Deset najuspe{ni `eni - menaxeri za 2000 godina

SO UPORNOST I ISTRAJNOST DO USPEHOT

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • I ovaa godina, kako i dosega, izbravme deset `eni-menaxeri koi se doka`ani so svojot trud i so svojata afirmacija vo sredinata kade {to rabotat. Bi sakala i vo slednite godini tie da bidat pouspe{ni i da doka`at deka `enata, osven svojata vlijatelna funkcija vo ekonomijata vr{i i drugi zna~ajni op{testveni funkcii, taa e sopruga i majka {to go pravi nejziniot pat do uspehot u{te pote`ok i poslo`en. Od tie pri~ini `enite zaslu`uvaat i edno vakvo priznanie, re~e gospo|a Lidija Tripunoska, sopstvenik i menaxer na Agencijata "Marili"

Vo organizacija na Agencijata za marketing i izdava~ka dejnost "Marili" od Skopje ovaa godina po petti pat be{e organizirana manifestacijata "@ena-menaxer na godinata". Idejata e na Lidija Tripunoska, sopstvenik i menaxer na Agencijata "Marili". Vo izminatite ~etiri godini spored strogi kriteriumi so evropski i svetski parametri Agencijata proglasi 40 najuspe{ni `eni-menaxeri, po deset vo sekoja godina. Vakvite kriteriumi se zapazeni i vo ovaa godina, a izborot za najuspe{ni se vr{i od oblasta na stopanstvoto od pretprijatija {to bele`at pozitivni rezultati vo raboteweto i od rabotni sredini kade {to `enata so svoeto rabotewe e pozitivno prifatena. Pri izborot li~nostite ne se prepora~ani od svoite delovni partneri, a se izbiraat `eni od razli~ni oblasti na stopanisuvawe. I ovaa godina, kako i dosega, izbravme deset `eni-menaxeri koi se doka`ani so svojot trud i so svojata afirmacija vo sredinata kade {to rabotat. Od godina vo godina tie bele`at uspeh i bi sakala i vo slednite godini tie da bidat pouspe{ni i da doka`at deka `enata, osven svojata vlijatelna funkcija vo ekonomijata vr{i i drugi zna~ajni op{testveni funkcii, taa e sopruga i majka {to go pravi nejziniot pat do uspehot u{te pote`ok i poslo`en. Od tie pri~ini `enite zaslu`uvaat i edno vakvo priznanie, re~e pred prisutnite gospo|a Lidija Tripunoska.


PROFESIONALIZMOT E DOBLEST

Violeta Ristovska - Arsovska e tehni~ki direktor vo firmata "Okiteks" vo Skopje. Za nea sekoja pozitivna energija e pri~ina polesno da se ispolni denot. Ve}e tri godini e na ~elnoto mesto na "Okiteks" i veli: "Da se zaplovi vo ovie vodi be{e golem predizvik za mene, a sekoj predizvik bara i dopolnitelen trud i istra`uvawe". Rabotata vo "Okiteks" povlekuva golem anga`man, odgovornost i profesionalnost vo sekoj pogled. Po profesija e diplomiran filolog, otsek germanistika, a dolgoto prisustvo vo Germanija & ovozmo`ilo da go zapoznae germanskiot pazar. Od taa pri~ina okolu 90 otsto od proizvodstvoto e nameneto za izvoz vo Germanija. Nejzino moto e deka vo koja bilo rabota treba da se bide profesionalec, a toa e doblest {to vrzuva na seriozen pristap kon zada~ite i timska igra.

UPORNOST I PRECIZNOST

Pande Bla`eska e tehni~ki direktor na Prilepska pivarnica a.d. Po profesija e diplomiran in`iner - tehnolog i ve}e dve godini upravuva so Prilepska pivarnica kako glaven direktor po tehni~ko-tehnolo{ki raboti. Toa podrazbira potpolna organizacija i kontrola na proizvodstvoto na pivo i bezalkoholni gazirani pijaloci. Osnovnoto moto vo nejzinoto rabotewe se upornost i preciznost, to~nost vo informiraweto, bliska sorabotka so kolegiumot, odlu~nost i samodoverba, `elba za uspeh i konkurentnost na pazarot. Glavna odlika i e da go odbere ona {to e prioritet vo daden moment.

KVALITETOT IZLEGUVA NA POVR[INA

Nata{a Markovska - Vasilevska e generalen direktor na Gradska apteka - Skopje. Na ovaa odgovorna funkcija e dve godini, a nejzinata mladost reflektira so transformacijata na aptekite vo eden nov lik so evropski standardi. Po profesija e diplomiran lekar i prethodno rabotela kako menaxer na dve renomirani ku}i. Celta na firmata e da raboti uspe{no i da doka`e deka institucijata postignuva dobri rezultati koga ima stru~en menaxerski tim i doma}insko i ~esno rabotewe na generalniot menaxer. Nejzinata li~nost e obdarena so pove}e pozitivni karakteristiki kako upornost, kreativnost i fleksibilnost, a nejzinoto moto e: Kvalitetot sekoga{ izleguva na povr{ina.

SAMODOVERBA I ISTRAJNOST

Borka Genadieva, finansov direktor na Mlekarnicata "Nasto Iinternacional" od Tetovo. Nejzinata rabota bara postojano sledewe na finansiskiot del na Mlekarnicata, kako i uspe{no rabotewe so parite. Seto toa bara mnogu trud, zalagawe i odrekuvawe. No, vo kombinacija so upornosta i temelnosta se dobivaat odli~ni rezultati. Vo sorabotka so nejzinite dva sina taa uspeva imeto na nejzinata mlekarnica da go izdigne na najvisokoto mesto vo oblasta na mle~nata industrija. Nejzinoto moto e: Nikoga{ ne treba da se predademe i da ja izgubime samodoverbata, tuku naprotiv treba da bideme uporni i istrajni vo postignuvaweto na na{ata cel.

SO AMBICII DO CELTA

Eva Deskovska, iako po poteklo ne e Makedonka (^ehiwa), odli~no se prilagoduva vo svojata sredina i uspe{no go gradi semejniot biznis. Peralna "Kate" e firma koja se zanimava so ekolo{ki ~isto perewe na site tekstilni proizvodi. Na po~etokot raboti samo za doma{niot pazar, a denes sorabotuva so pove}e partneri od Evropa i svetot. Prou~uvaj}i gi tekstilnite tkaenini taa uspeva da postigne vrvni rezultati vo svoeto rabotewe. Prisutna e vo site pogoni na svojata firma, zaedno so svoite vraboteni. Nejze ja krasat upornost, pedantnosta i optimizmot, a peralna "Kate" e rangirana na osmo mesto vo Evropa.

STRU^NO USOVR[UVAWE

Violeta Dukoska, generalen direktor na Veterinarnata stanica "Trust Vest" od Gostivar. Se zanimava so zdravstvena za{tita na doma{nite milenici od zarazni bolesti, preventivna za{tita na `ivotnite, ve{ta~ko osemenuvawe na krupen i siten dobitok, graviditet i lekuvawe na sterilitet, kako i edukacija na individualnite proizvoditeli. Po profesija e veterinaren lekar so desetgodi{no rabotno iskustvo vo Klanicata "Gorni Polog", kako i dvegodi{no rabotno iskustvo kako veterinaren inspektor. Nejzinoto moto e: Navremenost, stru~no usovr{uvawe, kontrola na terenot i celosna za{tita na dobitokot.

RABOTATA GO PRAVI ^OVEKOT

Blaga Nikolova, generalen direktor na firmata "Euroteks" od Kumanovo koja se zanimava so proizvodstvo na ma{ka i `enska trikota`a. Po profesija e diplomiran ekonomist so 25-godi{no rabotno iskustvo. Iako firmata e vo privatna sopstvenost, nejze & e doverena zatoa {to ja krasat ~esnosta, doverbata i ispolnuvaweto na site dogovori i rokovi. Nejzinata cel e da nabavi novi ma{ini za potrebite na firmata so {to bi se zgolemila produktivnosta i ekonomi~nosta. Nejzinoto moto e: Samo rabotata mo`e da go napravi ~ovekot vistinski ~ovek.

QUBOV KON PROFESIJATA

Nada Sokolova, tehni~ki direktor vo Mesnata industrija "Alemak" Skopje, po profesija e diplomiran in`iner po biohemija. Vo "Alemak" go vodi kompletniot del vo tehnologijata na rabotata na izrabotka na trajni i polutrajni mesni proizvodi. So nejzinoto uspe{no rabotewe, za okolu edna i pol godina, proizvodite si dobija svoi kupuva~i. Svoeto iskustvo go steknala so 11-godi{no rabotewe vo "Gavrilovi}", i "Godel" kade {to po nejzina tehnologija e proizveden prviot ~aen kolbas vo Makedonija. Nejzinata li~nost ja krasat pove}e karakteristiki, me|u koi iskrenosta, upornosta i qubovta kon rabotata.

NOVI INVESTICII

Jadranka Spasevska, direktor na proizvodstvoto vo "Kiro ]u~uk" a.d. Veles. Nejzinata cel e zaokru`uvawe na asortimanot so novi proizvodi za {to e zapo~nat i nov investicionen proces: polna fasadna cigla i proizvodi od keramika. Nejzinata upornost i ambicioznost se pri~ini za nejzinite uspesi vo rabotata, a pri toa da ne se po~uvstvuva otsustvoto na majkata i soprugata od domot.

RABOTATA KAKO ZADOVOLSTVO

Qubica Cvetanovska, generalen direktor na "Mak Step" - Kumanovo, firma koja{to se zanimava so proizvodstvo na kompleten asortiman na obuvki za site sezoni. Firmata raboti za doma{niot pazar, no vo golem del i za izvoz. Po profesija e in`ener-tehnolog za obuvki, a svoeto rabotno iskustvo go crpela od nad 22-godi{noto rabotewe vo "^ik" - Kumanovo.

Nejziniot uspeh kako menaxer se bazira i vrz nejzinite karakteristiki {to ja krasat kako li~nost, upornost, istrajnost, neumornost i makotrpnost na patot do postignuvaweto na krajnata cel. Nejzino moto e: Ona {to go rabotime sekoga{ da pretstavuva zadovolstvo.