Barawe za razre{uvawe na \or|i Naumov

NEPRIJATEL NA MAKEDONSKATA ZAEDNICA VO AVSTRALIJA!?

Dimitar Todorovski, portparol na Izvr{niot odbor

Po~ituvani,

Izvr{niot Odbor na Zdru`enieto na makedonskite op{tini za Avstralija bara od Vas da pokrenete postapka, na narednata sednica na Sobranieto na Repbulika Makedonija, za razre{uvawe na \or|i Naumov od pozicijata pretsedatel na Republi~kata komisija za odnosi so verskite zaednici na Republika Makedonija, zaradi: zloupotreba na dr`avnata funkcija; pre~ekoruvawe na svoite ingerencii; pretenciozno i pristrasno me{awe vo pravniot poredok na neprofitnite i dobrotvorni organizacii na Makedonskata etni~ka zaednica vo Avstralija i vo ingerenciite na avstraliskoto zakonodavstvo i pravosudstvo; navredlivo i klevetni~ko odnesuvawe kon organiziranata Makedonska zaednica vo Avstralija; naru{uvawe na odnosite me|u Makedonskata zaednica vo Avstralija i Vladata na R. Makedonija; potencijalno naru{uvawe na odnosite me|u R. Makedonija i Avstralija; i op{to naru{uvawe na ugledot na Republika Makedonija. Za ova barawe go davame slednoto

OBRAZLO@ENIE

Za vreme na negovata poseta na Sidnej, Avstralija, na 11-ti i 12-ti oktomvri 2000 godina, Naumov, vo imeto na Vladata na Republika Makedonija, lobiral kaj parlamentarcite na avstraliskata dr`ava Nov Ju`en Vels, po~nuvaj}i od pratenikot za Rokdejl, g. Xorx Tomson, so cel da iznudi usvojuvawe na ''Nacrt-zakon za staratelstvo vrz makedonskite pravoslavni crkovni imoti 1998", koj zasegnatite makedonski pravoslavni zaednici od Nov Ju`en Vels kategori~no go otfrlija. Pri lobiraweto, toj isto taka gi klevetel i omalova`uval makedonskite pravoslavni op{tini kako ''mala grupa na lu|e koi uzurpirale crkovni imoti''. Vakvite postapki gi smetame za krajno neodgovoren i neprijatelski ~in od strana na Vladata koja Naumov tvrdi deka ja zastapuva. Dejstvuvaweto na Vladata na R. Makedonija kaj avstraliskite dr`avni organi kako neprijatel na Makedonskata zaednica vo Avstralija ja prinuduva na{ata zaednica da prezeme recipro~ni merki. So toa se zagrozuvaat dr`avnite interesi na Republika Makedonija i nacionalnoto edinstvo me|u Makedoncite niz svetot.

Vladata na Nov Ju`en Vels e svesna koi se vistinskite kapaciteti na makedonskite pravoslavni op{tini vo ovaa avstraliska dr`ava, kakva e voljata i kolkava e re{itelnosta na na{ata zaednica, pa zatoa procedurata za usvojuvawe na Nacrt-zakonot e suspendirana u{te od 1998 god. i nema da prodol`i bez {iroka soglasnost na na{ata zaednica, iako nekoi lica ve}e dve godini ja zaveduvaat makedonskata javnost deka Zakonot }e bide usvoen za eden, dva ili tri meseci. Ako i Vladata na R. Makedonija e svesna kolku {to e Vladata na Nov Ju`en Vels, toga{ vedna{ }e se ogradi od postapkite na Naumov i }e go razre{i od dr`avnata funkcija.

Edinstvenoto vlijanie {to mo`e da go imaat postapkite na Naumov vrz Vladata i Parlamentot na Nov Ju`en Vels e da ostavat vpe~atok deka Vladata na R. Makedonija saka grubo da se me{a vo vnatre{nata politika i zakonodavstvoto na Avstralija, so cel da kontrolira eden masoven del od avstraliskoto op{testvo, odnosno nepravedno da gi ograni~i pravata i interesite na Makedonskata etni~ka zaednica vo Avstralija.

- Na 23-ti dekemvri 1999 godina, \or|i Naumov izdade soop{tenie vo koe go proglasi Sobranieto na makedonskite pravoslavni op{tini od Avstralija kako ''nelegitimno'' i ''necrkovno'' sobranie. Vakviot ~in go ocenuvame kako protivre~en obid za diskreditirawe na nesporedlivo mnozinstvo na makedonskite pravoslavni vernici vo Avstralija, imaj}i predvid deka samiot Naumov, zaedno so ministerot za iseleni{tvo, na 22-ri juli 1999 god., vo sedi{teto na Vladata na Republika Makedonija, ostvari oficijalna sredba so delegacija na Sobranieto na makedonskite pravoslavni op{tini od Avstralija. Pritoa, toj samiot go utvrdi legitimetot na delegacijata (spored oficijalnite legitimacii od Avstralija), sostavena od direktni pretstavnici na 13 zakonski registrirani makedonski pravoslavni op{tini (so 14 crkvi). Ako se somnevate vo ovie fakti, pobarajte ja oficijalnata audiosnimka od sredbata vo vladinite prostorii.

So soop{tenieto od 23.10.1999 god. Naumov otvoreno se vklu~i vo hajkata protiv makedonskite dobrotvorni i demokratski institucii vo Avstralija, zemaj}i si pravo samiot da izmisluva zakoni, da tu`i i da sudi za (ne)legalnosta na organizacii {to se pod isklu~itelna jurisdikcija na avstraliskoto pravosudstvo i zakonodavstvo.

Pretenciozniot i neprijatelski odnos Naumov go prodol`uva i so aktuelnite izjavi preku makedonskite mediumi deka MPC za Avstralija e nelegitimna i necrkovna organizacija na grupa lu|e, negiraj}i ja pritoa institucionalnata postavenost i pravoto na samoopredelba na pove}e od tri ~etvrtini od makedonskata etni~ka zaednica vo Avstralija, zagarantirano so avstraliskiot Ustav.

Naumov po slu`bena dol`nost e nadle`en za verskite zaednici vo Makedonija, a ne za verskite zaednici vo Avstralija, me|u koi spa|a i Makedonskata pravoslavna zaednica. Obiduvaj}i se da go ospori na{iot legitimitet, toj nesomneno gi pre~ekoruva svoite ingerencii i vr{i neovlasten upad vo ingerenciite na avstraliskite dr`avni organi.

Ako vistinskite nameri na Naumov se da ja pro{iri ili za{titi jurisdikcijata i ustrojstvoto na MPC, zo{to ne gi negira protestantskite ili islamskite makedonski verski zaednici? Zo{to ne gi kleveti, ne gi negira i ne gi ubeduva makedonskite pravoslavni op{tini vo Amerika, Kanada i Zapadna Evropa da gi otstapat narodnite imoti, kako {to toa go bara od nas? Faktot {to toj toa ne go pravi e dokaz deka dejstvuva pristrasno, pottiknat od prizemni celi.

NACIONALNI INTERESI

Dosega{niot odnos na makedonskite dr`avni organi kon krizata koja vo Avstralija ja nametna vladikata Petar, so mali isklu~oci, ne samo {to ne pomaga za razre{uvawe, tuku u{te pove}e gi razgoruva sostojbite, pro{iruvaj}i ja {tetata vrz makedonskite nacionalni interesi. Zatoa, Ve zamoluvame na ova barawe da mu pristapite sovesno i so golema odgovornost, stavaj}i gi nacionalnite pred tesnite li~ni, grupni ili partiski interesi. So Va{iot pristap kon ova barawe kone~no }e n# uverite kolku navistina ja cenite i ste zagri`eni za Makedonskata zaednica vo Avstralija. Od toa }e zavisi i dali na{iot natamo{en odnos kon dr`avnite institucii na R. Makedonija, kon politi~kite partii i poedine~nite pratenici vo Sobranieto, }e se razviva vo nasoka na pozitivna sorabotka ili otvoren antagonizam.