LOKALNI IZBORI 2000


Makedonskiot pretsedatel apelira za masovno glasawe

GRA\ANSKIOT GLAS ZA VISTINSKI PRETSTAVNICI

Pretsedatelot na Makedonija, Boris Trajkovski, gi povika gra|anite masovno da izlezat na pretstojnite lokalni izbori i da go dadat svojot pridones za razvoj na demokratijata vo dr`avava.

Apeliram do site gra|ani da izlezat na izborite i da go dadat svojot glas, bez ogled na svojata politi~ka pripadnost i ideologija, za Makedonija da gi dobie vistinskite pretstavnici na narodot, izjavi makedonskiot pretsedatel.


VMRO-Vistinska makedonska reformska opcija

APEL ZA ZA^UVUVAWE NA MIROT

Boris Stojmenov, pretsedatelot na VMRO - Vistinska makedonska reformska opcija, go povika premierot Qub~o Georgievski da prestane da ja zloupotrebuva vlasta vo lokalnite izbori. Toa nema da & {teti samo na negovata Partija, tuku i na DPMNE, a najmnogu na Makedonija. Stojmenov apelira{e do site politi~ki partii, da se obedinat za da se za~uva mirot i stabilnosta okolu nacionalnite i dr`avnite interesi na Makedonija, kako i okolu problemot na deleweto na Makedonija.


DPMNE I DA

NAMESTO MITINZI, DIREKTNI SREDBI

Planiranite mitinzi vo Skopje i Ohrid, koalicijata DPMNE i DA gi otka`a. Vakvata odluka, potparolite na dvete partii, Danilo Gligorovski i Slobodan ^a{ule, ja opravduvaat so boleduvaweto na liderot na DA, Vasil Tupurkovski. Tie velat deka vo negovo otsustvo mitinzite bi bile ednostrani. Dvete partii }e ja zavr{at kampawata so direktni sredbi so gra|anite, koi, spored niv, dale mnogu pozitivni rezultati. Za razlika od mitinzite na koi zboruvaat samo politi~arite, so direktnite sredbi na gra|anite im e ovozmo`eno da postavuvaat pra{awa.

Na sredbite so gra|anite nie se soo~uvame so nivnite problemi, bidej}i go slu{ame i nivniot glas, istakna gospodinot ^a{ule.

Ne e to~na konstatacijata na opozicijata deka vlasta ne dr`i predizborni sobiri, bidej}i se pla{i od soo~uvawe so gra|anite. Tvrdam deka opozicijata e taa {to se pla{i od soo~uvawe so gra|anite, bidej}i odbra so niv da se sre}ava na mitinzi kade {to e nevozmo`no da im se postavuvaat pra{awa, dodade gospodinot ^a{ule.


Demokratska alternativa

PROTIV PREDVREMENI IZBORI

Portparolot ^a{ule, vo vrska so izjavata na premierot Georgievski za predvremenite izbori, re~e deka DA e protiv predvremeni izbori, bidej}i toa mo`e da bide uvod vo destabilizacija na dr`avata.

Nie nema da prifatime predvremeni izbori. Ova Vlada, koja dobi mandat od gra|anite vo 1998 godina na fer i demokratski izbori, }e ostane do krajot na svojot mandat, izjavi portparolot na DA.

Vo vrska so garancijata na DA dokolku ne ispolni s# {to e veteno za dve godini nejzinite funkcioneri }e podnesat ostavka, g. ^a{ule izjavi deka naskoro }e se podgotvi izve{taj za toa {to e storeno, a {to ne. Potoa, spored nego, }e se oceni dali e ispolneto vetuvaweto.


Vladini stanovi za funkcioneri!

STANBENA POLITIKA BEZ POLITIKA?

Direktorot na Javnoto pretprijatie za stopanisuvawe so stanben i deloven prostor (PUIG), Jovan Siljanoski, ja demantira{e izjavata na portparolot na SDSM, Vlado Bu~kovski, deka ova Pretprijatie e involvirano vo izbornata kampawa preku izgradbata na stanovi.

Lokalnite izbori nema da vlijaat vrz aktivnostite na Javnoto pretprijatie. So Programata e predvidena izgradba 12 stanbeni objekti niz Makedonija od koi pet vo Skopje i tie }e se realiziraat do krajot na godinata, re~e Siljanoski.

Direktorot na Pretprijatieto najavi deka vo upotreba }e bide i edna zgrada za funkcioneri i tie stanovi }e gi koristat samo vladini funkcioneri, dodeka se nositeli na funkcijata.


Od Svetskiot makedonski kongres

PODDR@ANA KANDIDATURATA NA FUFO

Svetskiot makedonski kongres za gradona~alnik na Skopje ja poddr`uva kandidaturata na nezavisniot kandidat Qup~o Nikolovski - Fufo, kako dolgogodi{en sorabotnik na ovaa me|unarodna nevladina organizacija, soop{ti pretsedatelot na SMK, Todor Petrov.

Poa|aj}i od tesnata sorabotka {to SMK ja ima so Sojuzot na Makedoncite so islamska religija, ovaa Organizacija upatuva javen povik do izbira~ite da glasaat i za nivnite kandidati za gradona~alnici.


DIK pobara itna sredba so Nikola Gruevski

NARU[ENO FUNKCIONIRAWE

Poradi neizvesnosta na odr`uvaweto na lokalnite izbori vo pove}e op{tini, Dr`avnata izborna komisija pobara itna sredba so ministerot za finansii, Nikola Gruevski.

Celta na ovaa sredba e da se iznajdat nekoi izlezni re{enija za obezbeduvawe finansiski sredstva za sproveduvawe na lokalnite izbori od strana na op{tinskite izborni komisii. Pet dena pred po~etokot na izborite golem broj op{tinski izborni komisii bea blokirani od svojata rabota, bidej}i ne se prefrleni pari za nivno normalno funkcionirawe, poradi {to e dovedeno vo pra{awe odr`uvaweto na izborite.

Spored neoficijalni informacii, brojot na vakvite izborni komisii e golem me|u koi vo najlo{a sostojba se novoformiranite edinici na lokalna samouprava, koi nemaat nikakvi prihodi.

Pretstavnicite od opozicijata baraat Vladata da ja prezeme odgovornosta i da obezbedi sredstva za site op{tini {to nemaat pari za vakva namena za{to, vo sprotivno, }e se dovedat vo pra{awe iskrenite nameri na vlasta za odr`uvawe na lokalnite izbori.


"Fakti" predupreduva

MO@NI INCIDENTI VO ARA^INOVO

Skopskiot vesnik na albanski jazik "Fakti", povikuvaj}i se na neimenuvani izvori, vo eden od svoite broevi predupreduva za "najavi za incidenti" i mu pora~uva na albanskiot elektorat da gi izbegnuva "konfliktnite provokacii". Spored izvori na "Fakti", "naj`e{ka" atmosfera vladee vo op{tinata Ara~inovo (Skopsko). Tuka postojat najgolemi mo`nosti za incidenti, koi bi mo`ele da prerasnat i vo te{ka tragedija.

Istite izvori, za skopskiot vesnik "Fakti" tvrdat deka minatata nedela vo Ara~inovo bile zapaleni znamiwata na partijata za Demokratski prosperitet i na Demokratskata partija na Albancite.


Predizboren miting na liberalite

ANDOV VO OHRID

^lenot na Izvr{niot odbor na Liberalnata partija, Stojan Andov, na ovoj miting izjavi: Ova ni e desetta godina od prvite pove}epartiski izbori za koi se tvrde{e deka gi zapo~nale demokraskite procesi. Se iznaslu{avme razni vetuvawa, no ako povle~eme linija izleguvaat dve nepobitni vistini. Zabele`avme najgolemo opa|awe na proizvodstvoto i na nevrabotenosta vo odnos na site dr`avi vo tranzicija.

Pritoa naglasi deka vo celiot demokratski svet lo{ite sostojbi se re{avaat so menuvawe na vladeja~kite partii i garnituri. No, kaj nas po sekoi izbori rasne napnatosta, podelbata, a toa e poradi faktot {to vo Makedonija dominiraat dva politi~ki bloka, koi se poka`aa nesposobni da ja vodat zemjata, dodade Andov.


Od Izborniot {tab na Fufo

PRO[ETKA SO AVTOBUS

Izborniot {tab na nezavisniot kandidat za gradona~alnik na Skopje, Qup~o Nikolovski - Fufo, denovie gi iznenadi novinarite. Im priredi pro{etka so avtobus od privatniot gradski prevoz, so cel da gi do`iveat valkanite delovi naSkopje za koi veti deka }e gi is~isti vo rok od 100 dena.

Od prozorskite stakla na prethodno ubavo is~isteniot avtobus, koj retko se sre}ava vo sekojdnevniot gradski soobra}aj, treba{e da se vidat site neprijatni gletki vo Skopje, koi bi im go privlekle vnimanieto na turistite.


Celosno integrirawe vo Zaednicata

I HENDIKEPIRANITE LICA ]E GLASAAT

Zdru`enieto za poddr{ka na licata so psihozi "Dobredojde" od Skopje, pod pokrovitelstvo i vo sorabotka so SZO i Institutot za trajni zaednici, podgotvi i aktivno raboti na proektot "Gra|ansko u~estvo i edukacija na mentalno hendikepiranite lica".

Ostvareni se preliminarni kontakti so nadle`nite organi za sproveduvawe na izborite, so cel glasaweto da se sprovede vo bolnicite za nervni i du{evni bolesti vo Skopje, Gevgelija i Demir Hisar.

Celta na ovoj proekt e motivirawe na mentalno hendikepiranite lica za u{te pointenzivno da gi prodol`at nivnite napori i rabota naso~eni kon nivno celosno integrirawe vo Zaednicata.


Demokratskiot sojuz vo Kavadarci

POBEDA NA DEMOKRATIJATA

Pretsedatelot i potpretsedatelot na Demokratskiot sojuz, Pavle Trajanov i Nikola Mladenov, pri posetata vo Kavadarci ostvarija sredba so ~lenovite i simpatizerite na nivnata Partija. Pri toa, Pavle Trajanov izjavi: Siguren sum deka vo Makedonija na ovie izbori }e pobedi demokratijata , }e pobedat gra|anite na ovaa dr`ava. Aktuelnata vlast e generator na nestabilnost na dr`avata i na pretstojnite lokalni izbori se obiduva tokmu so va{ite pari da si kupi krediti za sebe. Ovaa vlast izvr{i najsilna partizacija na instituciite na sistemot. Nitu VMRO-DPMNE donese promeni nitu pak SDSM, sega mo`e da bide toj {to }e donese promeni na promenite. Zatoa Demokratskiot sojuz }e napravi s# {to e vo negova mo} ovaa vlast da se smeni.


Liberalna partija

SPAS ZA MAKEDONIJA

Liderot na LP, Risto Gu{terov, gi povika gra|anite da glasaat za Liberalnata partija, bidej}i taa }e ja spasi Makedonija od uni{tuvaweto {to go pravat VMRO-DPMNE i SDSM.

Tie bea generatori na haosot vo dr`avata, a sega sakaat da napravat nova izmama na gra|anite. Makedonija ne smee da bide vo race na politi~ki manipulanti {to rabotat protiv dr`avnite interesi, re~e liderot na ovaa partija.

Spored Gu{terov, SDSM gi uni{ti generaciite, a Branko Crvenkovski namesto da ja priznae vinata, povtorno go voskresnuva razurnuva~kiot duh {to }e ja uni{ti dr`avata. Za nego Qub~o Georgievski i koalicijata "za promeni" se "dobri studenti {to prodol`ija so uni{tuvawe na Makedonija", dodade Gu{terov.


Incidenti

ISTRELI VO [TABOT NA FUFO

Minatata nedela, edno lice istrelalo pet kur{umi vo Izborniot {tab na nezavisniot kandidat za gradona~alnik na Skopje, Qup~o Nikolovski - Fufo vo skopskata naselba Lisi~e. Vo momentot na pukaweto vo [tabot nemalo nikoj. MVR go identifikuva storitelot i soop{ti deka incidentot nemal politi~ka zadnina.

Spored MVR, pri~inite za pukaweto bile neras~isteni smetki me|u liceto {to pukalo i edno lice {to bilo anga`irano vo Izborniot {tab na Nikolovski. Napa|a~ot ispukal pet kur{umi od pi{tol, za koj ne poseduval dozvola, vo posterot na Nikolovski na vleznata vrata na [tabot. Analizite poka`aa deka vo momentot na pukaweto toj vo krvta imal 1,5 promili alkohol. Protiv nego MVR }e podnese krivi~na prijava poradi predizvikuvawe op{ta opasnost.


Zdru`ena opozicija

VLASTA STRAVUVA OD GRA\ANITE

Zdru`enata opozicija "Za Makedonija - zaedno" smeta deka otka`uvaweto na vlasta od mitinzite na krajot od izbornata kampawa potvrduva deka vlasta stravuva od soo~uvawe so gra|anite.

Morame da konstatirame deka padna i prvata `rtva na podzemnata kampawa na vladeja~kite partii. Toa e Slobodan ^a{ule, koj svojot sopstven problem nare~en histerija go prenesuva vrz zdru`enata opozicija. Toj e "skriena kamera" preku koja se uveruvame vo histerijata i stravot {to vladeat vo koalicijata. Od nego doznavame ne za "hormonalnite" tuku za "harmoni~nite" odnosi koi vladeat kaj vlasta, izjavi Andrej @ernoski.

Spored Vlado Bu~kovski, potparol na SDSM, izjavite {to izminative denovi gi dal Qub~o Georgievski pretstavuvaat direktno urivawe na pravnata dr`ava.


Partija za celosna emancipacija na Romite

PODDR[KA ZA PENOV

Partijata za celosna emancipacija na Romite na lokalnite izbori }e go poddr`i kandidatot za gradona~alnik na zdru`enata opozicija, Risto Penov.

Pretsedatelot na PCER, Faik Abdi, informira{e deka ovaa partija vo prviot izboren krug }e nastapuva samostojno, a za vtoriot krug ostava mo`nost za sorabotka so opozicionite partii.