IZBORI 2000


Koalicija VMRO - DPMNE i DA

GRA\ANITE NE PRIFATIJA MANIPULACIJA

Koalicijata VMRO - DPMNE i DA neoficijalno osvoi gradona~alni~ki mesta vo 40 op{tini i toa Zletovo, Samokov, Kon~e, Novaci, Ba~, Mogila, Dobru{evo, Valandovo, Del~evo, Demir Hisar, Ki~evo, ^e{inovo, Oble{evo, Zrnovci, Ora{ac, Demir Kapija, Ohrid, Dolneni, Topol~ani, Vitoli{ta, Probi{tip, Strumica, Novo Selo, Vasilevo, Bogomila, ^a{ka, Petrovec, Centar, ^air, Radovi{, Lukovo, Jagunovce, Vev~ani, Bistica, Gazi Baba, Konopi{te, Vratnica, Struga i Podare{.

Spored portparolot na Demokratskata alternativa so vakvite izborni rezultati gra|anite poka`ale deka nema da prifatat kakva bilo manipulacija i deka se protiv predvremeni parlamentarni izbori. Za incidentite koi se slu~ija vo pove}e izborni edinici, portparolite na VMRO - DPME i DA, demantiraat deka imale kakvo bilo vrska za niv i zatoa ja obvinija Zdru`enata opozicija.


Zdru`ena opozicija

POBEDA I VO VTORIOT KRUG

Opozicijata vo vtoriot krug neoficijalno gi osvoi gradona~alni~kite mesta vo Berovo, Bitola, Makedonski Brod, Rosoman, Staro Nagori~ani, Ohrid, Lozovo, Struga, Gradsko, Izvor, Gazi Baba, Sveti Nikole, Negotino. Iako vlasta saka da se pretstavi kako pobednik, faktite i brojkite zboruvaat obratno. Spored niv VMRO - DPMNE i DA na gradona~alni~kite mesta dobile vkupno 276.101 glasovi, a opozicijata 492.541 glasovi. Brojkite se vo polza na Zdru`enata opozicija i na sovetni~kite listi na koi taa dobila 437.188 glasovi, a vladeja~kite partii 246.904. Opozicijata ima mnozinstvo vo 38, a vlasta vo 20 op{tinski soveti, re~e portparolot na LDP, Andrej @ernovski. Zdru`enata opozicija konstatira{e deka pobedila i vo vtoriot krug.


Nabquduva~i od Sovetot na Evropa

DEMOKRATIJATA ZASLU@UVA POVE]E

Spored {efot na delegacijata i pretsedatel na Kongresot na lokalni i regionalni vlasti na Sovetot na Evropa, Klod Kazagrande, zabele`ani se golem broj neregularnosti vo vtoriot krug od izborite, me|u koi e pove}ekratnoto glasawe vo Kameware. Delegacijata anga`irala dve ekipi za sledewe na izborite. Ednata gi pokrivala regionite na Strumica i Skopje so 15 izbira~ki mesta, a vtorata ekipa gi posetila izbira~kite mesta vo regionite na Tetovo i Gostivar, poto~no 17 izbira~ki mesta. Demokratijata zaslu`uva mnogu pove}e otkolku {to imavme mo`nost toa da go vidime na izborite, a izve{tajot od sostojbata na lokalnata demokratija }e bide prezentiran vo ramkite na Misijata na Kongresot, koja }e se odr`i vo Strazburg na 9 i 10 noemvri, re~e Kazagrande.


OBSE

NEISPOLNETI ME\UNARODNITE STANDARDI

Spored MNI pri OBSE, vtoriot izboren krug od lokalnite izbori, minal podobro od prviot, me|utoa ostanale neispolneti izvesen broj me|unarodni standardi za demokratski izbori formulirani vo Dokumentot na OBSE od Kopenhagen od 1990 godina. Op{tata ocenka za podobruvawe vo odnos na prviot krug se zasnova na toa {to vo pogolemiot del op{tini glasaweto minalo mirno i nepre~eno. Me|utoa, MNI zabele`ala i golemi neregularnosti, ~inovi na zapla{uvawe i nasilstvo vo zna~itelen broj op{tini. Vo najmalku 15 izbira~ki mesta glasa~kite kutii bile uni{teni, a bilo zabele`ano i glasawe vo ime na drugo lice, izjavi ambasadorot ^arls Megi, {ef na MNI pri OBSE vo Skopje.


Koalicija "Gra|anite za gra|anite"

NAPNATA ATMOSFERA

Spored koalicijata "Gra|anite za gra|anite" vo vtoriot krug se zabele`ani golem broj neregularnosti. Na 439 nabquduvani mesta zabele`ani se 2.000 slu~ai na grupno glasawe za {to se dobieni 6.951 glas. Pretsedatelot na ovaa koalicija, Nikola Kolevski, re~e deka bilo zabele`ano i partisko agitirawe, fizi~ki presmetki itn., a atmosferata bila ponapnata od prviot krug.