CRKOVNI VOJNI

Predlog - re{enie za problemite vo Avstraliskata eparhija

DA SE ZAPRE RASKOLOT OD VLADIKATA PETAR

Janko Georgievski, miroven sudija, naroden mati~ar

  • Vie, namesto da go zaprete raskolot {to go pravi gospodinot Petar, go pottiknuvate da prodol`i so istiot, ispra}aj}i vo Avstralija negovi istomislenici-pretstavnici na Vladata na R. Makedonija, pa duri i televiziski snimateli - `urnalisti, "profesori" po kanonsko pravo (a g. Petar i den-denes vo sudovite na Avstralija se slu`i so kanonite na Srpskata i Bugarskata crkva)
  • Jas li~no mislam deka ako prethodno ne se razgovara i ne bidat informirani MPC - op{tinski odbori za va{ite konkretni planovi za razre{uvawe na problemot, Va{ata poseta, vo zaednica so gospodin Petar, }e bide {tetna i nekorisna kako za Vas taka i za na{ata zaednica, a posebno za MPC vo Avstralija

Otvoreno pismo do Poglavarot na MPC, Arhiepiskopot Ohridski i Makedonski, g. g. Stefan

Va{e Bla`enstvo,

Veruvam deka s# u{te se se}avate na na{ata noemvriska dvo~asovna sredba vo Va{iot kabinet, kade {to razgovaravme za problemite vo Avstraliskata eparhija. No, so ogled na toa {to ne se dojde do nova sredba, koja Vie mi ja vetivte, pismeno Vi se obra}am i moite konkretni predlozi, koi bea delumno objaveni vo sredstvata za informirawe vo Makedonija, Vi gi dostavuvam vo pismena forma.

No, pred toa da go storam, sakam da Ve potsetam za seto {to go ragovaravme i za s# {to Vie ni vetuvavte. Imeno, razgovaravme za odamna natalo`enite problemi, za koj najgolemiot vinovnik e SAS i Va{iot vladika Petar, a po Va{iot izbor za Poglavar na MPC Vie vetivte deka tie problemi, Vie li~no, }e gi re{ite. No, Vie vetenoto ne go ispolnivte. Vie nas site n# obvinuvate za poslednite previrawa vo Eparhijata, nie sme obvineti za s#, a Vie Va{e Bla`enstvo ne odgovorivte na nitu edno od na{ite pisma i molbi. A za vozvrat Vie li~no mu podadovte raka na g. Petar za totalno na{e uni{tuvawe, so prodol`uvawe na negovite sudski procesi. Vie, sakale ili ne, morate da ja priznaete vistinata deka sega SAS, na ~elo so Vas mu odobri na g. Petar u{te po`estoko da see omraza i delbi pome|u, po krv i vera, negovi sestri i bra}a, "negovite" mu duhovni ~eda.

Vie, zaedno so g. Petar, gi uzurpiravte odobrenite od SAS pravilnici, posebno Pravilnikot na MPCO "Sveti Prorok Ilija" od Futckraj koga, sprotivno na Ustavot na MPC, mu dozvolivte na g. Petar nezakonski da odr`uva ~lenski sobranija po ulicite od Melburn.

PREDLOG

Vie, namesto da go zaprete raskolot {to go pravi g. Petar, go pottiknuvate da prodol`i so istiot, ispra}aj}i vo Avstralija negovi istomislenici-pretstavnici na Vladata na R. Makedonija, pa duri i televiziski snimateli - `urnalisti, "profesori" po kanonsko pravo (a g. Petar i den-denes vo sudovite na Avstralija se slu`i so kanonite na Srpskata i Bugarskata crkva). Ka`ete iskreno: koj od toa ima korist?

A zo{to toa go pravite Va{e Bla`enstvo?! Se pla{ite li od nekoj ili ne{to?! Kriv ste li pred g. Petar? Zo{to slepo mu veruvate? Mu bor~ite li ne{to na g. Petar? Mislite li deka navistina vo "negovata mu od Boga podarena" Eparhija vo Avstralija, te~e med i mleko??

Nie znaeme deka g. Petar vi gi zagarantiral ovde{nite narodni imoti, mislej}i deka se nasledstvo od tatko mu, a ne izgradeni so pot i maka od ovde{niot narod, delej}i go zalakot leb od ustata na svoite deca!!!

No, bidete sigurni Va{e Bla`enstvo deka SAS, so dolarite od prodavaweto na ovde{nite imoti ili zalo`eni za zaem-hipoteki, nema nikoga{ da otvori svoja banka, za ~ie otvorawe Vie neodamna ja informiravte i javnosta.

Imaj}i go predvid moeto 25-godi{no dobrovolno rabotewe vo Makedonskata pravoslavna crkva vo Avstralija, kako i moeto dvegodi{no ~lenstvo vo Eparhiskiot upraven odbor pri Avstraliskata eparhija, i seto moe iskustvo, od edna strana, a za kone~no da se re{at problemite, od druga strana, jas Vi go predlagam slednovo:

1. So odluka na SAS direktno ispratena do Attorney - general na Avstralia, bezuslovno da se zaprat site sudski procesi.

2. Bezuslovno povlekuvawe na Mitropolitot Petar od ovaa Eparhija.

3. Do kone~no re{avawe na site problemi, so ovaa Eparhija da rakovodi SAS, odnosno Vie Va{e Bla`enstvo.

4. Zaedni~ki da se izgotvi ednoobrazen predlog-statut, koj }e va`i za site eparhii vo MPC - odnosno za parohiite vo R. Makedonija, za Kanadsko-amerikanskata eparhija, Evropskata eparhija, kako i za ovde vo Avstraliskata eparhija.

5. Zaedni~ki da se izgotvi ednoobrazen pravilnik-konstitucija, koi }e va`at za site parohii na MPC vo R. Makedonija, kako i parohiite na eparhiite vo dijasporata, soglasno so zakonite na doti~nite dr`avi.

6. SAS na MPC, a vo zaednica so rakvodstvata na crkovno-op{tinskite odbori, da napravi rekonstrukcija na sve{tenoslu`itelite vo site eparhii vo dijasporata.

7. Otkako seto ova pogore }e bide zaedni~ki ostvareno, toga{ duri SAS na MPC }e zapo~ne da razgovara za imotnoto pra{awe i toa po ovoj redosled:

a). Imotot na MPC vo Makedonija,

b). Imotot vo Evropskata eparhija,

v). Imotot vo Kanadsko-amerikanskata eparhija,

g). Imotot vo Avstraliskata eparhija.

OBRAZLO@ENIE

1.1. Ispra}awe pismo od SAS direktno do pogorespomnatata institucija, kako i kopii do site crkvi i crkovni op{tini e potrebno zaradi toa {to g. Petar ne gi po~ituva odlukite na SAS okolu prekinuvawe na site sudski procesi vo Avstralija, a na ovde{nite pravosudski organi im ka`uva deka toa go ~ini samo so odluki i odobrenie na SAS, odnosno so li~no Va{e odobrenie i odluki potpi{ani od Vas.

2.1. ^lenovite na SAS, svesni za problemite i {tetite napraveni od strana na g. Petar so frlaweto anatemi, davawe parohii na ras~ineti i razre{eni popovi, bez dozvola na SAS, od strana na negovi bra}a arhijerei koi rakovodele so ovaa Eparhija, paleweto makedonski crkvi, istekuvaweto na negoviot petgodi{en mandat, negovata molba za dobivawe postojana viza za Avstralija i bezbrojnite drugi negovi grevovi, od edna strana, za kone~no da se dojde do sakaniot mir i spokojstvo vo Avstralija treba vedna{ da donesat odluka za negovo nepovratno povlekuvawe od ovaa Eparhija.

3.1. Za da se postigne sakaniot mir, edinstven preduslov e so ovaa Eparhija da rakovodi SAS na ~elo so Vas, Va{e Bla`enstvo, do momentot koga }e sozreat uslovite za postavuvawe na nov mitropolit.

4.1. Na 18 fevruari 1996 godina vo gradot Xilong vo dr`avata Viktorija, se odr`a Eparhisko sobranie na koe g. Petar donese na razgleduvawe negov predlog- statut za ovaa Eparhija. Predlo`eniot statut be{e razgleduvan, bea dostaveni niza amandmani. So site amandmani, predlo`eniot statut, po~ituvaj}i go Ustavot na MPC, treba{e da bide razgledan od SAS, a potoa vraten do Eparhiskoto sobranie. Ako takviot statut be{e odobren, treba vo soglasnost so Ustavot da bide odobren od arhepiskopskiot Crkovno-naroden sobor kako i arhepiskopskiot Upraven odbor. Namesto toa, g. Petar vo zaednica so negovite sve{tenici go proglasi na 28 fevruari 1997 g. ovoj statut za odobren, no od kogo i den-denes ne jasno. So ogled na toa {to orginalniot zapisnik ne be{e nitu potpi{an, nitu zaveren od zapisni~arite ili zaveruva~ite od koi eden bev i jas, ovoj statut va`i samo za g. Petar.

5.1. Za lagata na g. Petar da bide u{te pogolema, vo gradot Vulongong vo mart 1997 godina, samo po edna godina, se odr`a povtorno izborno Eparhisko sobranie, kade {to g. Petar go predlo`i i negoviot ednoobrazen pravilnik, koj go do`ivea istoto kako {to go do`ivea negoviot statut.

Gospodinot Petar, nezadovolen od seto toa, a za da si gi zadovoli svoite strasti od edna strana i za da ni gi zeme imotite, donesuva nov pravilnik, zakon za gri`a na crkovnite imoti koj saka{e da bide registriran pod Aktot za zdru`enija, za {to toj pred toa be{e i samiot toj protiv. Za na{a sre}a toj negov zakon ostana nere{en od Gorniot dom na Parlamentot na Nov Ju`en Vels.

6.1. Imaj}i go predvid predvideniot ~etirigodi{en mandat na sve{tenstvoto vo ovaa Eparhija, a so ogled na toa {to ima sve{tenici koi se pove}e od 15 godini tuka, kako i imaj}i go vo predvid odnosot na poedini sve{tenici, neodlo`livo e ~lenovite na SAS da donesat odluka za rekonstrukcija na sve{tenstvoto vo ovaa Eparhija.

7.1. Bidej}i na Makedonskata zaednica vo Avstralija, kako i na mnogute Makedonci vo svetot, i den-denes ne mu e poznato, koja e vistinskata pri~ina {to se prijde so odzemawe na narodnite imoti najprvo ba{ od Avstralija, predlo`eno e gorenavedenoto da se po~ituva.

ZAKLU^OCI

Va{e Bla`enstvo,

Zemaj}i gi predvid site izjavi vo sredstvata za informiawe od strana na gospodinot Petar, deka vo juni }e prodol`at sudewata vo Avstralija, kako i deka vo zaednica so gospodinot Petar, Vie imate namera da ja posetite Avstralija vo mart ovaa godina, jas li~no sakam bratski da Ve zamolam, poseriozno da razmislite za toa, bidej}i site dosega{ni izjavi na gospodinot Petar se so zakanuva~ka osnova i protiv Makedonskata zaednica vo Avstralija. Jas li~no mislam deka ako prethodno ne se razgovara i ne bidat informirani MPC - op{tinski odbori za va{ite konkretni planovi za razre{uvawe na problemot, Va{ata poseta, vo zaednica so gospodinot Petar, }e bide {tetna i nekorisna kako za Vas taka i za na{ata zaednica, a posebno za MPC vo Avstralija. Takvata neinformiranost doveduva do nesakani nedorazbirawa i incidenti.

Isto taka, Ve molam da go analizirate moevo pismo, kako {to jas ja analizirav Va{ata izjava vo "Utrinski vesnik".