Premierite na Bitola

I PE^ALBARSTVOTO I VODATA I SAMRAKOT

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • Narodniot teatar od Bitola, od predvidenite osum (od januari do dekemvri godinava), nedelava {to izmina gi ostvari premierite: "Pameteweto na vodata" od [ila Stivenson {to e vo re`ija na Krikor Azarjan od Bugarija, a so muzika na Hristo Bojaxiev i pretstavata "MK - Zona na samrakot" na Dejvid Ajvs, a vo adaptacija i re`ija na Zoja Buzalkovska

Me|u preostanatite i "Pe~albari" na Anton Panov, vo re`ija na Branko Brezovec, na MOT. No, ovojpat dramata re~isi strogo namenska - za ednomese~nata turneja vo Avstralija, vo sredinata na mart do vtorata polovina na april. Pretstavata vo "nova ruva", so poinakva videlina. Drama so muzika i peewe, so tanc na sekojdnevieto, na minato blisko do sega{nosta. Makedonskiot `ivot vo ~etiri ~ina, vo sedum sliki {to se menuvaat, od koi di{eweto zapira, poradi dvi`eweto, muzikata i bolkata...

Parite se ar~at, pismoto se kine, samo qubovta e ve~na do groba.

PE^ALBARI

Anton Panov "Pe~albari" ja zamisluva kako drama so muzika i peewe od makedonskiot `ivot. Ja pi{uva nekade vo vremeto me|u dvete svetski vojni. Stanuva zbor za bitova drama so akcentirawe na socijalnata poenta. Tema - makedonskoto pe~albarstvo, poto~no, pe~albarstvoto kako sudbina vsadena vo psihata na Makedonecot. Dejstvieto se slu~uva nekade od 1929 do 1934-ta godina. "Pe~albari" ja polne{e salata i vo 1946, i vo 1950, vo 1968 godina i... denes.

R'`en leb da jadam, ama na tu|ina da ne odam.

SE ^UVSTVUVA

Re`iserot Brezovec poka`a isten~en uset vo scenskoto pretstavuvawe na "Pe~albari" kako muzi~ka drama, ne{to me|u opera, opereta i mjuzikl, makedonska bitova opera...Toj pravi pretstava so napliv na novi simboli, koloritno i vizuelno vpe~atliva, so impresivni scenski sliki {to se zaokru`uvaat kako koherentna celina... Poseben kvalitet na pretstavata & davaat kreaciite na artistite, nivnite sposobnosti i ~uvstvo za muzika i pesna koi se edna kompkatna stilska voedna~ena igra, site zaedno i sekoj poedine~no, pridonesuvaat likovite na scenata da se poka`at so siot psiholo{ki totalitet... (P. Manojlov).

SO PEEWE

"Konceptot za vizuelizacijata na "Pe~albari" e na potpisnikot na re`ijata Branko Brezovec, vo verzija na isprepletenite `anrovi pome|u operata i mjuziklot. Spored toa, koavtor na ovaa verzija na "Pe~albari" e i Miodrag Ne~ak, koj vo proektot e potpisnik na 29 songovi, bazirani vrz makedonskiot etnozvuk. Prakti~no, na muzikata na Ne~ak bea "nakalemeni" replikite od originalot na "Pe~albari". Toa bil i konceptot na Brezovec - da go izbegne patosot, romanti~arskiot zanes prisuten vo rakopisot na taa generacija dramski avtori, naiven za dene{no vreme, a sepak i natamu temata da ja ostavi aktuelna..."(C. Zoj~evska).

VIDUVAWE

Nevoobi~aena, nova, za nekoi mo`ebi duri i {okantna. Imeno, vo negovata postanovka toa e muzi~ka drama vo koja i songovite na Marjan Ne~ak koj ja zamenuva narativnata struktura na piesata, koja e i glavna pri~ina za nejzino izbegnuvawe od strana na golem broj re`iseri. Priodot na Brezovec bez somnenie otvora novi dimenzii na deloto i poka`uva deka toa s# u{te mo`e da bide aktuelno i pulsira~ko. "Pe~albari" na Brezovec e dinami~na, na mesta `estoka, a na mesta poeti~na pretstava koja reafirmira nekoi podzaboraveni svojstva na makedonsko-scenskata izveduva~ka umetnost, kako {to e toa muzi~kiot ili operskiot teatar... (T. Kuzmanov).

DRAMA

"Sega, vo konceptot na Branko Brezovec s# e vo dramata, vo tradicijata ili na scenata kako melodrama na koja nova sodr`ina & dava muzikata. Re`iserski koncept dlabi vo arhai~nata struktura na tragedijata niz site didaskalii na proektot... Zna~i, toa e pretstava - koncept koj se prifa}a takov kakov {to e so site re`iserski i akterski specifiki. Se razbira i kako novo ~itawe na na{ata bitova drama so to~na namena..."(L.Mazova).