Marjan Dodovski, minister za `ivotna sredina i prostorno planirawe

"JUGOHROM" I TOPILNICA - NAJGOLEMI ZAGADUVA^I

Podgotvila: Marina STAMENKOVA

  • Ekolo{kata sostojba e mnogu jasna i logi~no e da imame prioritetni aktivnosti vo koi gi vklu~uvame za{titata na prirodnite ezera koi moraat da imaat poseben tretman, za {to se obezbedeni pove}e stranski donacii
  • Nie kako Ministerstvo vlo`uvme golemi napori da ne go optovaruvame Buxetot na Republika Makedonija za re{avawe na na{ite problemi, taka {to glavno sme fokusirani na iznao|awe donacii

Povod za intervju so ministerot za `ivotna sredina i prostorno planirawe, g. Marjan Dodovski na Makedonskata radiotelevizija be{e 22 dekemvri, Svetskiot den na ekologijata.

Gospodine Dodovski, mnogu komentari i napisi povrzani so `ivotnata sredina vo site mediumi ja obele`aa minatata nedela. Najaktuelen e izve{tajot na ekspertskata grupa na Obedinetite nacii, vo koj, spored novinarskite komentari, "na Makedonija & se zakanuva ekolo{ka katastrofa predizvikana od mnogubrojnite industriski zagaduva~i".

DODOVSKI: Ovoj izve{taj e vo ramkite na tretiot del od Regionalnata programa za rekonstrukcija na `ivotnata sredina, vo ramkite na aktivnostite na Paktot za stabilnost. Stanuva zbor za strate{ki dokument, podgotven po na{e barawe, so koj bi se otslikala sostojbata vo `ivotnata sredina vo Makedonija, a koj }e bide validen pred me|unarodnite institucii i donatori. Toj voedno mo`e da poslu`i kako solidna osnova za izgotvuvawe proekti od ovoj domen i obezbeduvawe {to pogolemi donacii. Izve{tajot na 18 ovoj mesec vo Brisel go promovira{e izvr{niot direktor na Programata za `ivotna sredina na Obedinetite nacii (UNEP).

Petnaesetina eksperti od UNEP bea vo na{ava zemja vo sredinata na septemvri godinava, pri {to posetija 10 potencijalni ekolo{ki `ari{ta. Vo izve{tajot se sodr`ani tri dela, od koi edniot se odnesuva na institucionalnata postavenost na subjektite koi rabotat na ovaa problematika, vtoriot se odnesuva na procenka na vlijanieto na kampovite za vreme na begalskata kriza i tret segment se industriskite kapaciteti locirani kako ekolo{ki to~ki na koi im e potrebna finasiska poddr{ka. Promocijata na ovoj dokument kaj nas }e se odr`i kon krajot na januari idnata godina. Vo kontekst na posledniot del, bi navel deka "Jugohrom" i Topilnicata, kako najgolemi zagaduva~i, se nao|aat na vrvot na prioritetnata lista, a za "Jugohrom" ve}e uspeavme da obezbedime eden milion evra.

Kako Vie, kako prv ~ovek na Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe, ja ocenuvate ekolo{kata sostojba vo Makedonija?

DODOVSKI: Ekolo{kata sostojba e mnogu jasna i logi~no e da imame prioritetni aktivnosti vo koi gi vklu~uvame za{titata na prirodnite ezera koi moraat da imaat poseben tretman, za {to se obezbedeni pove}e stranski donacii. Nie imame koordiniran pristap kon re{avawe na problemot so Dojranskoto Ezero so ministerot za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo, Marjan \or~ev, }e vospostavime monitoring na rekata Vardar, a i na site povr{inski i podzemni vodi. Tuka e i aerozagaduvaweto predizvikano od izduvnite gasovi na avtomobilite, no ne bi gi isklu~il ni golemite industriski zagaduva~i.

Za site aktivnosti koi se realiziraat vo ramkite na Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe potrebni se golemi finasiski sredstva. Kako gi obezbeduvate?

DODOVSKI: Nie kako Ministerstvo vlo`uvme golemi napori da ne go optovaruvame Buxetot na Republika Makedonija za re{avawe na na{ite problemi, taka {to glavno sme fokusirani na iznao|awe donacii. No, ako eden proekt ~ini 10 - 15 milioni evra, od zemjata - doma}in se bara participacija od 10 do 15 otsto. Iako sme na krajot od ovaa godina, ve}e zapo~navme i pregovori so donatori za slednata godina, vo koja prodol`uva i proektot "^ista i zelena Makedonija" so vkupni sredstva od 260.000 amerikanski dolari vo 22 op{tini.

Kako gi komentirate izjavite koi se pojavija denovive vo javnosta za sostojbata so Ohridskoto Ezero?

DODOVSKI: Se po~ituva Odlukata na Vladata na Republika Makedonija, a imame i kontinuirana i sekojdnevna sorabotka so Elektrostopanstvo na Makedonija, Ministerstvoto za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo i so Upravata za hidrometeorolo{ki raboti. Sega{nata kota e 693, 21 i vo momentov imame stabilna sostojba so vodostojot.