REPORTA@A

Bo`ikno pate{estvie vo Strumi~ko

GRAD BOGAT SO TRADICII

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Patot n# odvede i do manastirot "Sv. Leontie" - Vodo~a kade {to bila oslepena vojskata na car Samuil, a na sekoj stoti vojnik mu bilo ostaveno po edno oko za da gi vodi slepite vojnici nazad

Strumica ja posetivme vo ekot na novogodi{nite i bo`iknite praznici. Spored ka`uvawata na `itelite, vo ovoj grad ne se ~uvstvuvala nekoja prazni~na atmosfera. @itelite smetaat deka toa e poradi nema{tijata. Vo Strumica go posetivme Domot na kulturata, gradskoto Sobranie, stariot i noviot del.

Manastirot "Sv. Bogorodica" - selo Vequsa

Konacite vo manastirot "Sv. Bogorodica"

Manastirot "Sv. Leontie" - Vodo~a, kade {to prestojuvaat monasi i kade {to se veruva deka bila oslepena vojskata na car Samuil

Seloto Vequsa

Domot na kulturata vo Strumica

Stariot del na Strumica

No, ne mo`evme da ne go posetime manastirot "Sv. Bogorodica" vo seloto Vequsa. Toj e graden vo 11 vek i gradbata traela celi 100 godini. Manastirot slu`el do 1944 godina kako baza na organite i telata na NOV. Denes vo ovoj manastir prestojuvaat monahiwi. Seloto Vequsa ima okolu 2.500 `iteli i 480 doma}instva.

Patot n# odvede i do manastirot "Sv. Leontie" - Vodo~a kade {to se veruva deka bila oslepena vojskata na car Samuil, a na sekoj stoti vojnik mu bilo ostaveno po edno oko za da gi vodi slepite vojnici nazad. Od pregolema `al za svoite vojnici, car Samuil do`ivuva srcev udar. I ovoj manastir e graden vo 11 vek. Vo ovoj manastir prestojuvaat monasi.

Op{tinata Strumica denes pretstavuva samo pomal prostor od porane{nata golema Strumi~ka op{tina vo istoimenata kotlina. Denes podra~jeto na Op{tinata go zazema zapadniot del na kotlinata, so pravec na protegawe istok - zapad, odnosno vo taa nasoka se izdiga od ramni{teto do srtovite na Grade{ka Planina i Plavu{. Vo nejzinite ramki e izgradena i vodnata akumulacija Vodo~a.

Strumica se grani~i so op{tinite Vasilevo, na potesnite delovi so Bosilovo i Murtino, potoa so Kukli{, Valandovo i Kon~e. Od nejzinoto centralno mesto i sedi{te vodat tri glavni pati{ta, i toa edniot za Radovi{ i natamu za [tip, vtoriot za Valandovo, odnosno Povardarieto, a tretiot za Novo Selo, poto~no za grani~niot premin za Bugarija.


Teritorijata na Op{tinata Strumica so site atari na selata i gradot zafa}a povr{ina od 105 kilometri kvadratni, odnosno taa & pripa|a na grupata po povr{ina mali op{tini vo dr`avava. Prose~nata gustina na naselenie vo Op{tinata iznesuva 286 `iteli na eden kvadraten kilometar. No, ako se zeme predvid samo ruralnata sredina, toga{ prose~nata gustina na naselenosta iznesuva 64 `iteli na kvadraten kilometar. Vo Strumica, spored ka`uvawata na tamo{nite `iteli, ima okolu 72 sela. Brojot na `iteli vo gradot e okolu 45. 000, a zaedno so selata okolu 100.000.