INTERVJU

Violeta Alarova, gradona~alnik na skopskata Op{tina "Centar"

INTERESITE NA GRA\ANITE PRED PARTISKITE BARIERI

Razgovarala: @aklina MITEVSKA

  • Centarot na Skopje e eden {irok prostor za rabota i vetuvam deka za centarot na Skopje }e se gri`am so site sili, za da bide najubavo, najsovr{eno i najskapo ureden
  • [to e ona {to treba da bide opredelba? Ne e va`na partiskata opredelba. Vie ne ja pravite ulicata za lu|eto od taa i taa partija. Ako sekoj od ovie lu|e vo ovaa hierarhija, uslovno re~eno, ima pred sebe edna cel, a toa e gradot i gra|aninot, tuka nema partiski barieri i partiski opredelbi

Op{tinata "Centar" ve}e ima nad sto iljadi `iteli i ~etiri izborni edinici. Toa se mnogu naseleni mesta i mnogu maala. Spomenatata Op{tina e Op{tina na kontrast, Op{tina na levata i desnata strana na rekata Vardar. Ona {to e karakteristi~no za edna vakva konstelacija e kako da se nivelira nivoto na `iveewe, veli novata gradona~alni~ka na Op{tinata "Centar", gospo|ata Alarova i objasnuva deka od edna strana Op{tinata se soo~uva so centralnoto gradsko podra~je kade {to ima visok standar za `iveewe, a od druga ako go premineme Kameniot most i stigneme do Topaana, }e vidime deka te~at fekalii i deka tamu nema osnovni uslovi za `iveewe. Seto toa e mnogu bolno za sekoj ~ovek, ne samo za eden gradona~alnik. Za da se sredat ovie raboti, veruvajte potrebna e edna magi~na formula i edno vol{ebno stap~e, no gospo|ata Alarova veruva deka }e se obidat da najdat soodvetno re{enie za Topaana, da pomognat vo socijalata i so kampawa da gi smenat nivnite naviki za `ivot. Taa upatuva i apel do site iselenici kade i da `iveat - ako sakaat mo`at da se vratat vo svojot roden grad i da gradat. Op{tinata "Centar" }e im pomogne so sreduvaweto na dokumentite.

MS: Gospo|a Alarova, Vie ste edna od retkite `eni - gradona~alni~ki vo dr`avava. Ima li razlika me|u ma` i `ena koga se vr{i edna vakva funkcija?

ALAROVA: Jas mislam deka sepak ima razlika vo priodot kon ne{tata. Pred s#, ne sakam da gi povredam ma`ite koi ja vr{at ovaa funkcija. No, mislam deka `enata e taa koja{to prio|a kon vakva rabota so poseben senzibilitet. Jas tuka ja gledam idninata na `enite na lokalnata samouprava. @enite, spored prirodata na ne{tata, pove}e gi ~uvstvuvaat lu|eto, pove}e so~uvstvuvaat so nivnite problemi. Ednostavno, spored svojata priroda pove}e se gri`at za lu|eto okolu sebe. Vo kontekst na ovoj senzibiliet mislam deka edna `ena - gradona~alnik }e se gri`i za okolinata vo koja{to `ivee. Poentata i na moeto moto vo kampawata i sega vo mojata rabota e tokmu humanosta. Centarot na Skopje e podra~je vo koe lu|eto sakale ili ne se otu|uvaat, urbanosta nametnuva svoi pravila. Nie ne znaeme kolku lu|e se osameni, kolku lu|e se bolni, na kolku lu|e im e potrebna na{ata pomo{. Za seto jas imam edna obemna programa, koja }e ja realiziram so edna patrona`a, mo`ebi finansirano vo ramkite na nekoj proekt. No, ednostavno }e smetam deka sum uspe{en gradona~alnik koga }e ka`am deka vo taa i taa ulica imam tolku i tolku stari lu|e i deca na koi im treba pomo{, tolku i tolku samohrani majki. Op{tinata, veruvajte, e edno semejstvo od sto iljadi `iteli, treba vreme i sredstva. Neizmerna qubov i `elba imam vo sebe da im pomognam na site onie lu|e na koi im e potrebna taa pomo{. Tokmu toa ~uvstvo {to me budi sekoj den e deka moram da dojdam do lu|eto na koi im treba pomo{. Toa zna~i deka so noviot Predlog-zakon za lokalna samouprava, dokolku i socijalata bide vo na{ite ovlastuvawa, veruvajte jas }e bidam taa koja{to }e zeme eden tefter i {to }e odi od ku}a vo ku}a i }e gi pra{uva lu|eto {to im treba. Osnovno e vo edna urbana sredina lu|eto da po~uvstvuvaat gri`a, da po~uvstvuvaat deka nekoj misli na niv, deka ne se osameni, deka ednostavno kamewata {to se okolu niv ne zra~at otu|enost, tuku zna~at pripadnost, a pripadnosta ja pravat lu|eto. Zna~i, pove}e gri`a za lu|eto. Toa ednostavno e vgradeno vo srceto na `enata. A, pak ma`ite imaat edna druga osobina i se poenergi~ni da se zafatat so pogolemi zafati, kako {to se mostovi, nadvoznici. Seto toa e ne{to {to se pravi. A mostovite kon du{ata na lu|eto i pomo{ta e ona {to e cvrstinata na `enata - gradona~alnik.

SON ZA UBAV GRAD

MS: Vo edno od Va{ite intervjua ka`avte deka Va{iot son e gradot Skopje sekoja godina da dobiva po edna ubava ulica. Na {to momentalno ste naso~eni vo svojata rabota i koi se Va{ite naredni planovi?

ALAROVA: Veruvam deka ubaviot grad e son na sekoj `itel na Skopje. Pro{etkata po edna ubava ulica za mene kako i za sekoj gra|anin e edno prekrasno do`ivuvawe. Vo momentov s# u{te ja dovr{uvame ulicata "Maksim Gorki". Nekoj da mi ka`uval, jas ne bi veruvala deka toa e tolku makotrpen proces i navistina mi e `al {to taa ulica e napravena so trotoari, no toa ni e nasledeno. Vetuvam deka vtoriot del od ulicata }e bide bez trotoari i deka vo prodol`enie deka }e bide pe{a~ka zona. Centarot na Skopje e eden {irok prostor za rabota i vetuvam deka za centarot na Skopje }e se gri`am so site sili, za da bide najubavo, najsovr{eno i najskapo ureden. Ona {to se vgraduva vo centarot ostanuva za generacii i mora da ostavime eden beleg zad nas. Da ja dovr{ime "Maksim Gorki", "Tasino ^e{mi~e". Potoa odi vtoriot del od "Maksim Gorki" {to bi bil pe{a~ka zona. I se razbira mora da go ostvaram mojot son -da pro{etam od kni`arnicata "Kultura" do "Rubin karmin". Toa e ulicata "Makedonija", no so edno poinakvo ~uvstvo. Sega e so iskriven alsfalt i kocki, no se nadevam deka }e bide ulica bez trotoari, so prekrasno osvetluvawe, ubavo uredena, so ubava podloga. Toa ni sledi i morame da go napravime. No, naporedno so toa se raboti i na ureduvaweto na levata strana na rekata Vardar. Nie ne mo`e ovde da pravime rasko{ni ulici, a od druga strana da imame kal. Za toa se potrebni mnogu sredstva. Za sega naiduvam na ogromno razbirawe i vo Ministerstvoto za lokalna samouprava i vo Fondot za pati{ta. ^uvstvuvam dobra volja i `elba da se pomogne, a koga ~uvstvata i `elbite }e se stavat vo edno, toa e edna energija {to mo`e da vrodi rezultat.

MS: Gradot Skopje, osobeno centarot na gradot, ima problem so parkirali{tata pred pazarite, kako i soobra}ajniot haos. Ve}e dolgo vreme kako edinstveno re{enie za ovoj problem se nudat katnite gara`i. Do kade e so vakvata ideja i zo{to s# u{te se ~eka?

ALAROVA: Soobra}ajnoto re{enie zasega e prepu{teno na gradot Skopje. Navistina e nelogi~no Op{tinata "Centar" vo svoi ramki da pravi edno soobra}ajno re{enie. Nie sme samo eden del od toa soobra}ajno re{enie. Ona {to jas smetam deka pod itno treba da se napravi e da se pu{ti "Ju`niot bulevar". Katni gara`i, da. No kade? Dali tamu kade {to }e donesat najmnogu pari }e im pre~at na gra|anite i }e gi zagaduvaat centralnite gradski podra~ja, ili mo`ebi dislocirani na edno podra~je kade {to }e ja imaa svojata funkcija, a nema da im pre~at na gra|anite. Katna gara`a kaj hotelot "Bristol" za mene ne e opravdana, zatoa {to ednostavno site gra|ani se protiv toa, a Vie morate da ja po~ituvate `elbata na gra|anite.

MS: Dali i koga }e se re{i problemot so divogradbite vo "Buwakovec" i "Debar Maalo?

ALAROVA: Naskoro site tie }e bidat obele`ani vo noviot urbanisti~ki plan {to se podgotvuva po kvartovi. Morame da im izlezeme vo presret na `itelite. Nie morame da gi molime `itelite da gradat, a ne tie da n# molat nas. Vie znaete deka sekoja nova ku}a e ukras na Skopje. Zatoa rabotime na toa da se pravat novi planovi po odredeni podra~ja i da se po~ituvaat standardite. Veruvam deka u{te vo tekot na ovaa godina }e zapo~nat del od gradbite, a site onie koi se ve}e izgradeni, bez isklu~ok, }e bidat vklu~eni vo noviot urbanisti~ki plan i }e platat komunalii. Smetam deka ako se izgradi bespravno edna gradba na podra~jeto na edna op{tina, za toa treba da odgovara gradona~alnikot, a ne ~ovekot i definitivno so noviot Predlog-zakon za lokalna samouprava treba gradona~alnikot da odgovara od donesuvaweto na planot do definitivnata gradba. Seto ona {to }e se napravi sprotivno od toa }e bide rezultat na na{eto nevnimanie i negri`a. Gra|anite sekoga{ }e baraat ne{to pove}e, me|utoa gradona~alnicite se tie {to treba da im ka`at kade i kolku.

MS: Najavivte deka }e se pogri`ite za izgledot na naselenite mesta na leviot del od rekata Vardar. Objasnete ni dali ve}e po~navte so realizacija na Va{iot plan za ovoj del od gradot.

ALAROVA: Tamu ve}e ima konkretni aktivnosti. Eve od levata strana na Vardar zapo~nuva dooformuvaweto na MANU. Se nadevam i bi sakala delot kaj Akademijata, kaj Sudskata palata da bide eden vid botani~ka gradina. Ve}e sme vo pregovori so arhiepiskopot g. g. Stefan i ni e dadeno odobruvawe za izgradba na crkvata "Presveta Bogorodica", me|utoa vo prvobitno izdanie. Natamu se dvi`ime i se raboti na toj del. Mojot son e koga }e ja poglednete levata strana na gradot toa da bide predel {to }e mo`ete da go stavite na razglednica. Sakam toa da bide predel so koj }e se gordeete. Za toa treba mnogu, mnogu rabota. Treba izmeni vo maliot ring, da se dislocira Me|ugradskata avtobuska stanica, treba da se oformi plo{tadot "Karpo{ovo vostanie" i so "Karpo{ovo vostanie" }e korespondira i levata i desnata strana na gradot. Treba plo{tad i na ednata i na drugata strana t.e preku Kameniot most. Definitivno da se douredi Kameniot most, zatoa {to navistina ni e `alna sostojbata vo koja sega se nao|a toj.

MS: Kakvi se Va{ite kontakti so gradona~alnicite na drugite skopski op{tini?

ALAROVA: Izvonredni. Posebno so gradona~alnikot na Op{tinata "Kisela Voda", "Karpo{", "^air", eve sega i so "Gazi Baba". Gospodinot Penov e ~ovek koj saka da sorabotuva i toa mislam deka e najprijatniot del od rabotata.

PARTISKA SORABOTKA

MS: Kolku politikata mo`e da pridonese za podobruvawe na izgledot na edna op{tina, t.e kolku sredstva izdvojuva vlasta za ovaa Op{tina, koja sega ve}e e opoziciska?

ALAROVA: Ne znam dali edna op{tina mo`e da bide opoziciska ili poziciska. "Centar" e mesto vo koe `iveat sto iljadi gra|ani. Nivnata partiska pripadnost e nivna li~na opredelba. Ona {to mo`am da ka`am e deka vo momentot Op{tinata "Centar" e Op{tina na demokratija vo koja izvonredno se sorabotuva i so Ministerstvoto za transport i vrski i so gradona~alnikot Penov, potoa doa|am jas kako instanca i imam izvonreden Sovet vo koj presedava~ e Eleonora Petrova i kade {to pove}eto sovetnici se od opozicionata partija. No, veruvajte dosega nema nikakov zastoj . [to e ona {to treba da bide opredelba? Ne e va`na partiskata opredelba. Vie ne ja pravite ulicata za lu|eto od taa i taa partija. Ako sekoj od ovie lu|e vo ovaa hierarhija, uslovno re~eno, ima pred sebe edna cel, a toa e gradot i gra|aninot, tuka nema partiski barieri i partiski opredelbi. A veruvajte, sega ovie lu|e {to se na ovie pozicii neizmerno go sakaat Skopje i jas tuka ja gledam idninata.

MS: Kako gradona~alnik na edna od edinicite na lokalnata samouprava, dali se soglasuvate so najaveniot Predlog-zakon za teritorijalna podelba i namaluvawe na brojot na op{tinite?

ALAROVA: Mislam deka sega op{tinite se mnogu i deka ednostavno op{tinite treba da se na nekoj na~in i ekonomski, ne samo teritorijalni celini. Sekoj zafat {to }e go podobri s# ona {to }e zna~i kvalitet za gra|anite, treba da se napravi i tuka nikoj ne treba da ima ni{to protiv. Zna~i, prioritetni se gra|anite, a potoa se `elbite, mo`nostite itn.

MS: Vo javnosta prostruija informacii za preminuvawe na nekoi gradona~alnici vo redovite na VMRO - DPMNE. Vie ste ~ovek od DA, no se {irat {pekulacii za toa deka i pokraj toa {to ste ostanale vo redovite na DA, sepak ste veren sorabotnik na partijata na vlast?

ALAROVA: Toa e to~no. Jas s# u{te sum ~len na DA, se razbira vo moeto rabotno vreme. A, deka imam bliski kontakti so VMRO - DPMNE se razbira deka i toa e to~no. Partiite se lu|e, lu|eto se sprijateluvaat i se zasakuvaat. Go po~ituvam sekoj onoj koj ima dobra volja nezavisno od koja partija e, a veruvajte so lu|eto od DPMNE, DPA, PDP, SDSM ovde sednuvame so `elba da napravime ne{to, zatoa {to ona {to go pravime pozitivno, go pravime za nas, a na toj na~in go pravime pozitivno i za na{ite partii. Zna~i, jas sekoga{ znam da se po{eguvam, a toa e vistina: "Za qubovta na{a delata }e ka`at".