Devalvacija na vistinskite vrednosti na `ivotniot standard

PRE@IVUVAWE OD KONTEJNERI

Pi{uva: Qup~o PAN^EVSKI

  • Spored statisti~kite podatoci, prose~nata plata vo dr`avava iznesuva okolu deset iljadi denari so napomena deka nad 60 otsto od vrabotenite primaat plata poniska od prosekot. Vo juni 46.000 vraboteni ne primile plata za eden, a 117.103 lica za dva ili pove}e meseci
  • Zaradi "predoziranost" od investiciite i nemo`nosta da gi platat obvrskite, kako {to poka`uvaat podatocite od Zavodot za platen promet, 23.209 pravni subjekti so 130.337 vraboteni lica imaat blokirani smetki

Poslednata rekonstrukcija na Kabinetot na premierot g. Georgievski samo ja potvrdi tezata deka politi~kata prostitucija vo dr`avata e profitabilna rabota, koja kako vospostavena norma, verojatno }e se praktikuva i vo idnina. Zdru`uvaweto na "lutite" politi~ki protivnici, koi do pred samo nekolku dena tvrdea deka nitu vo pekolot ne bi koalicirale so VMRO - DPMNE, e dokaz deka li~nite interesi se mnogu pova`ni otkolku koja bilo zacrtana partiska programa.

Komoditetot na nekolkumina partiski ~elnici dozvoluva sami da odlu~uvaat za vlez vo koalicii koi ne se prirodni, pritoa marginaliziraj}i go ~lenstvoto i elektoratot koj o~igledno e potreben samo za ednodnevna upotreba na sekoi ~etiri godini.

Komu vo momentov mu e va`no nivnoto mislewe? Koj voop{to misli na narodot? A toj (narodot) `ivee so problemite koi sekojdnevno go ma~at vo borbata za opstanok, metastaziran so politi~kata cirkusijada.

Kako pre`ivuva pogolemiot del od naselenieto vo Makedonija?

POSKAPUVAWA

Spored statisti~kite podatoci, prose~nata plata vo dr`avava iznesuva okolu deset iljadi denari so napomena deka nad 60 otsto od vrabotenite primaat plata poniska od prosekot. Vo juni 46.000 vraboteni lica ne primile plata za eden, a 117.103 lica za dva ili pove}e meseci.

Glaven reper za ocenuvawe na kvalitetot na `ivotniot standard e "potro{uva~kata ko{ni~ka", obrazec koj poka`uva kolku sredstva mese~no se potrebni za edno ~etiri~leno semejstvo za hrana i pijalaci.

Spored Zavodot za statistika na RM, kade "ko{ni~kata" e presmetana na 9.306 denari, mo`e da se zaklu~i deka od prose~nata plata na vrabotenite ostanuvaat samo 700 denari za podmiruvawe na dava~kite za struja, greewe, obleka i drugi tekovni tro{oci.

Za da bide kompletna slikata, taa mora da se dopolni so poslednite poskapuvawa na naftenite derivati koi so sigurnost }e bidat glavni pri~initeli za otko~uvaweto na inflacionata spirala. Kako rezultat na porastot na cenata na naftata i benzinot, po inercija, zgolemena e cenata na telefonskite impulsi na fiksnata telefonija, ogrevnoto drvo, |ubretarinata, gradskiot prevoz i centralnoto greewe, a ima najavi za poka~uvawe na cenata na lebot.

NEVRABOTENOST

Dopolnitelen ekonomski i socijalen problem pretstavuva nevrabotenosta koja so stapka od 42 otsto, Makedonija ja smesti vo samiot vrv vo Evropa. Spored informaciite od Zavodot za vrabotuvawe od mesec septemvri godinava, 361.323 lica se prijavuvaat kako nevraboteni. Armijata nevraboteni sekojdnevno se zgolemuva od brojnite proglasuvawa na ste~ai i tehnolo{ki vi{oci. Brojkata na ste~ajci i rabotnici proglaseni za tehnolo{ki vi{ok iznesuva 35.168 lica, pa momentalno kako nadomest za niv dr`avata mese~no odvojuva okolu sedum milioni germanski marki.

Ako kon ova se dodadat 74.000 semejstva koi se korisnici na socijalna pomo{ i 238.000 penzioneri od koi 120.000 primaat penzija pomala od 5.000 denari, toga{ ne e te{ko da se pretpostavi kakva e ekonomskata i socijalnata slika vo Makedonija.

Kade e izlezot od agonijata vo koja zapadna narodot, se razbira, ne po svoja vina?

Potrebata od sozdavawe povolen ekonomski ambient i postoewe na jasen koncept za ekonomski razvoj se provejuva kako neminovnost i mora da se slu~i {to poskoro. Me|utoa, mnogute pogre{ni potezi na Vladata, i "revolucionernite promeni" koi ni gi donesoa, pridonesoa za vlo{uvawe na ve}e lo{ite ekonomski i socijalni sostojbi. Vetuvawata na Koalicijata za promeni za investirawe vo "kapitalni" objekti kako {to se koko{arnicite na Cile, tajvanskite bescarinski zoni kade lopatite so crveni pandelki bea najsovremenata grade`na mehanizacija, mini-hidrocentrali, kravarskite farmi so molznici duri od Holandija i u{te kakvi ti ne "biseri" se minato, bidej}i Koalicijata se raspadna.

Tokmu zaradi "predoziranost" od investiciite i nemo`nosta da gi platat obvrskite, kako {to poka`uvaat podatocite od Zavodot za platen promet, 23.209 pravni subjekti so 130.337 vraboteni lica imaat blokirani smetki. Stopanstvoto e dovedeno do granicata na likvidnost, a sivata ekonomija i korupcijata e tolku prisutna {to dobi legitimnost vo op{testvoto. So prepolnetiot dr`aven Buxet na smetka na stopanstvoto i osiroma{uvaweto na pogolemiot del od naselenieto, se devalvira vistinskata vrednost na `ivotniot standard.

Zaklu~okot na Premierot deka vo Makedonija, neli, se `ivee, neli, relativno dobro, se daleku od vistinata, a konstatacijata deka e izgubena osnovnata karika me|u vlasta i narodot e realna.

Kako rezultat od nepodnoslivata ekonomska sostojba, imame porast na maloletni~kata delikvencija, narkomanijata, prostitucijata i kriminalot koi stanaa del od na{eto sekojdnevie.

Faktot deka vo Makedonija sekojdnevno mo`e da sretnete gra|ani koi svojata egzistencija ja baraat vo kontejnerite, samo ja nadopolnuva slikata za kvalitetot na `iveeweto. Neodamna bevme svedoci na sozdavawe na nova koaliciona Vlada koja zasega ne vetuva ni{to. A {to bi vetila koga "akterite vo pretstavata" na narodot mu se dobro poznati.

Bedata, toa e pove}e od o~igledno, e na na{ite ulici.