Razgovor so Jugoslav Milenkovi}, portparol na Ustavniot sud na Republika Makedonija

ZAKON ZA PREDVREMENO PENZIONIRAWE NIKOGA[ NE POSTOEL!

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Predvremeno penzioniranite lica, sakale tie ili ne, mora da se vratat na rabotnite mesta
  • Ako ne postoi pravna osnova, {to e situacija po poni{tuvaweto na Zakonot, ne mo`e dobrata volja na gra|aninot da bide osnova za zaminuvawe vo penzija
  • Spored Ustavniot sud ne mo`e da se zboruva za institucionalen spor me|u Vladata, Sobranieto i Sudot, bidej}i Sudot ima ustavno - subordinirana polo`ba, so ogled na toa {to negovite odluki se kone~ni i izvr{ni(~len 112 stav 3)

Neodamna Ustavniot sud na R. Makedonija go poni{ti Zakonot za predvremeno penzionirawe, so koj vo predvremena penzija treba{e da zaminat okolu pet do {est iljadi lu|e od administracijata. Po vakvata Odluka, na barawe na Vladata, predvremeno penzioniranite popolnuvaat formulari vo koi davaat izjavi dali sakaat da ostanat vo penzija ili pak da se vratat na rabotnite mesta. No, bez razlika na `elbite na predvremeno penzioniranite, Ustavniot sud veli deka tie, sakale ili ne, mora da se vratat na rabotnite mesta.

Za da doznaeme koi bea pri~inite za poni{tuvaweto na ovoj Zakon, kako i za toa {to }e se slu~i so onie koi sakaat da ostanat penzionirani, spored zakon koj e ve}e poni{ten, se obrativme do Ustavniot sud na R. Makedonija, poto~no do portparolot na ovaa institucija, gospodinot Jugoslav Milenkovi}.

Ustavniot sud, po barawe na tiesetina imenuvani poedinci, grupa gra|ani i zdru`enija na gra|ani - Sindikatot na UPOZ i Sindikatot za grade`ni{tvo i industrijata za grade`ni materijali, otvoril procedura za ispituvawe na ustavnosta na ovoj Zakon. Najnapred odr`al redovna, pa podgotvitelna sednica na koja bila izvr{ena analiza i konsultacija so lu|e od profesijata (sferata na rabotnite odnosi) i naukata (lu|e koi se zanimavaat so taa problematika). Potoa Sudot povel postapka i na Sobranieto, odnosno Vladata, kako predlaga~ na Zakonot, im dal mo`nost da se proiznesat po somnevawata na Sudot. Toa e napraveno vo tekot na juli, a po istekot na 30 dena (kolku {to se ostava za obezbeduvawe na kontradiktornost po navodite na Sudot i neproiznesuvawe od nivna strana), Sudot ova pra{awe povtorno na 13 septemvri 2000 godina go stavil na dneven red. Vo regularna i voobi~aena procedura utvrdena vo Delovnikot na Sudot, toj donel Odluka za poni{tuvawe na Zakonot.

POVREDA NA USTAVNIOT POREDOK

Gospodinot Milenkovi}, objasnuvaj}i gi pri~inite poradi koi go poni{tile Zakonot za predvremeno penzionirawe, istakna:

So ovoj Zakon predizvikani se tri povredi na ustavniot poredok na dr`avavata. Najprvo, povreden e principot na ednakvost po dve osnovi i toa po osnov na polova pripadnost i op{testvena polo`ba. Povredata po osnov na polova pripadnost se gleda po toa {to vo oddelni odredbi od toj Zakon `enite se diskriminirani vo odnos na ma`ite i staveni vo poneramnopravna polo`ba. Za niv, granicata e spu{tena na 58, 5 godini vozrast za da odat vo predvremena penzija, a za ma`ite na 63 godini vozrast, vo situacija koga i ednite i drugite imaat nad 20 godini raboten sta`.

Vtorata osnova na povreda na ednakvosta po polova pripadnost e {to za `enite se predviduva povisoka penziska osnovica otkolku za ma`ite. Taa za `enite iznesuva 57, 7 otsto so nad 20 godini raboten sta`, a za ma`ite 55 otsto ako imaat 20 godini raboten sta` i vozrast nad 60 godini. Zna~i, vo ovoj slu~aj ma`ite se diskriminirani vo odnos na `enite.

Povreda vrz osnova na op{testvena polo`ba se sostoi vo toa {to vo Zakonot se opfateni nekoi dr`avni slu`benici kako kategorija koja treba da bide predvremeno penzionirana, a druga kategorija ne e prifatena kako takva, na primer zdravstvenite rabotnici i univerzitetskite profesori koi bea izemeni od ovoj Zakon.

Vtorata povreda predizvikana so ovoj Zakon e sozdavawe pravna nesigurnost. Za tie {to do trieset i prvi dekemvri 2000 godina ispolnuvaat uslovi za zaminuvawe vo predvremena penzija i tie {to na treti januari 2001 godina imaat 35 godini raboten sta` , ne va`at pravilata od ovoj Zakon. Dovedena e vo nesigurna polo`ba samo edna kategorija gra|ani so privremeno re{enie. Za ostanatite ostanuva utvrdeniot Zakon za penzisko i invalidsko osiguruvawe (65-godi{na vozrast, 40 godini raboten sta`). Nesigurnosta mo`e indirektno da se prenese i na drugi subjekti, taka {to }e se donese novo re{enie za nova kategorija i nikoga{ nema da se znae koga mo`e da nastane promena i koga }e se trpat posledicite od tie promeni, namesto odnapred, na dolga pateka, da se znae nivnata polo`ba.

Tretata povreda so Zakonot e vladeeweto na pravoto. So sozdavaweto na neednakvost i nesigurnost ne se obezbeduva objektivno vladeewe na pravoto, tuku subjektivizam na onoj koj e vo pozicija, da odlu~uva za pravata na gra|anite.

ZO[TO PONI[TUVAWE, A NE UKINUVAWE?

Odgovorot na na{eto pra{awe zo{to Zakonot za predvremeno penzionirawe e poni{ten, a ne ukinat, e deka toa e napraveno poradi te`inata na povredite, koi se tolku golemi, za da se poni{ti Zakonot i posledicite od nego. Sudot ima mo`nost da poni{tuva ili ukinuva spored ~len 112 stav 1 od Ustavot. Ustavniot sud mo`e da ukine ili poni{ti zakon spored negova procenka za te`inata na povredata. Toa ne smee da bide sfateno kako subjektivna volja na Sudot, bidej}i za toa postojat merila.

Polo`bata na Ustavniot sud, definirana vo ~len 108 od Ustavot, e deka e toj organ na R. Makedonija koj ja {titi ustavnosta i zakonitosta. Takvata polo`ba na Ustavniot sud poprecizno e razrabotena vo ~len 110 kade {to poedine~no e objasneta negovata nadle`nost. Pritoa, toj ne rasprava za poedine~nite prava na gra|anite, tuku za ostvaruvawe na ustavnite principi. Kako posledica na za{tita na tie principi Sudot gi dopira i pravata na gra|anite - poedinci.

RAZLI^NI INTERPRETACII

Pome|u Narodniot pravobranitel na R. Makedonija i Vladata se pojavija nedorazbirawa okolu ~lenot 81 od Delovnikot na Ustavniot sud. Imeno, Narodniot pravobranitel im pora~a na predvremeno penzioniranite da ne potpi{uvaat nikakvi formulari, a od Vladata pobara da gi po~ituva odlukite na Sudot. Vladiniot portparol, pak, na Narodniot pravobranitel mu pora~a poprecizno da gi pro~ita zakonite, zatoa {to spored Delovnikot na Ustavniot sud administrativcite mo`ele da popolnuvat formulari za vra}awe na rabota.

Spored Ustavniot sud takvoto re{enie se odnesuva na ukinata, a ne na poni{tena odluka.

Poni{tuvaweto vo sebe go opfa}a segmentot na pravnata polo`ba na predvremeno penzioniranite vo smisla na toa {to poedine~nite akti izdadeni na nivno ime nemaat osnova vo Zakonot, zatoa {to toj voop{to ne postoel. Takvite odluki se ni{tovni, odnosno nemaat pravna osnova vo povisok propis, pa poradi toa sostojbata se vra}a vo prethodnata polo`ba, t.e. lu|eto treba fizi~ki da se vratat na rabotnite mesta. Toa e sodr`inata na Delovnikot i ne postoi nikakvo somnenie za toa kako treba da se interpretira ~lenot 81 i koj pravilno go interpretira. Sudot nema za cel da se dobli`uva do nieden organ, tuku negovata cel mu e obezbeduvawe na vladeewe na pravoto, objasnuva Milenkovi}.

Sudot ne gi o{tetuva onie koi sakaat da ostanat vo penzija.

Ako ne postoi pravna osnova, {to e situacija po poni{tuvaweto na Zakonot ne mo`e dobrata volja na gra|aninot da bide osnova za zaminuvawe vo penzija.

Spored Ustavniot sud ne mo`e da se zboruva za institucionalen spor me|u Vladata, Sobranieto i Sudot, bidej}i Sudot ima ustavno- subordinirana polo`ba, so ogled na toa {to negovite odluki se kone~ni i izvr{ni (~len 112 stav 3). Imeno, vo ~len 377 stav 3 od Krivi~niot zakon se veli deka neizvr{uvaweto na odlukite na Ustavniot sud e krivi~no delo.

PREDVREMENO PENZIONIRANITE MORA DA SE VRATAT NA RABOTA

Za toa {to }e se slu~i so novovrabotenite, koi do{le na mestoto na predvremeno penzioniranite, odgovorot e deka predvremeno penzioniranite sakale tie ili ne, mora da se vratat na rabota. Ako opredelbata na nositelot na politi~kata vlast e da se namali administracijata, toga{ vra}aweto na predvremeno penzioniranite e nespoilivo so zadr`uvawe na novovrabotenite. Pa kako posledica na toa novovrabotenite ne mo`at da ostanat na rabotnite mesta.

Brojot na onie koi trebale da otidat vo predvremena penzija ne bil osnova pri donesuvaweto na Odlukata za poni{tuvaweto na Zakonot, tuku vladeeweto na pravoto.