Dezinformaciite na po~ituvaniot Projkovski

TEROR VRZ ^ESNITE MAKEDONSKI EMIGRANTI

Kire Cirevski, Sidnej Avstralija

Povod: Napisite od Slave Projkovski "Makedonskite (ne)crkovni sostojbi vo Avstralija", objaveni vo "Makedonsko sonce" i "Nova Makedonija"

  • "Ne sudete, za da ne bidete sudeni; oti, so kakov sud sudite, so takov }e bidete sudeni; so kakva merka merite, so takva i }e vi se meri (MT. 7;1-2).

Navistina koga se pi{uvaat vakvi te{ki kleveti i nevistini od strana na crkovniot kler na na{ata sveta Makedonska pravoslavna crkva te{ko e da se premol~i vakvata dezinformacija plasirana vo pe~atenite mediumi, a proizlezena od sekretarot na Crkovno - prosvetniot sovet i glaven i odgovoren urednik na "Vesnik" (slu`ben list na MPC ) i {ura na Jovan Karevski - vladikata Petar.

Gospodine Projkovski, ~itaj}i gi va{ite prosto re~eno lagi okolu nedorazbirawata vo Makedonskata zaednica vo Avstralija i vladikata Petar, Vie se nakitivte so mnogu tituli, no kako da zaboravivte deka treba da im ka`ete na po~ituvanite ~itateli koja vi e rodninskata vrska so Jovan Karevski - vladikata Petar za da znaat koj e povodot da zastanete na negova strana, a ne na stranata na vistinata. Ka`ete im deka ste {ura na vladikata Petar za da mo`e ~ovek polesno da vi poveruva. Sekoga{ pobliskiot e pove}e informiran za kakva bilo rabota od podale~nite. Se prestavuvate kako prota|akon koj navistina si dozvoluva da ja la`e seta javnost. Navistina borbata na Makedonskata zaednica e da se spasi imotot od va{iot zet koj napravi pusto{ i gi tera vernicite da odat po drugite crkvi i sekti. Toa e delo na va{iot zet. Navistina lu|eto koi zastanaa da go {titat interesot na vernicite se zagri`eni za idninata na crkvata. Ovde ima demokratija i na demokratski na~in se izbiraat prestavnicite koi rakovodat so op{tinite - niv gi biraat vernicite - narodot. Sekako deka se po~isti i poodani na Boga od Vas i Va{iot zet Jovan Karevski - vladikata Petar.

MATERIJALNOTO NAD DUHOVNOTO

Licemere, izvadi ja prvo gredata od tvoeto oko, pa toga{ }e vidi{ kako da ja izvadi{ raskata od okoto na brata si (MT. 7;5).

Mo`ete li da se potsetite kakov teror se prave{e za vreme na izborot na Arhiepiskopot Stefan za Poglavar na MPC od strana na va{iot zet koj e i ras~inet od sega Bla`enoupokoeniot poglavar g.g. Gavril.

Imate li tronka iskrenost da ka`ete kolku pisma ne stignale do Bla`enoupokoeniot g.g. Mihail, poglavarot na MPC, koj sekoga{ vele{e deka ne gi dobiva pismata isprateni preku telefaks od Avstralija so `elba da se stavi kraj na siot konflikt so vladikata Petar. Spomnuvate deka arhijereite ne se iznenadeni od registriraweto na "Avstralisko-makedonska pravoslavna crkva"? Arhijereite znaeja deka }e dojde do takva rabota, bidejki nivniot brat vo Hrista e nepopravliv. Mo`no li e eden vladika vo crkovnite kalendar~iwa da pi{uva deka se obes~esteni crkvite (se odnesuva na crkvite ~ii odbori mu otka`aa poslu{nost na vladikata). Vie kako crkovno lice, proto|akone, ka`ete kade go ima toa, vo koja religija toa se praktikuva? Mo`no li e so blagoslov na va{iot zet, vladikata Petar, da se pravat takvi ne~esni raboti? Zo{to toga{ barate da go prigrabite imotot na tie obes~estenite? Zo{to ste tolku zagri`eni tokmu za niv - malovernicite. Verojatno malovernici se i va{ite sobra}a vo Hrista, sve{tenicite koi potpi{ale peticija za povlekuvawe na episkopot Jovan od Bregalni~kata Eparhija. Mnogu se male~ki zulumite na Jovan vo sporedba na negoviot u~itel Petar. No, kakov u~itel takov u~enik!

Nema u~enik pogolem od svojot u~itel, nitu sluga pogolem od svojot gospodar (MT. 10;24).

Mnogu ste gi nau~ile rabotite i govorite deka makedonskite pravoslavni crkovni op{tini mo`elo da bidat makedonski crkvi, no ne pravoslavni. Pa toga{ gospodine, bidejki po~navte da se vrtite kon sekta{tvoto, birajte gi poimite sekta{ki i obes~esteni, tie i vi prilegaat, bidejki kako MPC ni{to ne ste napravile za na{ata vera nitu vo dijasporata, nitu vo dr`avata. Vas ve interesira samo materijalnoto, a ne duhovnoto. Pogledajte go standardot na eden obi~en rabotnik vo dr`avata i eden sve{tenik. Zboruvate za makedonskata pravoslavna eparhija za Avstralija i Nov Zeland. Vie barem kako {ura na vladika, so tolku golem respekt, treba da znaete barem malku od malku {to pi{uva vo Ustavot na MPC, deka takva eparhija ne postoi i seto toa {to go ka`uvate e samo laga. Va{iot zet go izla`a Parlamentot na Nov Ju`en Vels, eden od najeminentnite sudii, sega vo penzija, koj treba{e da bide posrednik vo sporot, g-din Sir Lorenc Strit. Vo site eparhii na MPC do kade bil napravil raskol, pove}e od stotina sudski parnici vodel so Milan Durlo {to e rekord za vo ginisovata kniga, ~etiriesetina sudski procesi vo Avstralija i pove}e od dva ipol milioni dolari {teta na zaednicata - zarem u{te vladika. Zarem ima u{te kako Naumov i nekoi drugi potkrepiteli da go opravduvaat ovoj teror vrz tokmu ~esnite makedonski emigranti koi se vpregnaa da izgradat crkva za potrebite na svojot narod ra{trkani niz svetot. Sega gospoda vi pritrebaa crkvite, no kolku vie pomognavte od taa crkva zad koja sega se kriete. Koga se obiduvate na eden podmolen i ne~esen na~in da {pekulirate so javnosta vo Republika Makedonija, toga{ mo`eme da pretpostavime ili stanuva zbor za nekoja bolest ili ste pod nekoja pogolema doza na medicinata. Vie nemate ni tro{ka sram, a ne da zboruvate, ocenuvate, i prorokuvate kakva sudbina }e n# snajde, Makedoncite otkinati od makedonskata zemja ne po svoja vina. Sega e s# jasno kako den. Vie ne taguvate za Makedonecot, tuku za dolarot koj po slu~ajnost ve}e seknuva. Umesno }e be{e da & se pretstavevte na javnosta koj ste i kolku ste zagri`eni za MPC, a taa kutra crkva tebe i mnogu drugi ve ostavila vo krajna beda i mizerija samo so nekolku najmoderni pro{ireni stanovi i najnovi modeli na koli vo Makedonija.

Dojdovme vo tu| svet, tie n# primija kako svoi, a vie n# narekuvate tu|inci. Jazik ne znaevme, tu|incite n# podu~uvaa za da se snajdeme, a vie n# narekuvate nepismeni. Pa, mnogu popismeni od vas gospodine proto|akone vo Makedonija se so godini pod socijalna mizerija, bezbroj ostanaa ne`eneti i nema`eni poradi beda, so iljadi visokoobrazovan kadar go zgolemuvaat stadoto od nas odmetnatite, kako {to vie n# narekuvate.

SUDSKITE SPOROVI NA PETAR

Ni{to ne zedovme od Makedonija - ni zemja, ni crkva, niti nekoj manastir, ni ku}a, niva ili livada, s# ostavivme tamu vo Makedonija. Crkovnite objekti {to makedonskiot narod gi izgradi vo Avstralija se na narodot, a vie gospodine Projkovski i tvojot zet Jovan Karevski nare~en vladika Petar, mislite deka ste izbranici na Boga i vo negova vlast da imate pravo da vrzuvate i razvrzuvate, da kolnite i anatemisuvate, da citirate kanoni koi li~no crkovnite lu|e gi ru{ite i barate slepa pot~inetost i sega ve pra{uvame koj se stava vo uloga na mesija? Igor A. ili ti?

Ne e ova kviz, no kako mudri teolozi bi trebalo da znaete i da ni ka`ete nam, obi~nite smrtnici, kade bile vilite i luksuznite apartmani na Hrista i Apostolite, koj bil posledniot model na nivnite luksuzni avtomobili, koja bila najomilenata hrana po luksuznite hoteli i restorani, na kolkava lihva tie gi stavale parite vo {tedilnicite (TAT) i dr.

A Petar, kako go povle~e nastrana, po~na da mu govori zboruvaj}i; "Bidi milostiv kon Sebe, Gospodi; toa so tebe nema da se slu~i!" No On se zavrte i mu re~e na Petra: "Begaj od Mene, satano! Ti si mi soblazan, oti misli{ ne za ona {to e Bo`jo, a za ona {to e ~ove~ko!" (MT.16;22-23).

Petar dojde vo Avstralija otkako uspea na podmolen i nehristijanski na~in da go turne negoviot brat vo Hrista vladikata Timotej, i stasa duri do Nov Zeland, i toa mnogu, mnogu pati, samo ne za misionerstvo!. Ne da ja zajakne verata na nas malovernicite, gre{nite sinovi i }erki na Adama i Eva, tuku:

1. Da pokrene preku 40 sudski sporovi pred vrhovnite sudovi na Avstralija, protiv Makedoncite.

2. Da potro{i nad dva ipol milioni dolari od crkovnite kasi od zaednicata.

3. Da gi izmeni po negova volja pravilnicite za rabota na site MPCO koi se legalizirani kako neprofitni institucii vo pravniot sistem na Avstralija i odobreni od SAS vo svoe vreme.

4. Da formira paralelni upravi na postoe~kite crkovni op{tini i nasilni~ko prezemawe na crkvite.

5. Da brka sve{tenici (kako Stalin vo Rusija) koi sakaat da ostanat dosledni na svojot zavet pred Boga, pred narodot i crkvata i koi ni slu~ajno, ne mo`at da ja fatat Petrovata intona`a.

6. Da anatemisuva vernici i celi semejstva (duri i celi gradovi kako srpskiot poglavar {to prave{e vo {eesettite godini).

7. Da ispokara bra}a i sestri, koi ne sakaat da se vidat ni na smrtni slu~ai.

8. Da uspee da donese tolku mnogu {koluvani sve{tenici - vistinski svetci, koi uspevaat za kuso vreme pokraj te{kata rabota so "duhovnoto" stado "ovcite" da pristignat da si potkupat ku}a ili stan~e, da ne ispu{tat nitu eden sudski proces koj go vodi mesijata Petar, duri i da ne zaboravat da gi ukradat svetite antimisi i miro ne samo na nivniot nadle`en, tuku i na prethodnicite? (antimisot go kupuva crkvata od vladikata po cena od 150 dolari i e sopstvenost na crkvata).

KOJ E RASKOLNIK?

Ova e samo mal del od golemite aktivnosti na vladikata Petar za koj vie taguvate oti ste svesni deka }e presu{i izvorot i deka Makedonskata pravoslavna crkva vo Avstralija nema da bide peralna na pari, a naskoro }e se osvesti i napateniot Makedonec vo Makedonija, deka Bo`jata blagodat ne se prodava i kupuva so pari.

Proto|akone, Srpskata, Gr~kata i Bugarskata PC, na{ata MPC ja narekuvaat raskolni~ka. A vie ja narekuvate na{ata MPCA - raskolni~ka. Koj e sega raskolnikot? Mislite li deka na{ite bra}a i sestri koi se ostanati vo dr`avata }e vi prostat za pusto{ov {to go pravite? I tamu se bli`i denot za ~istewe na kakolot i trweto od `itoto. Raskolnici li se i onie 44 sve{tenici koi ja potpi{aa peticijata protiv Episkopot Jovan?

Zo{to go prozivate samo Igora i nekolkumina drugi. Igor ne e sam, zad nego stojat stotici iljadi Makedonci vo Avstralija, poddr`uvajki ja svetata zada~a da se za{titi MPC i Makedonskata zaednica vo Avstralija od Natopetroviot desant i dlaboko potplatenite itromani od pero od koj eden ste i vie gospodine Projkovski spored va{ite pi{uvawa napa|ajki edna, a branejki druga strana.

Gi otka`uvate pove}e od 300.000 Makedonci samo za eden ~ovek, pa makar toj bil i vladika. Proto|akone, mesto da tro{ite vreme za pi{uvawe na gluposti vo odbrana na va{iot zet - Petar, pi{uvajte nekoi pou~ni raboti za verata, oti Gospod ve nadaril za toa, a Petar ostavete go neka si gi re{ava rabotite, bidejki toj e bog i car vo negovata eparhija isto kako i negoviot u~enik Jovan vo Bregalni~kata Eparhija, a vie pomalku }e pridonesete za ru{ewe na ugledot na MPC i duri toga{ }e mo`ete da bidete ovlastenici na Crkvata Bo`ja, a ne razvlastenici na onoj |avolot koj gi isku{il Adama i Eva kako vas Petar i ve navede na pogazuvawe na zavetot {to ste go dale pred Boga.

"Nie dosega nikogo ne sudevme i nikogo ne dadovme na sud".

Ne n# nosete po sudovite i ne ni gi obes~estuvajte svetili{tata osveteni od na{i arhijerei na MPC, tuku podu~uvajte n# vo svetosta na na{ata vera. Dedo Petar n# nose{e po sudovite i ne gi ispolni zborovite na Evangelistot i neka mu bide spored zborovite na Svetoto Evangelie.

"Ne sudete za da ne vi se sudi".