INTERVJU

Gospodin Jovan Dremvicki, Mitropolit na Povardarskata eparhija

NEMA DOBAR TEOLOG BEZ DA GO ZNAE GR^KIOT JAZIK

Razgovarala: Anita DIMOVA

  • Vo Crkvata ne samo {to ne intervenira policijata, tuku veli samo ako se ispotepate ili ne daj Bo`e krv ako padne, toga{ bi interveniral nekoj
  • Kaj nas e dominantna teorijata deka nie sme Sloveni i toa e mnogu opasno i razgraduva~ki po identitetot na Makedoncite. Koj ima pravo da gi frli devette vekovi zad Slovenite. Najgolemite na{i istoriografi sakaat da poka`at deka nie sme Sloveni. Nikoga{ nema da se soglasam so toa

MS: Va{e Visoko Preosve{tenstvo, kakov e Va{iot stav vo vrska so promenata na imeto na MPC vo Ohridska arhiepiskopija?

G. JOVAN: [to se odnesuva do imeto, ne samo na Makedonskata pravoslavna crkva, tuku i za imeto voop{to na nas lu|eto, pa i na dr`avite, toa e dogovorna rabota. Napati proizleguva od kvalitetot i situacijata, no napati nekoj drug stanuva ne~ij kum i mu go dava imeto, i po odnos na toa ime bivaat toj ~ovek ili taa zemja ili taa crkva prepoznatlivi. Koga se razgovara za imeto na Crkvata, osobeno vo ovaa vreme koga nie kako Makedonska pravoslavna crkva se borime da bideme prifateni od drugite crkvi vo pravoslavniot svet, treba da imame na um u{te edna dopolnitelna situacija, a toa e deka `iveeme vo eden svet, t.n. Balkan, vo koj istorijata bila mnogu bogata, mnogu raznorodna i mnogu razli~no tolkuvana. [to e u{te pova`no za `ivotot na Balkanot, toj sekoga{ docni vo odredeni istoriski procesi i ona {to sme go narekuvale nacional-romantizam vo 19 vek, kako da po~nuva da za`ivuva duri sega. Mo`ebi gre{am i daj Bo`e da gre{am, no smetam deka mladite ve}e se zadojuvaat vo edna nacional-{ovinisti~ka atmosfera koja voop{to ne e shodna.

MS: Pokonkretno?

G. JOVAN: Ako progovorime konkretno sega za imeto na Crkvata, iako e neophodno seto ova da se re~e za da imame potpolna pretstava za toa kako bi se re{il na{iot problem, potrebno e da znaeme deka crkovno, nie toa go narekuvame eklisiolo{ki, imeto na nekoja pomesna crkva se dava spored gradot vo koj e sedi{teto na episkopot. Taka e uredena Pravoslavnata crkva {to sekoja episkopija voslavena so episkop e polna katoli~anska (soborna) i apostolska crkva. [to zna~i bez nikakov nedostatok mo`e da opstoi vo vremeto i vo prostorot kako polna, soborna, apostolska crkva.

Vo 19 vek ima dekadencija na teologijata. Crkvata po~na da se imenuva spored imeto na dr`avata vo koja e, za da nastane prvo Gr~ka pravoslavna crkva koja 30 godini ima{e problem so Carigrad okolu priznavaweto, potoa Bugarskata, podocna Srpskata, pa i Romanskata i se javi eden problem koj nie so zadocnuvawe go pro`ivuvame, no problem koj mora da se re{ava na sepravoslavno nivo i postaven na dneven red za naredniot Vselenski sobor. No, zaradi na{ata neorganiziranost, s# u{te ne mo`e da se svika toj Sobor i da se najde re{enie po ova pra{awe. Izdr`ano e sosema nie da se narekuvame spored gradot vo koj opstojuva taa crkva i da bideme crkva bez nikakov nedostatok, zatoa {to eden od uslovite za da bideme prifateni od sepravoslavniot svet e da se narekuvame eklisiolo{ki pravilno.

MS: Va{eto mislewe za toa dali }e ima ednoglasna odluka na Sinodot ili ne za promena na imeto na MPC?

G. JOVAN: Mislam deka sozrevame site poleka. Skoro vo mediumite pro~itav, nekoj od teolozite veli deka ne sme zreli za re{avawe na pra{aweto okolu imeto, bidej}i trebalo mo`ebi porano da go postavime i da ostavime pove}e prostor da sozree. Se soglasuvam so nego, no kako {to te~at rabotite, site zaedno sozrevame, zatoa {to rabotata koja treba da ja re{ime e mnogu istoriski naplastena i e mnogu suptilna {to bara sestran pristap.

POPAMETNIOT POPU[TA

MS: Vo Bregalni~kata eparhija imavte problemi so sve{tenicite i so vernicite. Duri vo edna prilika se obidovte so "reketari" da vlezete vo crkvata. Smetate li deka taka treba da se odnesuva eden episkop?

G. JOVAN: Problemi vo Bregalni~kata eparhija ima{e samo vo sve{tenstvoto i toa mnogu kategori~no i odgovorno go tvrdam. Jas so vistinskite vernici nikoga{ ne sum imal problemi, nitu }e imam so onie koi sakaat da go sledat patot na spasenieto i da crkvuvaat onaka kako {to Crkvata propi{uva. No, so odredeni sve{tenici imav problemi i otkako s# pomina, ne sakam da komentiram zo{to i kako.

Za slu~ajot vo Sveti Nikole, kade {to mo`ebi zapo~naa nekako da se razvitkuvaat problemite vo Bregalni~kata eparhija, donesovme odluka za promena na stare{inata, no toj ne saka{e da ja predade dol`nosta. Toa e pove}e administrativen problem, otkolku crkoven, za{to kako Crkva vo dr`avava nemame ama ba{ nikakva za{tita i ne mo`eme na nikakov na~in da gi sprovedeme odlukite, ako toa nekoj dobrovolno ne saka. Isto taka ne mo`eme da mislime deka vo Crkvata site se "cve}iwa" i deka site }e se pot~inuvaat na odlukite. Zatoa neophodno be{e administrativno da postavime lu|e koi }e se obidat da ja sprovedat odlukata.

MS: Nekoj vid policija ili obezbeduvawe?

G. JOVAN: Ne bi sakal taka da ja nare~am, no velam taa bi funkcionirala incidentno, vo slu~ai koga bi se javila takvata neposlu{nost. Vo Crkvata ne samo {to ne intervenira policijata, tuku veli samo ako se ispotepate ili ne daj Bo`e krv ako padne, toga{ bi interveniral nekoj.

MS: [to se slu~i so sve{tenikot koj be{e neposlu{en?

G. JOVAN: Po moeto zaminuvawe toj se vrati i toa ne sakam da go komentiram, no smetam deka i toga{ i sega problemot so Bregalni~kata eparhija bi go re{aval samo so taa disciplinska merka. Tie dvajca ili trojca koi bea neposlu{ni da se otstranat od crkovnata zaednica, za{to ja razjaduvaat odvnatre i so tek na vreme }e ja napravat {upliva. Zatoa edinstveno re{enie be{e so lu|e koi se odvnatre, barem fiktivno, da gi sprovedeme odlukite koi sme gi donele. Nekoj od toa saka{e da napravi scena, no tuka nema{e ni{to nezakonsko.

MS: Me|utoa, na kraj Vie se povlekovte, a sve{tenikot ostana da raboti tamu.

G. JOVAN: Ima edna pogovorka koja veli "Popametniot popu{ta". Ne sakam da ka`am deka vo ovoj slu~aj jas sum bil toj pametniot {to popu{til, tuku deka sekoj ima razli~ni priodi za re{avawe na odredeni situacii. Mojot priod be{e takov i smetam deka samo taka mo`e{e da se re{i taa situacija. Vremeto }e poka`e koj bil vo pravo.

CRKOVNO EDINSTVO

MS: Vo Bregalni~kata eparhija, me|u drugoto, bogoslu`evte i na gr~ki jazik. Ne smetate li deka ova be{e mo{ne rizi~en ~ekor, so ogled na s# u{te nere{enite politi~ki problemi me|u Makedonija i Grcija vo vrska so imeto?

G. JOVAN: Koga sme vodeni od idejata za crkovno edinstvo treba da gi postavime vtorostepeno site politi~ki reperkusii i situacii, za{to sekojdnevnata politika ne mo`e da ni bide voditel vo crkovnite nastani i so`ivot so pravoslavnite crkvi. Istoriski, crkvata bila taa koja gi obedinuvala narodite. No, Crkvata ostanuva avangarda, bez razlika {to mo`ebi vo ovoj moment e marginalizirana i vo nekolku li~nosti sobrana. Kvalitetot na takvata eklisiologija koja opstojuva niz vekovite }e se poka`e kako edinstven i vo vremeto. Sega sme vo situacija da usvoime druga merka po koja ja merime sekojdnevicata, a ne po crkovnite nastani koi n# dvi`at kon idninata. Gr~kiot e jazik na koj se pi{uvani originalite na Svetoto pismo i na Svetoto predanie. Tolku kolku {to e napi{ano na gr~ki jazik, ne e napi{ano duri i na latinski. Ili ako sakate, ona {to e napi{ano na gr~ki i na latinski jazik zaedno, ne e napi{ano tolku na site jazici. Ne postoi dobar teolog bez da go poznava gr~kiot jazik. Ne e toa samo tuka, na balkanskive prostori, tuku i po{iroko. Sekoj koj seriozno saka da se zanimava so teologija neophodno mora da go poznava ovoj jazik. Bez toa e slepec koj saka da najde pat. I denes gi upotrebuvam onie izrazi {to se predvideni vo ruskiot ~inovnik, koj nie sme go prifatile i go upotrebuvame. Ako Rusite si dozvolile vo svoite oficijalni bogoslu`beni knigi da stavat gr~ki tekst, tolku pove}e nie treba {to sme bile dlaboko povrzani so taa civilizacija s# do 15, da ne re~am i do 19 vek, vo edna ista dr`ava, vo Vizantija. Netrpelivostite {to se sozdavaat se rezultat na zgolemenata doza na nacional-{ovinizam, koj tolku nabliknal na balkanskite prostori {to mora pod itno da se nao|a re{enie.

MS: Dali im zabele`uvate na nekoi Va{i kolegi {to ne govorat gr~ki?

G. JOVAN: Ne sakam jas toa da go nare~am nedostatok. Sekoj si ja gradel li~nosta spored mo`nostite i sopstvenata volja. No, narodot na{ rekol kolku jazici znae{, za tolku lu|e vredi{.

POZICIJA NA [UPLINI

MS: Dojdovte od Grcija kako gr~ki u~enik. Mnogu ~esto Ve obvinuvaat za {irewe na gr~ka propaganda vo Makedonija i deka ste progr~ki orientiran.

G. JOVAN: Toa sekoj mo`e da go govori od svoja gledna to~ka, no ona {to vo Makedonija nedostiga e voop{to edna istoriska kultura, koja bi izgradila edna nacionalna strategija, a toa e prosleduvawe na identitetot na na{iot narod niz site vekovi nanazad. Kaj nas e dominantna teorijata deka sme Sloveni i toa e mnogu opasno i razgraduva~ki po identitetot na Makedoncite. Koj ima pravo da gi frli devette vekovi zad Slovenite? Ako ne devet, toga{ {est koga do{le Slovenite. Nekoj saka da si poigra na drug na~in, ama pritoa ne e svesen deka ako gi preskokne tie vekovi, ne mo`e nikako da se soedini so vremeto od starite Makedonci ili so vremeto koga apostol Pavle baral od Makedonecot da mu go blagovesti Evangelieto. Edinstven jazik na komunikacija vo vremeto na apostol Pavle bil gr~kiot. Ako malku podobro si ja poznavame istorijata, }e vidime deka ne e Vladikata Jovan progr~ki nastroen i ne saka da donese gr~ka struja, tuku da ja zacvrsti makedonskata pozicija vrz vistinski temeli, oti vaka sedi na {uplini i kako {to veli Evangelieto, }e dojde vodata i veterot i }e ja odnese ku}ata {to e izgradena na pesok. A nacionalnata strategija koja postoi vo Makedonija e izgradena na pesok, zatoa {to najgolemite na{i istoriografi sakaat da poka`at deka nie sme Sloveni. Nikoga{ nema da se soglasam so toa.

MS: Vo edna izjava vo vrska so bogoslu`eweto na gr~ki jazik vo makedonskite crkvi rekovte deka treba da se dr`ime do tradicijata, odnosno do na{ite koreni. Podocna taa Va{a diskutabilna izjava ja doobjasnivte so tvrdeweto deka nie kako Makedonci ne smeeme da se otka`eme od na{ite koreni koi poteknuvaat od Filip i Aleksandar Makedonski. Kakvi se Va{ite razmisluvawa za vrskata pome|u dene{nite i anti~kite Makedonci?

G. JOVAN: Niz site istoriski periodi doa|alo do me{awe na narodite na ovie prostori, no sepak nikoj ne mo`e da tvrdi deka totalno se prekinala vrskata pome|u toga{nite domorodci-starite Makedonci i sega{nite domorodci-sega{nite Makedonci. Ne mo`e da se doka`e po zakonite na naukata deka sme nekoi direktni genetski potomci od vremeto na Aleksandar, za{to genetikata ne e tolku razviena. No, vistinskata logika kaj sekoj ~ovek koj saka da go istra`uva dvi`eweto na duhovite na edna teritorija, }e poka`e deka niz istorijata doa|a do me{awe ne samo na ideite, ne samo na civilizaciite, tuku i do me{awe na narodite. Vo na{iot slu~aj treba da se ima predvid deka so doa|aweto na Slovenite nastanalo izvesno me{awe me|u starite Makedonci i Slovenite. Ne mo`am da gi nare~am anti~ki Makedonci, bidej}i vo 6 vek tie ve}e bile hristijanizirani i ne govorat na nekoj staromakedonski, tuku na gr~ki jazik, koj bil oficijalen vo Vizantiskata Imperija. Toa e mnogu va`no ako saka ~ovek da go isleduva procesot do kraj i da napravi eden most me|u ona {to se slu~uvalo pred Hrista i ona {to se slu~uvalo po doa|aweto na Slovenite.

MS: Vo Avstralisko-novozelandskata eparhija dolgo vreme se vodi vojna me|u g. Petar i tamo{nite makedonski crkovni op{tini. Duri be{e sozdadena i posebna Makedonska pravoslavna crkva za Avstralija. Kade ja locirate vinata - vo odnosot na g. Petar ili kaj ~elnicite na crkovnite op{tini vo Avstralija?

G. JOVAN: Pred s#, taa paracrkovna organizacija koja nosi samo zaveduva~ko ime e necrkovna, odnosno da ja nare~eme zdru`enie na gra|ani, kako kaj nas {to se zdru`uvaat hendikepiranite ili slepite. Tie se zdru`enija od takov vid, a nikoga{ i crkovni. Tie lu|e koi tolku sakale da se nare~at crkva, voop{to nemaat soznanija deka crkvata ima soodvetna struktura: episkop, sve{tenik, |akon i narod Bo`ji. Samo eden element od taa struktura da fali, crkvata ne mo`e da postoi. No, duri i da gi imaat site elementi na crkva, ako toj episkop ili toj sve{tenik ne e kanonski rakopolo`en i priznat od drugite pomesni pravoslavni crkvi, golema e verojatnosta deka toj e nelegitimen i takvata organizacija e paracrkovna. Toa e taka duri i vo najdobar slu~aj, no vo slu~ajot so Avstralija nitu eden od uslovite ne e ispolnet. Nemaat episkop, a nivnite sve{tenici se raspopi. Smetam deka vinata e vo lu|eto koi sakaat od crkvata da izvle~at profit. Toa se, pred s#, tie direktori na kompanii koi se registrirani spored Zakonot na Avstralija i koi vo upravnite odbori imaat ili primaat samo svoi lu|e koi mo`at da pravat odredeni zdelki.

MS: MPC e nasledni~ka na Ohridskata arhiepiskopija, koja be{e sostavena od 38 eparhii {to zafa}aa ogromna teritorija od Balkanot i od koja, me|u drugoto, se izdvoila i dene{nata Srpska pravoslavna crkva. Logi~no li e denes postarata MPC da bara priznavawe od SPC?

G. JOVAN: Pove}e go koristam terminot prifa}awe, otkolku priznavawe. Se slu~uva eden proces koj site crkvi na Balkanot go pominuvale po nivnoto osamostojuvawe, bidej}i takov e patot za da bideme prifateni vo pravoslavniot svet. No, patot treba da go vto~nime i da go nare~eme nekoe priznavawe, za{to ne e rabotata ve}e koj e postar, tuku dali nekoj n# prifa}a ili ne. Nie mo`eme da svedo~ime edna avtenti~nost, koja nikoj ne saka da ja vidi i institucionalno mora da go pomineme patot koj e propi{an. Se nao|ame vo edna delikatna situacija, bidej}i toj pat ne e propi{an podednakvo za site crkvi vo site vremiwa, tuku sekoja si go minuva svojot istoriski pat. Nie pravime edna duhovna politika za da ja prezentirame Crkvata vo pravoslavieto.

POLITI^NOST KAJ CRKOVNITE LU\E

MS: Imavte ideja na pravoslavnite semejstva koi }e imaat tri ili pove}e deca, Crkvata da im go re{i stanbeniot problem. Se otka`avte li od ovaa inicijativa?

G. JOVAN: Ne se otka`av, tuku naprotiv, kako vremeto pominuva, taa ideja ima s# pove}e poddr`uva~i. No, edno e indikativno deka lu|eto koi eventualno }e se odlu~at da imaat treto dete, ne sakaat voop{to da se vrzat za onie regioni koi se ve}e raseleni, a na koi im e potrebna obnova na `ivotot i kulturata. A, proektot koj nie go pravevme za tretoto dete i smestuvawe i dozvoluvawe na semejstvoto da ima odreden posed vo toa mesto e vrzan tokmu za podra~jata koi niz vremeto od pedeset godini nanazad se raseleni. Rabotata ne be{e nekogo da nagradime materijalno i toj potoa da go prodade stanot i da zamine nekade, od {to nikakva polza ne bi imale. Ako se vrze tokmu za ovie podra~ja koi go ~ekaat svojot stopan, toga{ proektot }e ja dobie vistinskata dimenzija.

MS: Za koi podra~ja zboruvate i ~ie e toa zemji{te?

G. JOVAN: Prviot proekt be{e za Mariovo. Stanuva zbor i za crkovno i za zemji{te pod koncesija. No, odzivot e mnogu slab. Eve, ova neka bide javen povik kaj lu|eto deka proektot raboti vrz tie uslovi.

MS: Kakov e odnosot politika - crkva vo Makedonija?

G. JOVAN: Crkovnite lu|e ne se apoliti~ni bitija. Tie `iveat na teritorijata na koja se slu~uva odredena politika i zatoa bi sakal da veruvam deka crkovnata i dr`avnata politika se prevzemaat edna so druga. Napati toa ne izgleda taka. Da re~eme vo eden porane{en socijalisti~ki period, politikata na Crkvata bila marginalizirana, da ne re~am dovedena skoro do nepostoewe. Sega se slu~uva vo javnosta da ima svoj odziv crkovnata poraka, odnosno da ima svoj odziv duri vo formiraweto na karakterot na li~nostite. I s# pove}e }e go ima, za{to crkvata otsekoga{ bila vrv na edno op{testvo, so toa {to tuka se sobirale lu|e koi dobrovolno i sovesno, odrekuvaj}i se od mnogu privilegii vo op{testvoto, celiot `ivot se `rtvuvaat za interesite na Crkvata. I zatoa Crkvata go imala toj sjaj niz istorijata. Treba da po~ekame malku MPC da gi pomine detskite bolesti, {to mora da go napravi vo ovoj period, bidej}i kako feniksot od pepelta povtorno procvetuva. ]e dojde vreme koga }e & se slu{a glasot i }e ima edna va`na uloga vo op{testvenite zbidnuvawa. Ona {to e razli~no me|u duhovnata i svetovnata politika, toa e mo`ebi interesot za sekojdnevnata politika koja ima svoj domen vo interesite na odredeni li~nosti koi se vklu~eni vo nea. Sekako deka nebesnata politika {to treba da ja promovira Crkvata e od interes za spasenie na site koi sakaat dobrovolno da se za~lenat vo Crkvata i taa da im bide majka za novoto ra|awe.

MS: Kolku ste zadovolni od tretmanot na crkovnite problemi vo mediumite vo Makedonija?

G. JOVAN: Vo posledno vreme mediumite navistina razgraduva~ki vlijaat vrz odnosite koi se vospostavuvaat vo dr`avava, zatoa {to se naso~eni kon edno krajno kritizerstvo i sakaat svojot tira` da go zgolemuvaat samo so skandalite koi bi gi objavile. Konkretno za "Makedonsko sonce", go imav toa iskustvo vo periodot koga se govore{e pove}e za Bregalni~kata eparhija, da se prenesuvaat skoro vo sekoj broj nekakvi izjavi od onie koi me kritikuvaa ili pak bev preraska`uvan vo konotacija koja voop{to ne sum ja rekol, a nikoga{ ne mi be{e daden prostor avtenti~no da progovoram za toa {to mislam jas po odredeno pra{awe. Smetam deka "Makedonsko sonce" treba da go popravi toj na~in na komunikacija.