CRKVA

IME: Makedonskata pravoslavna crkva soo~ena so golemi {pekulacii vo vrska so nejzinoto ime i status

PROMENATA NA IMETO NA MPC NACIONALNO PREDAVSTVO

Pi{uva: Anita DIMOVA

  • Arhijereite temelno go razgledaa predlogot na Vselenskata patrijar{ija za dvojnoto ime na na{ata Crkva, no demantiraat deka se podgotveni za kakva bilo otstapka
  • Zatvorenosta na Crkvata za javnosta ne mo`e da gi sokrie ve}e do`iveanite spletki, intrigi i podelbi vo eparhiite vo zemjava i vo stranstvo
  • Pra{aweto za statusot na MPC }e go prezeme i }e go re{ava Carigradskata patrijar{ija

Arhijereite na Makedonskata pravoslavna crkva denovive se soo~eni so intenzivna mediumska kampawa okolu navodniot dogovor so Grcija za promena na imeto na dr`avata i na Crkvata. Iako vladikata Timotej, koj voedno e i portparol na MPC, najavi sednica na Sinodot za rasvetluvawe na nastanite, i ponatamu prodol`uvaat branuvawata i {pekulaciite okolu imeto na Makedonskata pravoslavna crkva.

Arhijereite temelno go razgledaa predlogot na Vselenskata patrijar{ija za dvojnoto ime na na{ata crkva, no pritoa demantiraat deka se podgotveni na kakva bilo otstapka koja bi im na{tetila na nacionalnite interesi na dr`avava. Spored niv, edinstveno {to mo`e da se slu~i e MPC da ja prifati varijantata - Ohridska arhiepiskopija i toa samo vo komunikacijata so gr~kite crkvi, a da go zadr`i svoeto originalno ime za vnatre{na upotreba, no i vo komunikacijata so drugite sestrinski crkvi na koi toa ne im pre~i. Me|utoa, i toa ne e taka ednostavno, bidejki stanuva zbor za ~isto crkovno pra{awe, koe poradi nere{eniot problem so imeto na dr`avata dobiva i politi~ka konotacija.

Raspolo`enieto vo Sinodot okolu ovoj predlog e razli~no, {to mo`e da dovede do raskol vo MPC, dokolku dojde do negovo prifa}awe i sproveduvawe. Minatata nedela bevme svedoci na zakanite od Amerikansko-kanadskata, Avstralisko-novozelandskata i Evropskata eparhija deka }e se odvojat od MPC, dokolku se prifati nekoe drugo ime razli~no od sega{noto, bidej}i toa }e go smetaat kako nacionalno predavstvo.

ZATVORENOST ZA JAVNOSTA

Vladicite vo MPC ne se mnogu raspolo`eni za davawe informacii za mediumite, so isklu~ok na nekoi od niv, no vo sekoj slu~aj zatvorenosta na crkvata za javnosta ne mo`e da gi sokrie ve}e do`iveanite spletki, intrigi i podelbi vo eparhiite vo zemjava i vo stranstvo.

]e se navratime malku nanazad, okolu godina ipol, koga javnosta, odnosno hristijanskite vernici, o~ekuvaa razvrska na problemite vo Crkvata, a vsu{nost stanaa svedoci na nevideni duhovni strasti.

Aktuelniot po stapkite na porane{niot poglavar?!

Po smrtta na porane{niot poglavar na MPC, g.g. Mihail, spored kanonskoto pravo, noviot poglavar na ispraznetiot Svetiklimentov tron se izbira{e me|u pette vladici, ~lenovi na Svetiot arhijerejski sinod na MPC - g. Kiril, g. Petar, g. Gorazd, g. Timotej i aktuelniot arhiepiskop g.g. Stefan. So ogled na toa {to na del od spomenatite arhijerei, vrz osnova na nivnite dotoga{ni svetovni aktivnosti, im se pripi{uvaa razni politi~ki vlijanija, osvojuvaweto na crkovnata titula stana neizvesno, {pekulativno i dobi edna po{iroka op{testveno-politi~ka dimenzija. Dotolku pove}e {to izborot za poglavar na MPC se sovpadna so izborot za pretsedatel na dr`avata. Zasedavaweto i glasaweto na Svetiot arhijerejski sinod, na koj bea izbrani trojcata kandidati za glasawe vo potesniot krug: mitropolite Gorazd, Stefan i Timotej, be{e iznenaduvawe za mnogumina i be{e osporena od del od arhijerejskite namesni{tva vo Prespansko-pelagoniskata eparhija. Vo soop{tenieto koe tie go upatija vo javnosta velea deka odlukata na Sinodot so koja e izostaven mitropolitot Petar pretstavuva zavera protiv nego od drugite vladici, a pri~ina e negovoto sesrdno zalagawe za priznavaweto na MPC. Toa ne im odgovara na vladicite, smetaa podnesuva~ite na reagiraweto, i baraa da se zaka`e nova sednica na Sinodot, na koja bi se ispravila ovaa nepravda, a vo sprotivno se zakanija so neu~estvo na Crkovno- narodniot sobor vo Ohrid. No, ovaa rabota se zata{ka, bidej}i kade se ~ulo popovite da im popuvaat na vladicite! A, nepravda mu be{e nanesena i na mitropolitot Polo{ko-kumanovski, g.Kiril, koj be{e najstar po godini i hirotonija, no sepak ispadna od konkurencijata za vo vtoriot krug.

Vo javnosta se pojavija i {pekulaciite deka i mitropolitot Gorazd razmisluva da se povle~e od listata, no toa ne se slu~i. Aktuelniot poglavar na MPC toga{ ne saka{e da gi komentira {pekulaciite za navodnata vme{anost na politikata vo izborot na noviot poglavar na Crkvata, kako i toa deka navodno za negoviot izbor prorabotela nekakva {tipska vrska. Privle~nosta na ovaa funkcija proizleguva od faktot {to taa e do`ivotna, no vo sekoj slu~aj, va`no be{e i da se so~uva dostoinstvoto na najvisokata duhovna institucija.

SINODOT ]E RE[I ZA IMETO

Bidej}i Makedonskata pravoslavna crkva e mnogu zna~ajna za Makedonija i makedonskiot narod, nejziniot nov poglavar treba{e da bide prv me|u ednakvite, da se zalaga za sloga me|u hristijanskoto naselenie i da go simne sve{tenstvoto me|u narodot, za negovo dobro. Poglavarot treba da se anga`ira za tolerantniot odnos {to verskite institucii treba da go zazemaat kon poedinecot vo op{testvoto i na po~etokot od tretiot milenium po Hrista, da se izbori za priznavawe na avtokefalnosta na na{ata Crkva kako nasledni~ka na drevnata Ohridska arhiepiskopija, pod nejzinoto ustavno ime.

Vo izminatiov period se odvivaa intenzivni pregovori me|u Srpskata i Makedonskata pravoslavna crkva na najvisoko nivo, za re{avaweto na sporot okolu imeto i priznavaweto ma MPC. No, vo pismoto od 7.2. godinava, {to g.g. Stefan go upati do ~elnikot na SPC se veli deka pra{aweto za re{avawe na statusot na MPC vo svetot }e go prezeme i re{ava Carigradskata patrijar{ija, bidej}i priznavaweto samo od Srpskata pravoslavna crkva ne zna~i i priznavawe od drugite pravoslavni crkvi. Vo sekoj slu~aj, razgovorite za priznavaweto na na{ata Crkva se vo tek. Komisijata nema mandat da re{ava za imeto, ili pak za idniot status na Crkvata. Edinstveno nadle`en za donesuvawe kakva bilo odluka e Sinodot.