IZLO@BI

"PELISTERSKA RAPSODIJA"

[tip, 24 januari.

Vo Narodnata biblioteka "Goce Del~ev" be{e otvorena likovnata izlo`ba na mladite likovni tvorci od letnata bitolska {kola "Monmartr". Izlo`bata e naslovena kako "Pelisterska rapsodija", a nejzini u~esnici se mladi likovni tvorci od Kumanovo, Bitola, Ki~evo i drugi gradovi od Makedonija.

UNIKATNI FOTOGRAFII

Skopje, 25 januari.

Vo ramkite na Me|unarodniot proekt za javna umetnost i teorija "Kapital i pol", vo Otvorenoto grafi~ko studio be{e otvorena izlo`bata na unikatni fotografii so crte`i, naslovena kako "Odewe po golemiot Kineski yid", donacija na avtorkata Marina Abramovi} na Muzejot na grad Skopje.

"NI@E POLE 2000-BITOLA"

Skopje, 27 januari.

Vo Kulturno-informativniot centar be{e otvorena izlo`ba na koja bea prezentirani delata koi{to bea sozdadeni na likovnata kolonija "Ni`e Pole 2000-Bitola". Ovaa likovna kolonija, se odr`a za prv pat vo 2000 godina, i na nea zedoa u~estvo 15 avtori od Makedonija i stranstvo.

ME\UNARODNA IZLO@BA

Var{ava, 26 januari.

Vo Narodniot muzej vo Polska be{e otvorena me|unarodnata izlo`ba "Sloboda i nasilstvo". So svoi proekti se pretstavija umetnici od porane{nite jugoslovenski republiki. Makedonski dela prezentiraa Ismet Rami}evi}, @aneta Vangeli, Robert Jankulovski i Mil~o Man~evski, koi bea del od izo`bata "Umetnici i begalci".

HERALDIKA I SIMBOLI OD UNGARIJA

Skopje, 29 januari.

Vo Narodnata i univerzitetska biblioteka "Sveti Kliment Ohridski", ambasadorot na Republika Ungarija, Jo`ev Sas, i direktorot na NUB, Paskal Gilevski, ja otvorija izlo`bata "Ungarska heraldika i simboli". Ovaa izlo`ba koja ima patuva~ki karakter, e organizirana po povod 1000 godini od sozdavaweto na ungarskata dr`ava, a na nea se prezentirani 43 dela - crte`i i fotografii. Po pretstavuvaweto vo Skopje, prezentiranite delata }e bidat postaveni vo Bitola, a potoa }e bidat pomesteni i vo drugi dr`avi.


KNIGI

"VOIN NA ZBOROT"

Skopje, 24 januari.

Vo Dru{tvoto na pisatelite na Makedonija se odr`a promocija na stihozbirkata "Voin na zborot" od poetot Petar Ba{eski. Ovoj makedonski poet ima objaveno pove}e prevodi, raskazi i teatarski kritiki, no naglaseno mesto vo negovoto tvore{tvo ima poezijata. Dosega ima objaveno dvanaeset knigi poezija, a za nekoi od niv ima dobieno i nagradi.

DVE KNIGI

Gostivar, Tetovo, 24 januari.

Vo ovie dva grada bea promovirani knigite "So krstot na ~elo" i "Tagi i svetlini" na Tihomir Mino [arevski. Knigite gi promovira{e Tome Momirovski.

"PSALMI" NA VRVOT

Skopje, 26 januari.

Iljada primeroci od knigata "Psalmi" od Mihail Renxov, vo izdanie na "Tabernakul", rasprodadeni se za mnogu kratko vreme. Ova delo koe be{e kandidat za nagradata "Balkanika" minatata godina, nabrzo }e do`ivee vtoro izdanie.

NAJZNA^AJNI POTFATI

Skopje, 26 januari.

"Izbranite dela" na akademik \orgi Stardelov vo devet toma i "Izbranite dela" na Jovan Kotevski se proglaseni, podednakvo, za najzna~ajni izdava~ki potfati vo 2000 godina od strana na Zdru`enieto na izdava~i i kni`ari na Makedonija. Za najekskluzivno izdanie vo minatata godina e proglasena monografijata "200 krstovi od Makedonija".

50-TI BROJ NA "MARGINA"

Prilep, 29 januari.

Vo Domot na kulturata "Marko Cepenkov", izdava~kata ku}a "Templum" od Skopje go promovira{e 50-ti broj na "Margina", spisanie za {irewe na decentralisti~ka kultura {to ve}e sedum godini izleguva vo na{ata zemja.


TEATAR

"IMETO, RODOT, IMOTOT"

Skopje, 27 januari.

Vo Mladinskiot kulturen centar se odr`a promocija na teatralizacija na poemata "Imeto, rodot, imotot" od Branko Cvetkovski. Scenarioto, adaptacijata i re`ijata bea na Simeon Gavrilov, a vo proektot u~estvuvaat ~lenovi na teatarskata rabotilnica "Sega" {to funkcionira pri [tipskiot naroden teatar.

NOVA PREMIERA

Skopje, 27 januari.

Na scenata na Dramskiot teatar premierno be{e izvedena pretstavata "Sonot na letnata no}" na [ekspir. Pretstavata be{e vo re`ija na Dimitar Stankoski, a muzi~kata zadnina e delo na Venko Serafimov.


 MUZIKA

VERDIEVA VE^ER

Skopje, 24 januari.

Vo salonot na MNT, po povod stogodi{ninata od smrtta na Verdi, be{e odr`ana ve~er posvetena na poznatiot kompozitor. So Horot i Orkestarot na MNT, pod dirigentska palka na Oliver Balaburski za prv pat be{e izvedeno vokalno instrumentalnoto delo "^etiri sakralni dela", a bea izvedeni nekolku arii od bogatiot operski repertoar na Verdi.

ME\UNARODEN MUZI^KI SAEM

Kan, 25 januari.

Na najgolemiot me|unaroden muzi~ki saem MIDAM vo Kan, Makedonija za prvpat nastapi so svoj {tand, na koj be{e pretstaveno najdobroto od makedonskata muzika. Na {tandot bile prisutni izdanija na Skopskiot xez-festival, na MRTV, na producentskata ku}a "Treto uvo", na Sojuzot na kompozitori na Makedonija i na Muzi~kata mladina na Makedonija. Makedonskiot {tand na ovoj saem predizvikal interes kaj u~esnicite i kaj francuskata ministerka za kultura, Katrin Taska.


FILM

"ODMAZDA"

Brisel, 25 januari.

Vo belgiskiot grad se odr`a svetskata premiera na makedonsko-belgiskiot film "Odmazda" napraven po scenario na Slobodan Despotovski, a vo re`ija na Jan Hitjens. Premierata na ovoj film, koj vo Makedonija be{e snimen pri krajot na 1998 godina, se odr`a vo ramkite na 28-ot me|unaroden filmski festival vo Brisel.