ZEMJODELIE: Pozitivni signali za re{avawe na problemite na zemjodelcite

ZAKANITE ZA "SELANSKA BUNA" SE MINATO

Pi{uva: Qup~o PAN^EVSKI

  • Zakanite so "selanska buna", koi se najavuvaa od poodamna, nema da se ostvarat, bidej}i poslednite pregovori vo Ministerstvoto za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo me|u pretstavnici na Sojuzot na zemjodelcite i resorniot minister, na koi se razgovara{e za razre{uvawe na sostojbite vo agrarot, definitivno }e se realiziraat
  • Mnogute nerealizirani zakani so "selanskata buna", o~igledno, ja prinudija Vladata ovojpat seriozno da se zafati so re{avaweto na problemite na makedonskiot zemjodelec

Aktivnostite na Upravniot odbor na Sojuzot na zemjodelcite na Makedonija, koi bea naso~eni kon ostvaruvawe na vetenite barawa na individualnite zemjodelci vrodija so plod. Poslednite pregovori na liderot na Sojuzot na zemjodelcite, g. Veqo Tantarov, so ministerot za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo, g. Marjan \or~ev, vetuvaat kone~no re{avawe na problemite na zemjodelcite. Od ovaa sredba mo`e da se zaklu~i deka resornoto Ministerstvo, sepak, ima sluh za ostvaruvawe na dolgoo~ekuvanite barawa na individualnite zemjodelci, koi vo izminatiot period se soo~ija so niza problemi. Od dosega dogovorenoto mo`e da se zaklu~i deka Vladata seriozno pristapila kon sreduvawe na sostojbite vo agrarot i re{avawe na problemite vo ovaa oblast.

Na sredbata koja se odr`a na 27.11. 2000 godina be{e prifateno deka problemite koi se prisutni podolgo vreme vo agrarot se minato i Vladata seriozno se anga`irala za nivno razre{uvawe. Me|u drugoto, be{e dogovoreno godine{niot vonreden otkup na tutunot da zapo~ne na 10 dekemvri, dodeka redovniot otkup }e zapo~ne vo po~etokot na 2001 godina. ]e se izvr{i celosna isplata na otkupenata p~enica koja dosega ne be{e isplatena i }e se prifati predlogot na Sojuzot na zemjodelcite ovaa godina da se proglasi elementarna nepogoda od su{niot period koj predizvika ogromni {teti kaj posevite. Prifateno e, veli g.Tantarov, onie zemjodelci koi go koristat sistemot za navodnuvawe da se oslobodat od dava~kite kako i osloboduvawe od pla}awe na dava~kite na onie zemjodelci koi koristat op{testveno zemji{te pod naem. Vo sorabotka so Stopanska banka, dogovoreno e da se odobri kreditna linija za melni~ko-pekarskata industrija so cel da se podobri nivnata finansiska sostojba.

PRETHODNI BARAWA

Prethodnite barawa na Sojuzot na zemjodelcite se odnesuvaa na realizirawe na vetuvaweto dadeno od Vladata za ukinuvawe na Danokot na dodadena vrednost za individualnite zemjodelci, isplata na vetenite deset denari za sekoj kilogram otkupen tutun od minatogodi{nata rekolta, kako i korekcija na Pravilnikot za edinstveni merila za procenka na kvalitetot na suroviot tutun. Na ovie barawa se nadovrzuvaa u{te nekolku i toa: vra}awe na ukinatite premii za p~enica, tutun, {e}erna repa, oriz, son~ogled, mleko i meso, ukinuvawe na kontingentite za uvoz na mleko i mle~ni proizvodi, voveduvawe carinski dava~ki za istite, kako i izvozni stimulacii za doma{nite mle~ni proizvodi.

Se bara{e i objavuvawe na za{titnata cena na p~enicata i tutunot za idnata godina kako i odobruvawe na povolni krediti za zemjodelcite. Od strana na Vladata dosega e realizirano vetuvaweto za podelba na regresirana nafta, a {to se odnesuva do grozjeto, ministerot \or~ev veti intervencija od1,5 denar samo za otkup na beloto vinsko grozje, no ne i za celata godine{na rekolta. Zasega, kako klu~en problem ostanuva otvoreno pra{aweto okolu namaluvaweto ili celosnoto ukinuvawe na Danokot na dodadena vrednost za individualnite zemjodelci, no od izjavite na ministerot za finansii, g. Nikola Gruevski, i toj problem }e se re{i kon krajot na godinata. Zakanite so "selanska buna", koi se najavuvaa poodamna, nema da se ostvarat, bidej}i poslednite pregovori vo Ministerstvoto za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo me|u pretstavnici na Sojuzot na zemjodelcite i resorniot minister, na koi se razgovara{e za razre{uvawe na sostojbite vo agrarot, definitivno }e se realiziraat.

AKTIVNOSTI

[to se odnesuva do ponatamo{nite aktivnosti na Sojuzot na zemjodelcite, tie prodol`uvaat i vo momentov se anga`irani okolu formiraweto na regionalni i lokalni ogranoci koi }e ovozmo`at podobra komunikacija so nivnite ~lenovi i so mesnoto naselenie. Mnogute nerealizirani zakani so "selanskata buna", o~igledno, ja prinudija Vladata ovojpat seriozno da se zafati so re{avaweto na problemite na makedonskiot zemjodelec. Zemjodelskata bitka isprepletena so manipulacii od strana na Vladata be{e kamen na sopnuvawe za zemjodelcite, koi sekako zaslu`uvaat da gi po~uvstvuvaat blagodetite od svojot trud. Vremeto raboti za g.Tantarov koj energi~no i vo prv plan gi stavi interesite na delot od naselenieto koe toj go zastapuva, ne dozvoluvajki politikata da navleze i vo ovoj segment od nivnoto `iveewe i rabotewe.