Apel do site ~lenovi na Makedonskata pravoslavna crkva

KAKO TREBA DA SE ODNESUVAME VO BO@JIOT HRAM

"\AKONIJA" - Zdru`enie za misionerska i humanitarna dejnost pri Skopska Mitropolija

  • Oblekata so koja doa|ame vo domot za molitva e, isto taka, biten faktor na koj treba da mu se obrati vnimanie. Ovoj problem e pove}e od aktuelen za `enskiot pol, pa zatoa Sveti apostol Pavle vaka n# sovetuva: "@enite oble~eni pristojno so srame`livost i ~esnost da se ukrasuvaat". (1.Tim. 2.9)
  • Zo{to golem broj lu|e koi se deklariraat kako hristijani, i toa pravoslavni, odat da baraat pomo{ od "tatkoto na lagata i ~ovekoubiecot od iskoni" (Jovan 8, 14) i od negovite slugi?

Kako {to sekoj ~ovek mora da ja poznava azbukata za da mo`e da~ita, taka i sekoj hristijanin mora da gi poznava osnovnite crkovni formi i zapovedi pred da za~ekori po povisokite skalila od duhovniot `ivot. Prvo {to sekoj Hristov u~enik treba da go nau~i, po osnovnite vistini na verata, e odnesuvaweto i u~estvuvaweto na bogoslu`enijata, odnosno toj treba da se zapoznae so su{tinata i smislata na zaedni~kite molitvi, blagodarewa i slavoslovija. A od su{tinsko zna~ewe za sekoj pravoslaven hristijanin e negovoto aktivno u~estvo vo svetata liturgija i pri~estuvaweto so krvta i teloto na na{iot voskresnat spasitel.

No, denes sme svedoci na ne{to {to e navistina tragi~no, du{epogubno i zagri`uva~ko. Na{ite molitveni domovi (crkvite) ili se prazni ili za vreme na bogoslu`enijata, pa duri i za vreme na svetata Liturgija, golem broj od prisutnite vernici se odnesuvaat kako "na pazar", a ne kako vo dom na molitva i pokajanie. Mesto da se upatuvaat molitvi, blagodarewa i slavoslovija kon Presveta Troica, ogromen broj od vernicite se "{etaat" po crkvata, ostavaat pari po ikonite, gi baknuvaat ikonite po ikonostasot i gi ostavaat svoite ponekoga{ i neprili~ni darovi. Vo golem broj se i onie koi nezainteresirano stojat i glasno zboruvaat pome|u sebe ili izvr{uvaat nekoj od svoite obi~ai. So na{ata nedisciplina i pogre{en odnos kon bogoslu`enijata nie pravime grev pred Boga, a samite ostanuvame i ponatamu duhovno neprosveteni i neoblagorodeni, a i go kr{ime IX kanon od Apostolskite pravila koj glasi: "Site verni koi doa|aat vo crkvite i go slu{aat pismoto, a ne ostanuvaat za vreme na molitvite i Svetata Pri~est, a i takvite koi predizvikuvaat mete` (nered), treba da se odlu~at".

Zatoa apelirame i gi molime site onie koi se svesni za sostojbata vo koja se nao|ame, kako obi~nite vernici, taka i prezviterite (sve{tenicite), da pomognat da ja nadmineme ovaa du{epogubna sostojba so svojot li~en primer, a i so pomo{ta i podu~uvaweto na site onie koi od red pri~ini ne go poznavaat crkovniot red i duhovniot `ivot vo Crkvata.

Eden od obi~aite koj se vovlekol kako praksa kaj versko neprosvetenite vernici e ostavaweto darovi (pari) na ikonite. Sekoj hristijanin e dol`en, spored svoite materijalni sredstva, da & pomogne na svojata Crkva, no sepak toj dar treba da bide daruvan spored Hristovata zapoved: "A ti, koga dava{ milostiwa, da ne znae tvojata leva raka {to pravi desnata, za da bide tvojata milostiwa tajna i toga{ tvojot nebesen Otec, koj gleda tajno, }e te nagradi javno". (Matej 6, 3-4). I zatoa ostavaweto darovi (pari) po ikonite e kr{ewe na Hristovata zapoved, a vo isto vreme e i pogre{en odnos kon smislata na ikonata, koja ne e "idol" koj treba da se umilostivi so toa {to }e potkupuvame so pari.

Za vreme na bogoslu`enijata, a i po niv, vernicite da ne pristapuvaat kon ikonite na ikonostasot (pregrada koja go oddeluva prostorot kade {to se molat vernicite i oltarniot del). Golem broj od vernicite koi ne se vovedeni vo liturgiskiot `ivot, duri i za vreme na svetata Liturgija, odat do ikonostasot pri {to tamu preku svoite "adeti" sozdavaat mete` i so svoeto "{etawe" i nevnimatelnost gi voznemiruvaat preostanatite vernici koi do{le na molitva. Sekoj koj doa|a vo crkva na molitva treba da znae deka po vleguvaweto vo hramot treba so apsolutno vnimanie da zastane vo nekoj del od prostorot za molitva (naos), pri {to ma`ite zastanuvaat od desnata, a `enite od levata strana. A potoa koncentrirano, so sobran um i otvoreno srce, zaedno so prisutnite bra}a i sestri da gi voznese svoite molitvi kon izvorot na se`ivotot, kon Presveta Troica.

Eden od problemite koj od den vo den stanuva s# poaktuelen i s# pozagri`uva~ki e problemot so raznite takanare~eni vra~ari, gatari, astrolozi, spiritisti, gleda~ki, baja~ki. Razbirlivo e koga ~ovek e vo nevolja da bara pomo{ od sekogo, pa duri id od crniot |avol, kako {to velat nekoi. No, zo{to ba{ od nego? Zo{to golem broj lu|e koi se deklariraat kako hristijani, i toa pravoslavni, odat da baraat pomo{ od "tatkoto na lagata i ~ovekoubiecot od iskoni" (Jovan 8, 14) i od negovite slugi? Nekoi toa go pravat od neupatenost i neznaewe, a mnogu od niv se izmameni od hristijanskata maska {to ovie slugi na ne~istite sili znaat da ja nametnat na sebe. No, vo sekoj slu~aj, sekoj koj e krsten i e ~len na Crkvata Hristova, a odi kaj gorenavedenite vra~ari, gatari, baja~i i nim sli~ni, otpa|a od Crkvata i ja gubi Hristovata blagodatna za{tita, zatoa {to mu se poklonuva i bara pomo{ od na{iot neprijatel - |avolot. A site onie koi mu se poklonile nemu so sigurnost dobivaat pomo{, no ne kako isceluvawe na du{ata i teloto, tuku kako naru{uvawe na umot i du{ata, demonoopsednatost, ludilo, li~ni i semejni tragedii (~itatelot ova mo`e da go proveri vo psihijatriskite kliniki).

A, vo Svetoto Pismo ja imame slednata zapoved: "Da ne se najde kaj tebe ~ovek {to go tera sinot svoj ili }erkata svoja preku ogan zaradi o~istuvawe, ili da pretska`uva, da gata po yvezdi, uro~nik (ma|epsnik), ni baja~, ni koj se dogovara so zlite duhovi, nitu pak {to gledaat po znaci, ni takov {to povikuva mrtvi. Za{to sekoj {to go pravi toa e gnasen pred Gospoda". (5 Moj. 18, 1-11).

"\AKONIJA" - Zdru`enie za misionerska i humanitarna dejnost pri Skopska Mitropolija