Nacrt - programa za `ivotna sredina za 2001 godina

DINAMI^NO KON PODOBRUVAWE NA @IVOTNATA SREDINA

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Vo ramkite na ovaa me|unarodna odnosno Evropska integracija se planira da se izvr{i Implementacija na Spogodbata za stabilizacija i asocijacija vo delot za `ivotna sredina kako i podgotovka za strate{ki i dinami~en plan za implementirawe na dr`avnata politika za pribli`uvawe kon Evropskata Unija, vo domenot na `ivotnata sredina

Na sredbata so ministerot za `ivotna sredina i prostorno planirawe, Marjan Dodovski, be{e izvr{ena prezentacija na Nacrt-programata za 2001 godina koja ja podgotvija odgovornite sektori na Ministerstvoto.

Zna~ajno mesto vo ovaa Nacrt-programa, koja kako {to re~e ministerot Marjan Dodovski podle`i i na izmeni, zazema me|unarodnata sorabotka.

Vo ramkite na ovaa me|unarodna, odnosno evropska integracija, planirana e implementacija na Spogodbata za stabilizacija i asocijacija vo delot za `ivotna sredina, kako i podgotovka za strate{ki i dinami~en plan za implementirawe na dr`avnata politika za pribli`uvawe kon Evropskata unija vo domenot na `ivotnata sredina. Vo odnos na sorabotkata so zemjite-~lenki se planira da se stavi poseben akcent na realizirawe na postojnite protokoli i dogovori za sorabotka, kako i podgotovka za potpi{uvawe novi.

Ministerstvoto, vo sklop na Programata za odr`liv razvoj, planira da se sprovede proektot "Fizibiliti studija za spas na Dojranskoto Ezero", programa za participacija na UNESKO 2000/2001 godina, a isto taka se planira i izgotvuvawe na predlog-proekti vo vrska so za{titata na Ohridskoto Ezero, kako i zafa}awe na otpadnite vodi od naselenite mesta na ohridskoto krajbre`je: Labuni{e, Podgorci, Vev~ani, Vele{ta, Oktisi, Dolna Belica i Vrani{ta. Vo vrska so prethodnoiznesenoto se planira da se sprovede i odr`liv razvoj na Prespanskiot region i Dojranskoto Ezero.

NAVREMENA INFORMIRANOST

Za navremeno informirawe i dostapnost na informaciite za sostojbata na `ivotnata sredina do pe~atenite mediumi vo plan e otvorawe na kancelarija za komunikacija so javnosta. Vo ramkite na ovaa kancelarija, koja }e bide smestena vo prostoriite na "Detska radost" }e bide smestena i biblioteka. So toa }e bide ovozmo`ena redovna sorabotka so mediumite, gra|anite, nau~nite i obrazovnite institucii, kako i organizirawe konferencii za pe~at, rabotilnici i edukacija.

MONITORING

So formirawe na Makedonskiot informativen sistem za sledewe, }e se obezbedi sobirawe i skladirawe na podatoci od oblasta na `ivotnata sredina, a isto taka redovno }e se podgotvuvaat izve{tai za sostojbata na `ivotnata sredina vo Makedonija. Vo slednata godina se planira i sproveduvawe na GLOBE - programata, svetskata edukativna monitoring-mre`a, koja ja koordinira rabotata na u~enicite, nastavnicite i nau~nicite.

Vo ramkite na ovaa Nacrt-programa se predviduva i donesuvawe na predlog za donesuvawe zakon za zagaduva~ot i korisnikot pla}a, kako i raboten tekst za osnovawe na ekobanka. 


PRIKLU^UVAWE NA LAGADIN KON KOLEKTORSKIOT SISTEM

Sredstvata od amerikanskata fondacija "EAPS" vo visina od 250 iljadi germanski marki za za{tita na Ohridskoto Ezero od otpadnite vodi, se iskoristeni za izgradba na osnovnata fekalna kanalizaciska mre`a vo vikend-naselbata Lagadin. Izgradeni se 1.800 metri osnovna mre`a od hotelot "Makoteks" do hotelot "Dva Bisera". Ovoj proekt e potpomognat i od Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe i me|uop{tinskoto javno pretprijatie "Proakva".


^ISTEWE NA PROSTOROT OKOLU "SVETI NAUM"

Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe obezbedi 30.000 germanski marki za ~istewe i obnovuvawe na prostorot okolu manastirskiot kompleks "Sveti Naum". Dosega e izvr{eno ~istewe na ostrov~iwata i izvorot na Crn Drim, a se planira i dislokacija na trgovskite objekti, vo sorabotka so Ministerstvoto za odnosi i vrski.