KOZERIJA ZA KOZATA: Na smetka na neserioznata makedonska politi~ka scena

ZO[TO KOZATA GO IZEDE CVEKLOTO?

Dokolku nekoj od involviranite vo "slu~ajot so kozata" se najde navreden, neka "surfne tu`ba" na adresata:

http: www.macedonia.eu.org/arhiva/kozataicvekloto.htm

Negde vo atarot na gazda Tome od Belimbegovo se slu~i seriozen incident pri koj negovata koza Sofka go izede cvekloto na negoviot kom{ija. Ovoj nastan ja branuva{e makedonskata javnost, a nie gi zabele`avme slednite izjavi:

Qub~o Georgievski: Kako rezultat na lo{oto rabotewe na prethodnata vlada na SDSM kozata go izede cvekloto.

Branko Crvenkovski: Kako rezultat na tajniot dogovor pome|u Georgievski i Xaferi kozata go izede cvekloto, a MVR ne reagira{e.

Dosta Dimovska: Kaj e toa Belimbegovo, pred ili zad Grup~in?

Arben Xaferi: Mie so toj fenomen ne sme zapoznaeni.

Slobodan ^a{ule: Pod dejstvo na hormonite i hormonalnite nagoni kozata go izede cvekloto.

Aleksandar Dimitrov: Sekoe ~udo za tri dena, a ova nema da trae ni tri ~asa.

Vasil Tupurkovski (Cile): Nie za ovoj nastan }e gi informirame na{ite partneri od Tajvan i ako treba denono}no }e pregovarame, s# so cel da se za~uva mirot, stabilnosta i dostoinstvoto na site na{i gra|ani.

Menduh Ta~i: Toa se slu~i kako rezultat na sorabotkata na starite (komunisti~ki) strukturi so re`imot na Milo{evi}.

Danilo Gligorovski: I pokraj vulgarnite obidi na opozicijata so vakvi re`irani incidenti i scenarija da n# voznemiri, nie sepak }e prodol`ime so pozitivisti~kata kampawa.

Imer Imeri: Nie vo vrska so ovoj nemil nastan }e organizirame pres-konferencija na albanski jazik.

Antonio Milo{oski: Kozata ne go izede cvekloto, samo malku go ~epna, taka {~o Vladata e ubedena deka ne stanuva zbor za incident kako {~o sakaat da prika`at nekoi mediumi prikloneti kon agresivnata opozicija.

Vlado Bu~kovski: Vladata prodol`uva so teror i pusto{ewe na makedonskata dr`ava. @rtvata na ovoj incident e inaku istaknat ~len na SDSM.

Savo Klimovski: Mislam deka sepak ne treba da se trevo`at pratenicite i da se zaka`uva vonredna sednica na Sobranieto, osobeno koga jas imam zaka`ano patuvawe vo prijatelskiot Tajvan... me razbirate.

Boris Zmejkovski: Taa koza u{te od porano be{e {izofreni~na i sekoe utro se gleda{e vo ogledalo vo generalska uniforma.

Boris Stojmenov: Sega, nie imame kontakti so kozata i taa sigurno }e premine vo na{ata prateni~ka grupa i posle }e mo`eme da oformime svoja vlada.

Risto Gu{terov: Kozata povle~e linija i go izede cvekloto.

Yingo: Koga doa|av ovde, se svrtev na levo... ni{to, se vrtam na desno i {to da vidam edna koza, {areno-bela...

Amdi Bajram: Ja se obidov da ja spre~am kozata i site tie raboti... no, tuka odma se pojaviva deset-petnaeset mladi~i, ogromni i me fativa i me natepava i na kraj me dotepa edna `ena... da, da, `ena, na vas mo`e i da vi e sme{no, ama ja nemav sili da se branam.

MRTV: Kako rezultat na dogovorot pome|u MMF i makedonskata Vlada na kozata & be{e dodelen nepovraten grant cveklo vo vrednost od 50 milioni germanski marki.

TV Sitel: Pod silen pritisok na albanskoto lobi kozata go izede cvekloto.

A1 TV: O~ekuvame direktno vklu~uvawe od lice mesto. Miomir dali se slu{ame?

TV Telma: Ovoj ~in dlaboko n# potrese i e vistinski udar vrz dostoinstvoto na sekoj ~esen makedonski gra|anin.

Katerina Bla`evska: Kozata se smeni za 720 otsto i go izede cvekloto.

Latas: Kako mo`e edna Vlada da si dozvoli kozata da go izede cvekloto, koga jas od moj xep, kako i site vie, pla}am za toa cveklo.

Mirka Velinovska: Nie vedna{ ja otkrivme `iro-smetkata vo Tirana na koja CIA mu uplatila na Xaferi milion germanski marki za da go organizira incidentot so kozata i cvekloto i da ja destabilizira dr`avata.

"Nova Makedonija": Kozata saka da stane "kapo di tuti kapi".

"Makedonija denes": Nie }e go tu`ime Premierot za kleveta, poradi negovite lai~ki komentari za na{eto objektivno izvestuvawe vo vrska so povrzanosta na fondacijata "Blagovestie" so ovaa afera.

"Forum": Nemame komentar, nie pe~atime samo fakti.

"M-ekspres": Ekskluzivno intervju so kozata: "Site moi seksualni iskustva".

Qubomir Fr~kovski: Pilarot popu{ti, kozata se ottrgna i go izede cvekloto, onaka na juri{.

Qubomir Cuculovski: Kozata go izede cvekloto i cvekloto ja izede kozata.

Qubi{a Georgievski: Ovoj udar vrz ovoj na{ ~esen homo faber pretstavuva mutatis mutandis ataka vrz toa {to se veli labor i e samo voved vo eden reductio ad absurdum.

Blagoja R. Platnar: Kozata, toj vozgordean i{aret na prirodata, go prevozmogna raskrilot do cvekloto i go apna.

Ferid Muhi}: Videte, jas bev vo Malezija, a mojot prijatel Yingo ni{to ne me izvesti.

Atanas Vangelov: Pa, spored teorijata na Roman Osipovi~ Jakobson kozata vo funkcija na aktant od gledna to~ka na signifikantot, a propo signatumot ja obavuva ulogata na pre`ivuva~ i vr{i podra`avawe na dejstvo na jadewe.

Zore Temelkovski: Pa kako {to bi rekol Panta Rei: "S# te~e, s# se menuva"... zna~i sega cvekloto go nema...

Bla`e Risteski: Toa be{e bugarska koza.

Dimitar Dimitrov: Toa be{e srpska koza.

Igor Xambazov: Da ka`e{e "Igram super bingo", kozata }e dobie{e 500 germanski marki, a ne cveklo.

Dragan Vu~i}: Toa bea nejzinite pet minuti.

"Skopska pivara": U{te eden dokaz deka so Skopsko s# e mo`no.

"Prilepska pivara": Kozata treba{e da se fati za dab, a ne za cveklo. Koza!

UNSM: Ako Vladata navremeno go otkupe{e cvekloto od ~esnite zemjodelci nema{e da dojde do ovoj nemil nastan.

Klinton: Spored Biblijata toa ne e prestap i neverstvo.

Slobodan Milo{evi}: Koza je dostojanstveno pojela to kako velite... cveklo i suprotstavila se ameri~kom imperijalizmu i neokolonijalizmu.

Ha{im Ta~i: Da, ova e u{te eden dokaz deka Kosovo treba da bide nezavisno.

Vesli Klark: The "cveklo" was a legitimate military target.

Kant: Kozata zgre{i zatoa {to ne go primeni prviot kategori~ki imperativ: "Jadam samo ako im dozvoluvam na drugite da me jadat".

Ni~e: Konkretiziraj}i ja svojata volja za mo}, kozata go izede cvekloto.

Frojd: Poradi frustracii vo detstvoto (oralna i analna faza) i seksualno zlostavuvawe od strana na nejzinite roditeli, kozata razvila ~uvstvo na otfrlenost i nesovladliv ego-nagon da go izede cvekloto.

Jadranka Vladova: [to, go izede?!! ]e se ubijam.

Boris Trajkovski: Neka ste site blagosloveni.

Tome od Belimbegovo: Toa be{e moja koza.

Kozata: Beeeee...

"Govorete makedonski": "Eh, ti moja draga kozi~ke, sega }e te vrzam ovde, i ti bidi mirna te molam"- se nasmea stopanot i ja ostavi svojata koza. No, {tom toj & go svrte grbot taa go izede cvekloto. Ottamu se pojavuva sosedot i go prekoruva na{iot Tome: "Eh, moj drag sosedu. Do koga vaka. Pa ti ne si ja nau~il tvojata koza kako pravilno da se izrazuva. Taa koga jade cveklo upotrebuva 'Mee mee-eee'. Toa ne e pravilno. Pravilno e da se ka`e 'Mee-eee mee'. Toa se akcentski celosti, koi{to moraat da se po~ituvaat".

Tomislav Stojanovski - Dalavera: Ne e to~no deka jas sum ja pcuel kozata i deka poradi toa taa go izela cvekloto. Za toa ste krivi vie, vie novinarite!

Xevdet Nasufi: Prvo, ne e to~no deka kozata e zatvorenik {to e pu{ten da bide reketar na DPA, ne e to~no! Vtoro, za toa e kriv sudot vo Ki~evo.

Belgradski "protestant": "Gotovo je". "Palo je". (Kako ko? Cveklo bre...).

Pretstavnici na TAT: Nie se nadevame deka poradi ovie slu~uvawa Vladata nema da go odlo`i pla}aweto na prvata rata za {teda~ite na TAT. Ako toa sepak ne se slu~i vo naredniov milenium, nie vedna{ }e barame itna sredba so Premierot i so gospodinot Tupurkovski.

Sojuz na penzioneri: Nie si go barame zakonskoto pravo na na{ite osum procenti od cvekloto. Ako treba }e odime i do Ustaven sud.

Atanas Kostovski: I po ovie igri so kozata se uverivme deka zemjata e trkalezna.

Zlatko Kalinski: Vo prekrasna atmosfera pred okolu {eeset iljadi gleda~i, pod idealni uslovi, gledavme edna izvonredna sportska pretstava so mnogu presvrti, vo koja na kraj kozata go sovlada cvekloto i zaslu`eno slave{e pobeda.

Dedo Trpe: E sinko, vo na{e vreme toa ne se slu~uva{e. Kozite si bea mirni, si odea na korzo i site `iveeja miren i ubav `ivot. Denes ova kozite se mnogu rasipani. Pijat, pu{at, se drogiraat i tie rabo}e... Lo{o, mnogu lo{o. Ne znam kaj odi svetov.

Vesna Petru{evska: Bejbi, kozata so ova ba{ me porazi… Mislam vau, ~ove~e... Kakvo {ou!

Tom Kruz: Vletuva na scena so svojot motor maskiran vo likot na negoviot neprijatel, skoka, pravi pirueta od 720 stepeni, so levata noga ja udira kozata, dodeka pa|a nanazad, so haj-tek ja`eto go prifa}a cvekloto, go spasuva, sletuva na zemja se vrti dva-tri pati, vletuva vo pregratkata na negovata prekrasna partnerka i ja simnuva maskata.

Meksikansko-brazilsko-venecuelska verzija na nastanot: Kozata Kozina be{e vo tajna, no blagorodna vrska so pr~ot Pr~ulio. Ma{teata na Pr~ulio (Kozerija) ja mraze{e Kozina. Nejziniot ma` i tatko na Pr~ulio (Koza Nostro) be{e vo qubovna vrska so drugarka & na Kozina, Kravetina. Kozerija ja nabedi Kozina deka taa go izela cvekloto, iako vsu{nost taa li~no go napravi toa od zloba i zavist. Pr~ulio go napu{ta domot za da ja najde Kozina, koja saka da se sokrie nekade daleku i da se porodi. Kone~no toj ja nao|a i ja pobaruva za sopruga. Taa go odbiva. Toj nesre}en se vra}a doma za da & se izbeka na Kozerija. No, vra}aj}i se povtorno doma toj doznava deka Kozina & e }erka na Kozerija. Tie zaedno povtorno ja baraat. Koza Nostro & se vra}a na Kozerija. Trojcata ja nao|aat Kozina. Taa vo pregratka go dr`i Jar~etino i se smee. Kozina i Pr~ulio se ven~avaat. Site se nasmeani.