedonija do posleden moment }e go re{ava problemot Tanu{evci so diplomatski metodi.

Neodlu~nosta, nesposobnosta, a mo`ebi i ne daj Bo`e odzemenoto pravo za re{avawe pri donesuvaweto na odluki od vitalen interes, gi pottikna ekstremistite na novi incidenti. Zatoa nekolkudnevnite prestrelki rezultiraa so granatirawe na karaulata na ARM vo blizina na seloto Tanu{evci so ra~en minofrla~ "zoqa", no za sre}a proektilot ne ja pogodil celta.

Se {pekulira deka "mozokot" na celata operacija i glaven ideolog vo borbata za "albanska nezavisnost" e Xavit Asani, ~ovekot za kogo makedonskite vlasti pred izvesen period bea prinudeni da trampaat ~etvorica pripadnici na pograni~nite edinici na ARM kidnapirani od strana na negovite soborci.


Kako {to doznavame, albanskite ekstremisti od pred nekolku dena vo Tanu{evci nosat tela na po~inati civili od Kosovo. Pokraj telata na starci i `eni, imalo i tela na po~inati deca. Celata akcija e so cel da se svrti vnimanieto na svetskata javnost po eventuelniot napad na makedonskata Armija vrz poziciite na ekstremistite koi se stacionirani vo Tanu{evci. Scenarioto na ovaa propaganda e ARM da se pretstavi kako vojska koja vr{i etni~ko ~istewe na terenot, snimkite od po~inatite tela da se objavat vo stranskite mediumi, i pritoa da se pobara poddr{ka od me|unarodnata javnost.


Razvoj na nastanite

16.2. Kidnapirana ekipa na A1- televizija vo Tanu{evci, vo dva navrata prestrelki so nekolku vooru`eni lica so crni i maskirni uniformi.

20.2. Svikan Sovetot za bezbednost, ocenka - sostojbata "generalno stabilna".

22.2. Pretsedatelite na Makedonija i Jugoslavija, Boris Trajkovski i Voislav Ko{tunica, na Samitot vo Skopje, potpi{aa Spogodba za odbele`uvawe na granicata.

23.2. Ministerot za odbrana, Quben Paunovski, gi povika Me|unarodnata zaednica, NATO i EU, da zavzemat politi~ki stav so koj }e soop{tat deka nikoj ne smee da posegne po stabilnosta na Makedonija.

25.2. Ministerot za nadvore{ni raboti, Sr|an Kerim, vo pismoto do generalniot sekretar na NATO, Xorx Robertson i Havier Solana, ja prenesuva re{itelnosta i osudata na site u~esnici na Samitot vo Skopje protiv nasilstvoto i teririzmot.

26.2. Prestrelka kaj Tanu{evci, bez `rtvi. Pretsedatelot Boris Trajkovski upati pismo do Sovetot za bezbednost na ON vo koe se bara poddr{ka za Makedonija i osuda na nasilstvoto.

28.2. Prestrelka kaj Tanu{evci, otvoren ogan vrz poziciite na ARM, bez `rtvi. ARM rasporeduva golemi voeni sili i oprema vo reonot na Tanu{evci. Trajkovski izjavi: "Iscrpeni se site politi~ki sredstva za re{avawe na krizata". Zasedava Sovetot za bezbednost, ocenka - situacijata e te{ka, ama pod kontrola.

1.3. Sostojbata oceneta kako kriti~na. Visoka voena delegacija na Alijansata vo poseta na Ministerstvoto za nadvore{ni raboti. NATO sugerira dijalog namesto upotreba na sila vo Tanu{evci. Se {pekulira deka Tanu{evci e "okupirano" od okolu trista teroristi.

3.3. Vooru`ena presmetka so golem intenzitet. Na makedonska strana trojca zaginati vojnici i nekolku povredeni.

4.3. Spored Rojters, vooru`eni lica od reonot na Tanu{evci za koi se pretpostavuva deka se kosovski Albanci masovno se povlekuvaat od teritorijata na Makedonija.

5.3. Odovornosta za slu~uvawata vo Tanu{evci ja prezede t.n. Osloboditelna narodna armija, so soop{tenieto isprateno do programata na albanski jazik na radio "Doj~e vele".