POLITIKA

AFERA "PRISLU[KUVAWE": Svedocite vo aferata "prislu{kuvawe" na soslu{uvawe

INSTALIRAN "TELEFONSKI LOVEC" ZA PRISLU[KUVA^ITE

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Minatata nedela pred istra`niot sudija Vesna Bosotova, vo svojstvo na svedoci se pojavija pretsedatelot na VMRO - Vistinska, Boris Stojmenov, negoviot sopartiec \or|i Todorov i sinot na Stojmenov, Emil Stojmenov. Tamu be{e i liderot na SDSM, Branko Crvenkovski, pratenikot od SDSM Lazar Kitanovski, Nikola Popovski, \or|i Spasov, Vlado Bu~kovski, no i {efot na dr`avata Boris Trajkovski. Javniot obinitel Stavre Xikov se pojavi vo dvojna uloga - kako javen obinitel i kako svedok
  • Gospodinot Xikov, vedna{ po soslu{uvaweto kako svedok, izjavi deka i `rtvite na prislu{kuvaweto mo`at da bidat obvineti, aludiraj}i i na onie koi ja obelodenija aferata
  • Iako topkata se prefrla od edna na druga strana, i Crvenkovski i Georgievski baraat rasvetluvawe na slu~ajot po sekoja cena, za{to vo sprotivno }e se izgubi doverbata na gra|anite vo sistemot na vlasta

Aferata "prislu{kuvawe" vleze vo sudskite institucii so soslu{uvawe na prislu{kuvanite kako svedoci. So amin na Republi~kiot javen obvinitel, nadle`nosta za istragata na ovoj slu~aj mu e prepu{tena na Skopskoto javno obvinitelstvo, a za istra`en sudija e opredelena Vesna Bosotova. Celta na nadle`nite vo istragata }e bide da go aktiviraat svojot "telefonski lovec" i da gi otkrijat onie koi prislu{kuvale i onie koi dale nalog za toa.

Na listata na prislu{kuvani se 102 lica. Pred istra`niot sudija, vo svojstvo na svedoci, se pojavija pretsedatelot na VMRO - Vistinska, Boris Stojmenov, negoviot sopartiec \or|i Todorov i sinot na Stojmenov, Emil Stojmenov. Tamu be{e i liderot na SDSM, Branko Crvenkovski, pratenikot od SDSM Lazar Kitanovski, Nikola Popovski, \or|i Spasov, Vlado Bu~kovski, no i {efot na dr`avata Boris Trajkovski. Javniot obvinitel Stavre Xikov se pojavi vo dvojna uloga kako - javen obinitel i kako svedok. Izjavite na onie koi dosega bea soslu{ani, vo osnova, odat vo nasoka deka se nadevaat oti slu~ajot }e bide rasvetlen i deka kone~no mora da profunkcionira pravnata dr`ava vo Makedonija. Sepak, ne izostanaa me|usebnite obvinuvawa i prepukuvawata me|u pozicijata i opozicijata, a i me|u opozicijata i Republi~kiot javen obvinitel, Stavre Xikov.

SVEDOCI I OBVINETI

Gospodinot Xikov, vedna{ po soslu{uvaweto kako svedok, izjavi deka i `rtvite na prislu{kuvaweto mo`at da bidat obvineti, aludiraj}i i na onie koi ja obelodenija aferata. Gospodinot Branko Crvenkovski vo vrska so ovaa izjava na Xikov istakna deka Xikov ne treba da gi zapla{uva svedocite vo aferata i dodade oti: "...postoi mo`nost i statusot obvinitel da se transformira vo status obvinet".

Po soslu{uvaweto, pretsedatelot na VMRO-Vistinska, Boris Stojmenov, izjavi deka ja potvrdil verodostojnosta na razgovorite pred istra`niot sudija i dodade deka "Javniot obvinitel pogre{no gi tolkuva zakonite vo vrska so prislu{kuvaweto koga insistira da mu se dostavat originalni dokazi. Pri prislu{kuvawata se koristi sovremena tehnika, a zapisite ne mora da se zaveruvaat i tie mo`e da se umno`at vo iljadnici toni".

Pretsedatelot Trajkovski, pak, veli deka ne mo`e da ja potvrdi verodostojnosta na site razgovori {to bile snimeni, osobeno ne na razgovorot od treti dekemvri. Toj gi povika site koi mo`at da dadat opredeleni dokazi za rasvetluvawe na slu~ajot da go storat toa pred nadle`nite institucii.

Boris Zmejkovski, potpretsedatelot na VMRO-Vistinska, po soslu{uvaweto objasni deka vo sudot mu bile predo~eni pove}e materijali od telefonski razgovori od onie {to SDSM gi obelodeni. Za Qubisav Ivanov - Yingo e nejasno kako toa ima materijali, a site tvrdat deka ne prislu{kuvale. "Izgleda deka nas n# prislu{kuvaat Marsovci", izjavi pretsedatelot na SPM.

Ona {to sekako predizvika interes be{e i predlogot na prateni~kite grupi od opozicijata da se svika itna sednica na Parlamentot na koja }e se rasprava za aferata "prislu{kuvawe". Sepak, spikerot na Parlamentot, Stojan Andov, ne se soglasi so vakviot stav i odbi da svika sednica so obrazlo`enie deka prvo komisiite vo Sobranieto treba da gi razgledaat materijalite i od nivniot izve{taj da se vidi dali ima potreba od svikuvawe na itna sednica. Poradi vakviot stav, pretsedatelot na Parlamentot zaraboti interpelacija za negovoto rabotewe od strana na prateni~kata grupa na VMRO-Vistinska.

Gospodinot Petar Go{ev po soslu{uvaweto izjavi: Koga }e se ka`e deka rabotite mu se dadeni na dr`avniot obvinitel, toa zna~i deka ne se dadeni nikomu. Xikov nema kura`, nitu kapacitet, a ni stru~na doblest da prezeme bilo {to i dodade deka Xikov e samo prodl`ena raka na Dimovska i Georgievski.

KONTRADIKTORNI IZJAVI

Za vladiniot portparol Milo{oski, pak, e nelogi~no kako dvajca ~elnici od SDSM davaat kontradiktorni izjavi. Crvenkovski veli deka prezentiraniot materijal e samo edna desetina od materijalite so koi raspolagaat, a negoviot sopartiec Bu~kovski deka gi prezentirale site materijali. Vladiniot portparol na pres-konferencija vo Vladata javno se zapra{a koj la`e?

Iako topkata se prefrla od edna na druga strana, i Crvenkovski i Georgievski baraat rasvetluvawe na slu~ajot po sekoja cena, za{to vo sprotivno }e se izgubi doverbata na gra|anite vo sistemot na vlasta.

Stavovite se deka ovaa afera mora da bide ras~istena po site linii zaradi idninata na dr`avata. Ako ova pomine taka kako {to pominaa mnogu skandali vo prethodniot period, bez rasvetluvawe i bez ras~istuvawe, ednostavno pove}e vo Makedonija }e nema normalen politi~ki i javen `ivot. Ednostavno, ako ova ne se re{i, demokratijata i slobodata i ~ovekovite prava }e bidat zakopani.

PROMENA NA ^LENOT 17

Povredata na dostoinstvoto i slobodata na gra|anite be{e pri~ina da se odr`i i Tribina vo prostoriite na Makedonskiot pres - centar, kade {to pove}eto diskutanti se soglasija deka slu~ajot treba pod itno da se re{i. Novinarite za da se za{titat od ponatamo{ni prislu{kuvawa preku advokatskata mre`a na Makedonskiot pres - centar podnesoa gra|anska tu`ba protiv ministerot za vnatre{ni raboti, protiv ministerot za odbrana, protiv Agencijata za razuznavawe, protiv Makedonski telekomunikacii, za nadomest za o{teta. Tie pobaraa o{teta od 360.000 germanski marki poedine~no i 500.000 germanski marki za redakciite ~ii novinari se prislu{kuvani.

Prislu{kuvaweto e sprotivno na ~lenot 17 od Ustavot na RM za {to se soglasi i Komisijata za nadzor vrz rabotata na DBK i vrz Agencijata za razuznavawe, pa zatoa pobara odgovor na pra{aweto dali vo na{ata dr`ava navistina postojat paralelni sistemi za prislu{kuvawe, a i da se proveri dali MVR raspolaga so operativno - tehni~ki sredstva za prislu{kuvawe, od koj vid se i za koja namena. Vo Komisijata smetaat deka treba da se utvrdi koj dal nalog, so kakva namera i so kakva cel i koi se korisnicite na prislu{kuvanite materijali.

Poradi seto ova MVR naskoro }e dostavi predlog za izmena na ~len 17 od Ustavot na RM , kako rezultat na pove}emese~nata rabota na koncepirawe zakonski proekt za sledewe na komunikaciite.


Stavre Xikov, Javen obvinitel

"KRUNSKI DOKAZI"?

Javniot obvinitel Stavre Xikov izjavi deka licata koi ja otkrile aferata mo`e krivi~no da odgovaraat dokolku se utvrdi deka vr{ele nezakonsko prislu{kuvawe. Spored Xikov, toa go predviduva na{iot Krivi~en zakon, bidej}i takvoto delo e nedozvolivo. Toj istakna deka na svedocite koi eventualno }e dostavat "krunski dokazi" ne mo`e da im se garantira za{tita, bidej}i na{ite zakoni ne predviduvaat takva mo`nost.

Vlado Bu~kovski, portparol na SDSM, pak, smeta deka nema mesto za krivi~na odgovornost, bidej}i so iznesuvaweto na dokazi se spre~ilo pogolemo zlo i krivi~no delo, za {to Kazneniot zakon ne predviduva sankcii.


Antonio Milo{oski, portparol na Vladata

SKANDAL-MAJSTORI OD SDSM

I ovoj pat najenergi~no }e gi otfrlam proyirnite tvrdewa na skandal-majstorite od SDSM deka ministerkata za vnatre{ni raboti ili koj bilo na~alnik vo MVR dal pismen nalog za prislu{kuvawe. No, dokolku vo zakonska proceduva pred nadle`nite institucii se poka`e deka tvrdewata na SDSM se osnovani, toga{ sekoj onoj ~len na Vladata na Republika Makedonija i odgovorno lice nazna~eno od Vladata }e ja prezeme vrz sebe krivi~nata, politi~kata i moralnata odgovornost. No, SDSM }e mora da odgovori na pra{aweto dali dokolku se doka`e deka nivnite tvrdewa se la`ni }e ja prezeme odgovornosta za manipulaciite so javnosta i dali }e gi kaznat onie svoi rakovoditeli koi so golema lesnotija go naru{ija spokojstvoto na celoto op{testvo i doverbata na dr`avnite institucii.


Branko Crvenkovski, lider na SDSM

ANONIMEN IZVOR

Vedna{ po soslu{uvaweto kaj istra`niot sudija, g. Branko Crvenkovski dade izjava i odgovara{e na novinarski pra{awe.

Vo vrska so pra{aweto "Kako kontaktira so vas dostavuva~ot na materijalite, po po{ta, vo kufer~e?", g Crvenkovski veli: "Vakvo ne{to o~ekuvam da go postavi kako pra{awe nekoj od Obvinitelstvoto, od MVR itn. Me|utoa, }e vi odgovoram na ist na~in kako {to bi im odgovoril nim. Dovolno e deka izvorot e anonimen. Okolu dostavata ne bi daval dopolnitelni komentari".

Na pra{aweto "Dali go poznavate izvorot?", toj odgovori: "Videte, terminot anonimen e sinonim za nepoznat".


Spored bugarskiot vesnik "Mediapul "

PRISLU[KUVAWETO E DOGOVORENO VO SOFIJA

Vo vrska so prislu{kuvaweto vo Makedonija so svoj komentar se oglasi i bugarskiot vesnik "Mediapul" koj tvrdi deka prislu{kuvaweto e dogovoreno vo Sofija, me|u liderot na SDSM Branko Crvenkovski i Cvetko Cvetkov, ~len na Visokiot sovet na bugarskata Socijalisti~ka partija, porane{en oficer na dr`avnata bezbednost i sekretar vo Vladata na @an Videnov, koj e i siguren kandidat za minister za vnatre{ni raboti, dokolku socijalistite vlezat vo Vladata po parlamentarnite izbori ovaa godina.

Gospodinot Crvenkovski izjavi deka so gospodinot Cvetko Cvetkov ne se sretnal nitu za vreme na posetata na Sofija, nitu pred toa, nitu po toa, a ona {to go tvrdi "Mediapul" e celosna izmislica i nevistina.

Za vesnikot "24 ~asa" g. Cvetkov izjavi: "Toa e evtino, diletantsko i aktivno spletkarewe so cel da se vlo{at bugarsko-makedonskite odnosi".