IZLO@BA: "Obleka od tipot na kla{enici vo Makedonija"

REVIJA NA AVTENTI^NI NARODNI NOSII

Pi{uva: Ranko MLADENOSKI

Vo Narodniot muzej vo Struga, a vo ramkite na 29 Revija na narodni nosii, Muzejot na Makedonija organizira{e izlo`ba pod naslov "Obleka od tipot na kla{enici vo Makedonija".

Oblekata na ovaa izlo`ba e od 19 i po~etokot na 20 vek, a najstari eksponati bea nevestinskite i prazni~nite obleki od gornite bitolski sela, Prilepsko pole i Mariovsko pole.

Kako {to objasni Jelica Dodovska, kustos-sovetnik vo Etnolo{kiot oddel pri Muzejot na Makedonija, stanuva zbor za avtenti~ni predmeti od Dolni i Gorni Polog, Mavrovsko pole, Drimkol, Debarsko pole, Malesija, Ohridsko pole, Dolna Prespa, gornite bitolski sela, Lerinsko, Prilepsko pole, Mariovo, Pore~e, Pijanec, Dura~ka Reka i drugi.