Kon knigata na Germanos Karavangelis "Makedonskata borba" (memoari), izdava~ "Kultura", Skopje 2000 godina

ISTORISKA ISPOVED NA "GOSPODOVOTO" ^EDO -EPISKOPOT KARAVANGELIS KOSTURSKI

Pi{uva: Stojan KO^OV

  • So smislenoto imenuvawe na knigata "Makedonskata borba", Episkopot Karavangelis Kosturski nastojuva da sozdade nova stvarnost vo prividnite ramki na "novata" politika po podelbata na Makedonija (1913) i da sozdade oblik na antisimetrija i istorisko maskirawe, na s# {to e storeno vo odnos na Makedonija
  • Karavangelis izraboti kodifikacija od takvi postapki: da se ubie instinktot za poimot Makedonec, iskonstruira omraza, a so svojata perfidna politika vr{e{e potpaluvawe i budewe na ekstremnata paranoi~na zloba

Veren i gord na svoeto narodno poteklo, golemiot gr~ki poet Nikiforos Vretakos vo edna ispoved veli: "Vo mene se rodi potrebata da ka`am: zo{to go sakam svetot, zo{to mu se voshituvam, zo{to sum mu blagodaren...".

Ubavinata i ~ove~kiot duh, so koi se odlikuvaat negovite dela pretendiraat za edna povisoka pravda i zemja za site lu|e.

No, razmisluvaweto za istoriskata ispoved vo knigata na "gospodovoto" ~edo, Episkopot Germanos Karavangelis, imenuvana kako "Makedonskata borba" (naslov so koj se saka da se dezavuiraat podmolnite zlostorstva i zlonameri izvr{eni nad negr~kite du{i i umovi). Zna~i, so smislenoto imenuvawe na knigata "Makedonskata borba", uzurpira i nastojuva da sozdade nova stvarnost vo prividnite ramki na "novata" politika po podelbata na Makedonija (1913) i da sozdade oblik na antisimetrija i istorisko maskirawe, na s# {to e storeno vo odnos na Makedonija i Makedoncite preku edna kobna arogancija.

Stvarniot svet na spomenite, mnogu jasno gi otslikuva dejstvijata {to gi imal kako osnovna zada~a za pogr~uvaweto na Makedoncite vo Kostursko. Poznat kako kosturski vladika-Karavangelis (potpi{uvan i so psevdonimot Kostas Georgiu, zna~i Kosturski Germanos).

BEZUMIE

Logikata na bezumieto, najdobro }e ja razbereme kako {to samiot veli: "Vo Kostur pred pove}e od dvaeset i pove}e godini rabote{e Bugarskata gimnazija pod rakovodstvo na Lazo Pop-Trajkov, po vostanieto, jas go iskoristiv gnevot na Turcite, vlegov vo gimnazijata i rasturiv s# pred mene. Mebel, pribor, klupi, sredstva za u~ewe, karti, biblioteki, sliki na egzarhot Josif. Tolkava be{e katastrofata, taka {to ovaa {kola ne se otvori nikoga{ pove}e. No i u~ili{tata po naselbite im gi izgorevme. Toga{ go ubivme (mu ja posekoa glavata) i glavniot upravitel Lazo Pop-Trajkov (str. 33).

Taka, ne pusto{ea nitu najgolemite bezbo`nici, kako ova "bo`jo" ~edo. A kako ja propovedal Verata, Nade`da i Qubovta kon narodot, samiot veli: "Na Bo`ik 1901 godina otidov vo Zagori~ani. Vo crkvata si go staviv revolverot vo ko`enata futrola, se se}avam, duri i so dignato ~krapalo. No, za sre}a ne se slu~i nesre}a. Zad tronot ima{e eden na{, koj celo vreme stoe{e so pi{tolot v raka. Taka ja odr`av liturgijata i stignavme do Svetite... Prvata liturgija vo Zagori~ani navistina be{e diva. No, taka se nalo`iv..." (str.18). I s# taka, so fakti {to samiot akter ("gospodovoto" ~edo) ni ja otkriva na{ata zakopana nacionalna tragedija.

Toj so svojot obmislen koncept, preku crkvata i dr`avnata politika, se identifikuva so eden zagri`uva~ki model (poznat i preku trojniot natprevar me|u Srbija, Bugarija i Grcija za toa koja zemja }e vospostavi kontrola vrz Makedonija po~nuva u{te vo etni~kata celina na Makedonija vo 1890 godina i site tri novi nacionalni dr`avi ispra}aat neregularni grupi gerilski borci koi{to gi napa|aat Turcite, se borea eden so drug i go teroriziraa lokalnoto naselenie. Zgora na toa, so sozdavaweto na crkvi i u~ili{ta i ispra}awe na sve{tenici i u~iteli, ovie tri zemji vodea `estoka propaganda ~ija cel be{e da vlee "pravo" ~uvstvo na nacionalen identitet kaj hristijanskite selani vo Makedonija, so cel da gi opravdaat svoite prava na teritorijata vo koja {to `iveeja ovie lu|e, samo so edna cel, site tie lu|e podocna da go reinterpretiraat nacionalnoto da zna~i "Grk", "Bugarin" ili "Srbin" vo nacionalna smisla).

GENOCID

Takviot model vo istorijata va`i kako arhetip vo razbivaweto na makedonskoto edinstvo; so krajna cel da izvr{i erozija vo makedonskoto jadro i da gi dovede Makedoncite do makedonsko-makedonski sudir za posle da napravi politi~ki presvrt vo revolucionernite tradicii. Karavangelis, zaedno so andarskite ~eti, be{e prvata kompletna struktura vo Makedonija koja se pojavi vo 1900 godina so svojata sofisti~ka programa preku koja posakuva{e da ja realizira strate{kata koncepcija za osvojuvawe na makedonskiot iskonski prostor i da vospostavi vlast, za da ja odr`uva so re{itelnite akcii na andarskite ~eti, kako {to toj samiot gi opi{uva vo svojata kniga. Toj model na Karavangelis: koj posaka da mu go zeme duhot na narodot, a potoa i du{ata. Toj so nevidena furija, za kratko vreme, po site kosturski sela sozdava cela mre`a od sve{tenici, u~iteli i drugi, koi gi potkupuva{e so zlatni liri. Toj vo ovie svoi spomeni detalno gi opi{uva akciite i najsurovite metodi {to gi vr{el pri pogr~uvaweto zaedno so Pavlos Melas, na~alnik i organizator na gr~kite andarski ~eti, koi se pojavija vo makedonija vo 1901 godina. No, Karavangelis izraboti kodifikacija od takvi postapki: da se ubie instinktot za poimot Makedonec, iskonstruira omraza, a so svojata perfidna politika vr{e{e potpaluvawe i budewe na ekstremnata paranoi~na zloba (se~ewe glavi).

Toj so nevideno nevroti~no samoqubie, koe ne samo {to viree{e vo po~etokot na HH vek s# do podelbata na Makedonija vo 1913 godina, tuku site tie seni{ta od minatoto, od takviot model, do`ivuvaat i kulminacija na eden podolg vremenski period od 1900-1950 godina. Ne davaj}i da staneme politi~ki subjekt vo gr~kata dr`ava, s# so cel da go skr{at toj optimum za obedineto makedonsko jadro. Takvata polo`ba s# do Vtorata svetska vojna, mnogu jasno ni go poka`uva{e na{eto politi~ko opstojuvawe vo gr~kata dr`ava, no sepak bevme kompaktni vo pradedovite `ili{ta i toa vleva{e nade` deka ne sme bile nacionalno pobedeni.

So pojavata na ideolo{kiot aktivizam (na tu|incite i vo godinite na Gra|anskata vojna 1945-1949) nie go do`iveavme genocidot. No, najkrakteristi~no za nas Makedoncite e koga se pojavivme razdeleni na ideolo{ka pripadnost na komiti-komunisti (skoro po ist model na Makedonomahi i Ilindenci), bidej}i ni be{e nalo`eni, pak od tu|incite, sami da se ispokolime, a tie za nas go imaa istiot stav: da n# nema od kosturskite pradedovi ogni{ta.

Ete zo{to za kostur~ani ovoj perod e najkarakteristi~en vo na{ata istorija i poka`uva kako e izgubena i sotrena mislata na makedonskoto edinstvo. Toa im se slu~i na kostur~ani, na eden narod koj ima{e bleskavi pobedi vo ilindenskoto vreme, koj gi ima{e najsvetli likovi vo makedonskata istorija, a za `al sega, zaboraveni od na{ata mati~na istorija.


Germanos Karavangelis roden e vo 1866 godina vo s. Stipsi na ostrovot Lezbos. Go zavr{uva minhenskiot Univerzitet so golem uspeh i `elba mu bila da se oddade vo prosvetata kako profesor po teologija, no po barawe na gr~kata vlada vo 1900 godina e nazna~en za Mitropolit na Kosturskata eparhija. Poznato e i toa deka za vladici vo Kosturskata eparhija, Carigradskata gr~ka patrijar{ija redovno nazna~uvala gr~ki arhijerei, koi bile najdobri sproveduva~i na elinizacijata na hristijanskoto naselenie vo Kostursko.


Pavlos Melas (Mikis Zezas) se rodil vo Massalia na 29 mart 1870 godina vo ugledno semejstvo koe bilo dojdeno od Epir. Po zavr{uvaweto na gimnazijata vo Atina se opredeluva za voeni studii. Vo 1891 godina ja zavr{uva visokata voena {kola i e proizveden vo ~in na vodnik od rodot na artilerijata. Na po~etokot vo 1904 godina, vladata na Grcija donela re{enie da isprati ~etiri oficeri za da ja prou~at na lice-mesto polo`bata vo Zapadna Makedonija (Kostursko) za na~inot na borbata za pogr~uvawe na Makedoncite. Za na~alnik na grupata bil odreden kapetanot Aleksandros Konduli (Alekos Skuris). Drugite trojca se Pavlos Melas (Mikis Zezas), Georgios Kolokotronis (Georgios Panos) i Anastasios Papulas (Tasos). Ubien e od turskata vojska vo seloto Statica na 13 oktomvri 1904 godina, na vozrast od 34 godini. Procesot za ubistvoto bil montiran od vojvodata Mitre Vlaot.

Pavlos Melas bil zet na S. Dragumis. Po negovata smrt go zamenuva G. Contos (kapetan-Vardas). Karavangelis, tesno sorabotuval i so gr~kiot konzul vo Bitola D. Kaleris, so konzulot vo Solun-Lambros Koromilas, so kapetan Dukas, kapetan Ruvas, Kaukdis, bankarot Saropulos, Jon Dragumis i Kalapotakis (urednik) na vesnikot "Embros".