Makedonska pravoslavna crkva, Polo{ko - kumanovska eparhija, Nastojatelstvo pri manastirot "Sveti Prohor P~inski" s.Strezovce, Kumanovsko arhijerejsko namesni{tvo

BRATSKI HRISTIJANSKI APEL

Mitropolit Evropski Gorazd

  • Blago~estivi hristijani, dragi prijateli i po~ituvani stopanstvenici!

Vas koi `iveete vo tatkovinata i onie {to se opredelile da `iveat na kontinetite vo drugi zemji, so neizmerna radost Ve izvestuvame deka vo ovaa sehristijanska sveta 2000-ta godina, so Bo`ja pomo{ i milost otpo~navme so gradba na manastirot koj }e bide posveten vo ~est na golemiot na{ molitvenik Svetiot otec Prohor P~inski - 22.10. 2000 vo 11 ~asot.

Manastirot se gradi na prekrasniot prostoren kompleks nad novoizgradenata naselba vo s. Strezovci - Kumanovsko. Ne slu~ajno ovoj manastirski kompleks so svojata izvonredna mestopolo`ba, so svoite vozvi{eni rid~iwa nad koi ve}e so siot svoj sjaj bleska novoizgradeniot dvomileniumski impozanten ^esen Krst i so podarenite ramni~arski nivi od Negovoto Visokopresve{tenstvo Mitropolitot Evropski g.Gorazd, negoviot brat g. Dragoqub Nikolovski koj `ivee vo SR Germanija i visokopre~esniot prota Boga Dimitrievski so izgradbata na Svetiot Krst go nosi pobedonosnoto ime "Makedonski voznes". Odlu~no i energi~no vreme be{e da pristapime dolgogodi{ata `elba da ja preto~ime vo delo.

Zo{to treba, dragi bra}a i sestri vo Gospoda, da go izgradime ~as poskoro manastirot i zo{to na{iot narod tolku silno go nosi vo svoite du{i i srca svetiot ~udotvorec Prohor P~inski?

Zatoa {to imeto i deloto na Svetiot otec Prohor P~inski, ~ij zemen `ivot se sovpa|a vo srednovekovieto od na{iot opstoj na balkanskite prostori imaat ogromno zna~ewe za na{iot hristijanski narod. Toj zastapuvaj}i se molitveno, so vekovi pred Boga, ni pomogna da ne se odrodime od verata i od nacionalniot bit.

Toj zazema mnogu zna~ajno mesto vo na{eto minato, sega{nost, a }e zazeme i za navek. Toj e na{ svetol ramnoapostol. So celosnata posvetenost na Boga i bezbroj ~udesa ostavil ve~ni tragi kaj na{ite vernici.

Toj e svetecot koj{to beznade`nite celosno gi lekuval od razni du{evni i telesni bolesti, so ~udotvornata Bo`ja molitvena mo}. Nesre}nite gi pravel sre}ni i radosni.

Vo drevniot manastir "Sveti Prohor P~inski" po bo`jo prividenie na 2 avgust vo 1944 leto Gospodovo, na golemiot na{ svetol den Ilinden e odr`ano zasedanieto na ASNOM i e obnovena makedonskata dr`ava.

Zapo~nuvaweto na izgradbata na noviot manastir "Sveti Prohor P~inski" vo ovaa Sveta Godina i negovata gradba vo noviot od Boga blagosloven III milenium pretstavuva i za navek }e pretstavuva na{ zaedni~ki najskapocen dar i odol`uvawe.

Otkako semilostiviot Gospod Bog ni pomogna da ja obnovime na{ata suverena makedonska dr`ava, i vo Svetata godina koga go obele`uvame i se raduvame na nepovtorliviot dvomileniumski jubilej, od sleguvaweto na Gospoda Boga i vo telo na zemjata, na{ svet dolg e da mu se odol`ime na poseben na~in na ovoj na{ golem svetec. Dotolku pove}e {to na{eto golemo senarodno duhovno i nacionalno makedonsko svetili{te, po gornoto te~enie na rekata P~iwa s# u{te e otkinato od na{iot seop{t dr`aven i crkoven makedonski organizam poradi {to sme spre~eni i na najgolemite svetodeni, zaedno so svetecot, molitveno da bdeeme vo pazuvite na ova na{e svetili{te. Daj Bo`e, ~as poskoro na prostorot od rodna i mila Makedonija da zasvetli u{te eden bo`ji hram koj }e go nosi pobedonosnoto ime na Sveti Prohor.

Eve sega e toj istoriski mig, vo tekot na ovaa i idnata godina, site zaedno, da prilo`ime pari~en dar i da go realizirame ova sveto delo. Osvetuvaweto i polagaweto na kamen-temelnikot se izvr{i na 22.10.2000 godina. Toj svetoden pretstavuva istoriski ~in za na{ata Sveta crkva i za na{iot Bogoblagosloven pravoslaven narod, oti vakvi golemi i retki znamewa, se gradat edna{ vo tekot na nekolku stoletija.

Ve molime na{ava bratska poraka da ja primite pri srce. Taa izvira i Vi ja ispra}ame od dlabo~inata na na{ite du{i i srca. Pomolete se na Gospoda Boga zapo~natoto delo da go krunisame so uspeh i slava. Prilo`ete {to pogolem dar za da bide zaedni~koto sveto delo u{te pogolemo delotvorno i uspe{no.

Bog da Ve blagoslovi, a za Va{ata pari~na pomo{ iljadakratno da Vi vozvrati so izobilni darovi, odli~no zdravje i celosno `ivotno preuspevawe vo noviot od Boga blagosloven milenium.

Mitropolit Evropski Gorazd


Va{ite denarski pari~ni sredstva prilo`ete gi na `iro-smetka pri "Komercijalna banka"-Kumanovo 40900 620-16 8070000-4-5704-74, i na devizna `iro-smetka 40900-620-16 7271000-29421-31, so doznaka, za manastirot "Sveti Otec Prohor P~inski" s. Strezovce. EDB 4017995102085.