Qup~o Nikolovski - Fufo, nezavisen kandidat za gradona~alnik na Skopje

GRADONA^ALNIKOT E I TATKO I DOMA]IN NA GRADOT

Razgovarala: Aneta POPANTOSKA

  • Mojata nezavisnot e fakt i zad nea ne se krie ni{to. Zad nea stoi ~ovek so celo ime i prezime (i prekar), koj nikoga{ nemal, nitu sega ima partiska kni{ka
  • Na gradot ne mu treba salonski gradona~alnik, slatkore~iv i miren ~ovek, politi~ar od kumrovski terk, tuku dinami~en i komunikativen ~ovek, koj lesno se spravuva so predizvicite na vremeto, koj znae da pogledne i podaleku
  • Demokratijata ne e proizvolno i neargumentirano plukawe po nekogo ili sekogo, demokratijata e objektivno sprotivstavuvawe na silata na argumentite, pa kade }e pretegne. Za sre}a, ima ~esni isklu~oci!

Qup~o Nikolovski - Fufo e roden vo 1957 godina vo Skopje kade {to zavr{il Ekonomski fakultet. Nikoga{ ne bil ~len na nitu edna partija i kako nezavisen kandidat, i toga{ i denes, negovite zalo`bi se isklu~ivo vrzani samo za potrebite na gra|anite. I na ovie lokalni izbori, kako i na prethodnite vo 1996 godina, Qup~o Nikolovski - Fufo se kandidira kako nezavisen kandidat za gradona~alnik na Skopje.

MS: Gospodine Nikolovski, koj be{e Va{iot motiv da se kandidirate za gradona~alnik na Skopje?

FUFO: Motivi i pri~ini ima pove}e, jas sum roden skopjanec. Moite predci se skopjani, moite }erki se rodeni tuka. Tuka rabotam i tuka imam namera da ostanam. Sakam da `iveam vo poubav i pofunkcionalen grad. Za moeto semejstvo napraviv mnogu. Za 17 godini go postaviv biznisot (korporacijata "Dal fufo") na cvrsti noze. ^ustvuvam sila i znam deka kako diplomiran ekonomist i deloven ~ovek imam znaewe kako istoto da go storam i za skopjani. Imam i ~etirigodi{no iskustvo vo porane{nite strukturi na gradot. Zna~i, imam dovolno preduslovi i motivi. Na minatite izbori dobiv 52.000 glasa od izbira~ite vo Skopje. Sega se nadevam i o~ekuvam pove}e. Toa e ~ove~ki.

MS: [to se krie zad Va{ata od edna strana nezavisnost pri kandidiraweto za gradona~alnik, a od druga strana poddr{ka od DPMNE?

FUFO: Mojata nezavisnot e fakt i zad nea ne se krie ni{to. Zad nea stoi ~ovek so celo ime i prezime (i prekar), koj nikoga{ nemal, nitu sega ima partiska kni{ka. I na minatite izbori bev nezavisen kandidat. Vo poddr{kata na site partii, nepartiski i nevladini organizacii, gra|anski asocijacii i zdru`enija, veruvam deka ne se krie ni{to drugo, osven verba vo mene kako ~ovek i verba vo moite sposobnosti.

MS: Zo{to mislite deka Vie ste vistinskiot gradona~alnik za Skopje?

FUFO: Mislam deka na Skopje vo 21-ot vek mu treba gradona~alnik so vizija. Skopje ima soobra}aen haos, pedesetpati pove}e vozila se dvi`at po ulicite na Skopje, koi se stari so decenii. Tuka se potrebni neodlo`ni zafati. Vo mojata Programa predviduvam takvi zafati, koi gradot }e go napravat metropola. Gradot e ne~ist. Treba ve}e edna{ da se najde re{enie za da se zaokru`i sistemot koj go zapo~na rakovodstvoto na gradot pred ~etiri godini (na koe jas bev pretsedatel) so Drisla-najsovremenata deponija na Balkanot. I za ovoj problem imam re{enija. Dali da nabrojuvam ponatamu?

OBEMNI GRADE@NI ZAFATI

MS: Koi se osnovnite programski opredelbi na Va{ata kampawa?

FUFO: Programskite opredelbi na kampawata se ve}e objaveni i na pres-konferencijata i na bilbordite. Akcentot e staven na re{avawe na soobra}ajniot jazol. Vo Programata e predvideno etapno re{avawe na ovoj problem vo ~etiri etapi, od koi barem tri planiram da gi realiziram vo narednite ~etiri godini. Skopje i skopjani }e dobijat strate{ko re{enie za soobra}ajot, krajno vreme e da se realizira golemiot ring, za gra|anite na Skopje, centarot da go pominuvaat za 1,5 minuti, a od "Aerodrom" do "Karpo{" da stasuvaat za {est minuti. So toa aerozagaduvaweto }e go namalime za petpati, }e za{tedime 5.000 rabotni ~asa dnevno, 12,5 milioni gm godi{no za benzin. Toa mi e prioritetno strate{ko pra{awe. Se razbira, nema da gi zapostavam i drugite aspekti na rabotata na grdona~ alnikot. Gradot }e go is~istam za prvite 100 dena od mandatot i potoa toa nivo na higiena tekovno }e go odr`uvam. So obemnite grade`ni raboti (predvideni se trikatni gara`i i dislokacija na me|ugradskata avtobuska stanica pod transportniot centar), }e se otvori mnogu rabota za vojskata nevraboteni i socijalni slu~ai vo Skopje. Mojata Programa e cel sistem. Bi vi odzemal premnogu mesto ako ja ekspliciram vo detali. Ova se osnovnite opredelbi.

MS: Spored Vas, {to mu nedostasuva na Skopje, kako glaven grad na dr`avava i dokolku ima nedostatoci {to }e prezemete za da se otstranat, ako pobedite na izborite? Vo taa smisla dali momentno na Skopje mu prilega epitetot "metropola"?

FUFO: Skopje vo ovaa 2000-ta, za `al ne e metropola. A site sakame da napravime vistinska prestolnina. So ovie soobra}ajni re{enija }e sozdademe osnovni preduslovi za toa.

[to mu nedostasuva na Skopje???

Mu nedostasuva mnogu, pred s#, osnovna higiena na gradot. Kriteriumite na na{ite lu|e za ~ist grad ve}e odamna se na povisoko nivo, site sakaat ~ist grad. Potoa soobra}ajot, toj e rak-rana na gradot. Pove}e nema odlo`uvawe. Ako ne sakame da do`iveeme soobra}aen kolaps, toga{ vedna{ treba da se napravi finansiska konstrukcija i da se prezemat radikalni ~ekori za realizacija na golemiot ring. Na Skopje, kako tranziten grad i diplomatski centar na dr`avata ({to zna~i deka ima s# pove}e stranci vo gradot), mu nedostasuva revitalizacija na staroto gradsko jadro - Starata ~ar{ija i site onie istoriski obele`ja na gradot, koi se atraktivni za stranskite gosti. Mu nedostasuva soobra}ajna signalizacija na latinica, za i strancite da mo`at da se snajdat vo nego, potoa suveniri, turisti~ki vodi~ niz gradot, a za osvetluvaweto da ne zboruvam. Ne smee da se dozvoli na glavniot bulevar vo gradov, bulevarot "Partizanski odredi", so meseci edna delnica da bide vo temnica. Toa ne se slu~uva vo nitu edna metropola. Toa ka`uva deka nitu tekovnite raboti ne se organizirani kako {to treba, a da ne zboruvame za strate{kite.

Zna~i, na Skopje mu treba, pred s#, ~ovek (gradona~alnik) so vizija i ~ovek od akcija, no i so poodvrzani race za vakvi potfati. Skopje e re~isi edna tretina od dr`avata, pa gradona~alnikot treba da bide poddr`an, a ne opstruiran.

FALSIFIKUVAWE NE DOA\A PREDVID!

MS: Od koi protivkandidati najmnogu stravuvate?

FUFO: Ne stravuvam od nikoj i ni{to.^ovek koj se vpu{ta vo vakva borba, ne smee da stravuva. Toj {to ne veruva deka }e pobedi, ne veruva vo sebe. A, ako ne veruvame vo sebe, kako mo`ete da o~ekuvate deka gra|anite }e veruvaat vo vas.

Jas veruvam vo sebe i znam deka mnogu gra|ani na Skopje mi veruvaat. Da ve potsetam, na minatite izbori dobiv 52.000 glasa. Veruvam deka gra|anite sfatile deka vo ovie tranzicioni vremiwa, na gradot ne mu treba salonski gradona~alnik, slatkore~iv i miren ~ovek, politi~ar od kumrovski terk, tuku dinami~en i komunikativen ~ovek, koj lesno se spravuva so predizvicite na vremeto, koj znae da pogledne i podaleku, koj gradot go poznava kao sopstvenata dlanka.

Veruvam vo seto ova i zatoa ne stravuvam.

MS: Postoi li kaj Vas somne` deka }e ima falsifikati na izborite i dali dosega{nata predizborna kampawa se odviva vo fer i demokratska atmosfera ili pak imate nekoi zabele{ki?

FUFO: Povtorno }e ve potsetam na 1996 godina. Na tie izbori so onie 52.000 glasa {to ve}e gi spomnav,jas, kako nezavisen kandidat, bev vtor i jas bev edistveniot {to ne `ale{e na neregularnost vo izbornata postapka. Sakam da ka`am deka "falsifikuvawe na izbori", ne doa|a predvid.

[to se odnesuva na zabele{kite, jas ve}e javno gi ka`av. Nekoj saka da gi ubedi gra|anite deka ova ne se obi~ni lokalni izbori, tuku svoeviden referendum. Nekoj gi pome{al lon~iwata. I s# dodeka na toj na~in se manipulira so gra|anite, nie nema da imame vistinski lu|e na vistinski mesta. Jas tvrdam deka gradona~alni~kata pozicija ne e politi~ka i deka ne smeeme da dozvolime politikata da ni se vovlekuva vo site pori i da ja "drma" gradskata vlast. Gradona~alnikot e i tatko i doma}in na gradot, a ako eden tatko ne mu e posveten na sopstveniot dom i postojano flertuva levo-desno i nadvor od doma ja crpi silata da upravuva, toga{ e jasno deka nemu celta mu e samo vlasta, a ne blagosostojbata na negoviot dom.

I u{te ne{to, jas sum nezavisen kandidat i sega kako i pred ~etiri godini. Svojata kampawa ja vodam nezavisno, so svoi sredstva i so lu|e, koi ne se partiski oboeni. Kako takov o~ekuvav deka }e dobijam poddr{ka i od nezavisnite mediumi. No, se uveriv deka tie {to me narekuvaat "takanare~en","navodno" ili "nezavisen", se tokmu tie {to se "navodni","takanare~eni" i "nezavisni".

Ako novinarite pretendiraat da bidat intelektualci, toa podrazbira deka treba da mislat so svoja glava, da ~uvstvuvaat so svoeto srce.

Jas vidov deka mnogumina od niv se otka`ale od taa pridobivka, stanale konformisti i partiski medijatori. Demokratijata ne e proizvolno i neargumentirano plukawe po nekogo ili sekogo, demokratijata e objektivno sprotivstavuvawe na silata na argumentite, pa kade }e pretegne. Za sre}a, ima ~esni isklu~oci!