ZDRAVSTVO

Prof. d-r Jordan Nikodinoski, inovator na poleto na medicinata

ZLATNA INOVACIJA SO EVROPSKO PRIZNANIE

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Biokineti~kata naprava "Jornik Biokinetik 1" e nameneta za aktivno lekuvawe i rehabilitacija na zglobnite skr{enici i okoluzglobnite povredi na kolkot, kolenoto i sko~niot zglob
  • Golema ~est mi be{e {to bev eden od dvaesetinata koi li~no gradona~alnikot na Brisel, gospodinot De Mowe, gi nagradi so zlaten medal, veli prof.d-r Nikodinoski

Prof.d-r. Jordan Nikodinoski poteknuva od gradot Prilep. Studiite po medicina gi zavr{il vo Skopje, specijaliziral i postojano napreduval. Se steknal so imeto asistent, potoa docent, vonreden i redoven profesor na Medicinskiot fakultet, a sega ve}e zaslu`no e vo penzija. No, penzijata ne mu pretstavuva pre~ka toj i ponatamu da pridonesuva vo oblasta na medicinata so svojata kreativnost i prezentirawe na inovacii.

So negovite otkritija nastapuval na golem broj Me|unarodni kongresi na hirurzi i toa vo Varna, Bugarija vo 1993 godina, na Prviot kongres na hirurzite vo Makedonija vo Ohrid vo 1995 godina, potoa po pokana na turskite hirurzi u~estvuval na Me|unarodniot kongres vo Antalija vo 1996 godina. Prof.d-r Nikodinoski, so svoi predavawa i izlagawa gostuval vo Barselona, Kralstvoto [panija, vo 1997 godina na Ortopetskiot tret kongres, a istata godina vo Solun na prviot Balkanski kongres na ortopedite i na Kongresot na makedonskite lekari od dijasporata so Makedonskiot kongres koj se odr`a vo Ohrid minatata godina kade {to inovacijata pobudi golem interes.

Avtor i koavtor e na okolu 120 stru~no-nau~ni trudovi od oblasta na hirurgijata, traumatologijata i ortopedijata kako i avtor na monografijata "Gnojnite infekcii na koskite".

Dobitnik e na brojni diplomi, priznanija, plaketi za dolgogodi{na uspe{na rabota, a dobitnik e i na Sveti Klimetovata nagrada za medicina za koja veli deka mu e posebno mila, bidej}i tokmu toj e nositel na ovaa nagrada.

BIOKINETI^KA NAPRAVA

Pri~inata poradi koja prof.d-r Nikodinovski ja otkril ovaa inovacija bila negovata opsednat so toa kako da im pomogne na povredenite vo soobra}ajnite nezgodi, a osobeno na onie koi rabotele vo fabrikite kade {to mnogu ~esto se slu~uvale profesionalni povredi na kolkot, karlicata i dolnite ekstremiteti.

"Jornik Biokinetik 1"

Prviot prototip ra~no izraboten i primenet na prviot pacient

Taa problematika posebno me zaintrigira zatoa {to dosega{nite metodi koi gi primenuvavme za lekuvawe na skr{enicite na kolkot bea stati~ki, makotrpni i dolgotrajni, veli d-r Nikodinoski. Povredenite gi stavavme vo gips od papokot, pa s# do peticata i najmalku treba{e pacientot da le`i po 45 dena. Po gipsot se javuva{e atrofija, hipotrofija na muskulaturata, vko~anetost na zglobovite, a ~esto se javuvaa i komplikacii. Na toj na~in na lekuvawe pacientite se izma~uvaa. Tokmu ova me natera da iznajdam na~in na vakvite pacienti da im gi olesnam makite.

Trgnav od moite dva principa. Povredeniot organ koj e za dvi`ewe treba da se lekuva so dvi`ewe. Na povredenata noga ne treba da se izveduvaat dopolnitelni bolni intervencii t.e. skeletni ekstenzii vo lokalni anastezii. Ottuka dojdov na ideja da napravam edna naprava koja{to }e go otfrli gipsot, objasnuva gospodinot Nikodinoski. Povredenata noga se stava na napravata (vo po~etokot taa be{e improviziran prototip), koja ovozmo`uva dvi`ewe na nogata i se dobija mnogu dobri rezultati. So tek na vreme taa naprava se dousovr{i. Biokineti~kata naprava "Jornik Biokinetik 1" e nameneta za aktivno lekuvawe i rehabilitacija na zglobnite skr{enici i okoluzglobnite povredi na kolkot, kolenoto i sko~niot zglob.

ZLATEN MEDAL

Poradi uspe{nata primena na inovacijata, vo 1984 godina, na "Makinova" d-r Nikodinoski ja dobiva najvisokata nagrada za najuspe{na inovacija vo medicinata.

Prodol`iv da gi usovr{uvam tie napravi, taka {to vo 1987 godina povtorno na "Makinova" dobiv srebren medal za mojata naprava za lekuvawe na skr{enici na kolkot, veli g. Nikodinoski. Potoa bev predlo`en od Ministerstvoto za razvoj da u~estvuvam zaedno so u{te devet inovatori od Makedonija da odime na Me|unarodnata izlo`ba vo Brisel "Eureka '99'". Na taa me|unarodna izlo`ba kade {to bea zastapeni preku 1000 inovacii od 39 zemji jas dobiv zlaten medal. Golema ~est mi be{e {to bev eden od dvaesetinata koi li~no gradona~alnikot na Brisel, gospodinot De Mowe, gi nagradi so zlaten medal. Tie ocenija deka ovaa naprava pretstavuva golema novost vo lekuvaweto i rehabilitacijata na dolnite ekstremiteti za tretiot milenium.

DOPOLNITELNI INOVACII

Osven ovaa, prof.d-r Nikodinoski ima patentirano u{te dve napravi. Ednata e kombinirana biomehani~ka naprava za lekuvawe na site vidovi povredi na dolnite ekstremiteti. Pokraj ekstenzionata sila sega so mala kobinacija istata taa naprava mo`e da slu`i i za potisna sila. So nea, mnogu brzo, dozirano, so ve`bawe so potisna sila skr{enite delovi od koskata se komprimiraat i se dobiva za kuso vreme kvaliteten kaus. Vtorata inovacija mo`e da se primenuva pri brutalnite povredi koga pokraj skr{enica, povredeniot se nao|a vo koma. Prednosta na ovaa inovacija e vo toa {to pacientot ne se ~eka da se razbudi od koma, pa da se lekuva skr{enicata, tuku taa se stava na elektri~en pogon, dozirano, taka {to za toa vreme samiot aparat ja lekuva skr{enicata. Po razbuduvaweto, pacientot ve}e e sposoben za dvi`ewe, nema hipotrofija, vko~anetost na muskulite i zglobovite i toj mo`e ponatamu da prodol`i so rehabilitacijata.


Prvoto vrabotuvawe na g. Nikodinoski mu e vo Bogomila, a po otvoraweto na Gradskata bolnica se vrabotuva kako specijalist po op{ta hirurgija. Potoa rabotel na oddelenieto za traumatologija i vo toa vreme bil ispraten na specijalizacija vo biv{a Jugoslavija. Vo 1975 godina ima dobieno stipendija od Berlinskiot senat, taka {to mu bilo ovozmo`eno da pretstojuva dve godini vo Zapaden Berlin, vo Amerikanskata zona koja bila najsovremeno opremena, i so kadar i so tehni~ki instrumenti. Svojot prestoj go iskoristil maksimum i celoto steknato iskustvo go primenil vo Gradskata bolnica.

Site operativni metodi koi{to tamu se primenuvaa jas gi prenesov tuka za prvpat i gi vovedov subtotalnite protezi koi se koristat pri skr{enicite na vratot, na bedrenata koska koja kaj postarite pacienti dade izvonredni rezultati, veli prof.d-r Nikodinoski.


Prednosta na ovoj patent, nare~en "Jornik Biokinetik 1", vo odnos na drugite e {to ovaa naprava ve}e se proizveduva vo Prilep i dosega proizvedeni se pove}e od 15 napravi koi{to ve}e se nao|aat vo upotreba vo pove}e kliniki. So nea se skratuva bolni~koto lekuvawe, se skratuva fizikalnata terapija, invaliditetot se sveduva na minimum. Ima i medicinski i finansiski efekt.

Potrebata od ovaa naprava e golema vo ortopedsko-traumatolo{kite oddelenija vo Bitola, Prilep, [tip, Ko~ani itn., no hroni~nata siroma{tija vo zdravstvenite ustanovi ne im dozvoluva Fondot da izdvoi sredstva da se kupat tie napravi. So seriskoto proizvodstvo napravata }e bide poevtina i }e se zadovolat site pobaruva~ki vo medicinskite centri.