"Literaturen ekspres Evropa 2000"

PREGAZENI EVROPSKITE PREDRASUDI

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Vo ovoj poetski karavan u~estvo zedoa 107 literati od 43 evropski zemji, a od Makedonija u~estvuvaa poetite Zoran An~evski i Ivica Xeparovski

Neobi~noto patuvawe so voz na pisateli od site evropski zemji nare~eno "Literaturen ekspres Evropa 2000", {to zapo~na na ~etvrti juni, zavr{i. Pisatelite izminaa 7.500 kilometri niz 11 evropski zemji (Portugalija, [panija, Francija, Belgija, Germanija, Polska, Rusija, Belorusija, Litvanija, Estonija i Letonija), a se odmoraa vo 22 grada. Startot na ova patuvawe be{e od Lisabon, a fini{ot vo Berlin.

Vo ovoj poetski karavan u~estvo zedoa 107 literati od 43 evropski zemji, a od Makedonija u~estvuvaa poetite Zoran An~evski i Ivica Xeparovski.

Za ova nevoobi~aeno do`ivuvawe, poetot Zoran An~evski veli:

"Idejata be{e da se soberat pretstavnici od site evropski zemji so cel da se zapoznaat me|usebno, da razmenat iskustva za literaturata vo svoite zemji i da dadat pridones kon urivaweto na raznite predrasudi so koi e optovarena Evropa poradi razli~nite politi~ki i istoriski situacii".