Makedonskite zaednici vo Hrvatska

NEGUVAWE NA MAKEDONSKIOT DUH I FOLKLOR

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Vo Hrvatska ima golem interes za na{ata muzika, za starogradskata makedonska pesna, a posebno interesen e dvanaesettretinskiot ritam koj malku pote{ko go izveduvaat Hrvatite. Toa e na{ata tradicija i na{iot folklor koi so posebno zadovolstvo gi neguvame
  • Imame golema poddr{ka od Vladata na Republika Hrvatska koja n# finansira i dobivame 400.000 kuni, odnosno 100.000 germanski marki za da mo`eme da gi organizirame kulturnite manifestacii
  • Makedoncite vo Hrvatska se organizirani vo {est kulturno-umetni~ki dru{tva i toa vo Zagreb, Osijek, Split, Rieka, Zadar, Pula

Vo Hrvatska vo momentov `iveat 7.000 Makedonci od koi se registrirani {est iljadi, a od prvi januari se o~ekuva noviot popis, po {to to~no }e se znae brojot na na{ite iselenici tamu. Makedoncite vo ovaa dr`ava se organizirani vo Zaednicata na Makedoncite vo Republika Hrvatska, a isto taka postojat i pove}e kulturno-umetni~ki dru{tva vo koi se odvivaat sredbite i se neguva makedonskiot duh i folklor.

"Golema poddr{ka za Makedoncite od hrvatskata Vlada" - Ivan Ka~urov

Prof. Ivan Ka~urov, potpretsedatel na Makedonskata zaednica vo Hrvatska i pretsedatel na KUD "Krste Misirkov" vo Zagreb, i istovremeno i muzi~ki koreograf i voda~ na orkestarot "Makedonija", veli deka samo vo Zagreb ima okolu 3.000 registrirani Makedonci vo klubot, a smeta deka gi ima i pove}e, bidej}i na sredbite koi{to se vo organizacija na ova Dru{tvo, doa|aat pove}e Makedonci koi nikoga{ ne bile na takvi sredbi.

Nie gi povikuvame na na{ite dru`ewa so cel za {to pogolemo zbli`uvawe i sorabotka pome|u Makedoncite kako i zaedni~ko neguvawe na na{ata tradicija, veli Ka~urov.

AKTIVNOSTI

Vo vrska so Makedonskoto dru{tvo Ka~urov istaknuva:

Imame mnogu aktivnosti, a na sredbite koi neodamna bea organizirani vo Zagreb dobivme prva nagrada {to e navistina golemo priznanie za nas.

Po povod nacionalniot praznik Ilinden imavme Ilindenski denovi koi se odr`aa na 29 minatiot mesec vo Samobor, blizu do Zagreb, kade {to ima{e pove}e na{i iselenici od Makedonija kako i pretstavnici od Makedonija. Ima{e i pretstavnici od Vladata na Republika Hrvatska, nekolku kulturno-umetni~ki dru{tva od Hrvatska so koi sorabotuvame, a bea polo`eni cve}iwa na bistata na Ko~o Racin. Potoa, na 30 juli imavme vakvi sredbi vo Rieka, Split i nastojuvavme sekade da bideme prisutni.

"Vo Hrvatska ima golem interes za makedonskata muzika" - Stevko Ka~urov

- Makedoncite vo Hrvatska se organizirani vo {est kulturno-umetni~ki dru{tva i toa vo Zagreb, Osijek, Split, Rieka, Zadar, Pula.

Po povod Ilinden se organiziraa Makedonski denovi na kulturata vo Osijek i vo Xakovo kade {to Makedoncite gi odbele`aa denovite na bra}ata Miladinovci, a na ovie sredbi ima{e pretstavnici od Makedonija, me|u koi i direktorot na Stru{kite ve~eri na poezijata.

Po toj povod svoja likovna izlo`ba ima{e akademskiot slikar Zoran Kostov, a akademskiot slikar Angel Petrov od Veles ima{e izlo`ba vo Pula i nego go o~ekuvame vo Zagreb na denot na dr`avnosta na Makedonija, istaknuva Ka~urov.

Vo vrska so odnosot na hrvatskata Vlada kon Makedonskoto dru{tvo gospodinot Ivan Ka~urov veli:

Imame golema poddr{ka od Vladata na Republika Hrvatska koja n# finansira i dobivame 400.000 kuni, odnosno 100.000 germanski marki za da mo`eme da gi organizirame tie kulturni manifestacii. Isto taka, sekoga{ naiduvame na razbirawe koga ni treba prostor, a sekako dobivame sredstva i pomo{ i od Crkovnite op{tini. Na golemite praznici ima donatori koi pomagaat na razni na~ini - bilo so hrana , prevoz i sl. Ovie praznici na koi se sobiraat Makedoncite pretstavuvaat eden vid eliksir, zatoa {to za nas Makedoncite pretstavuva golema radost koga }e se slu{ne rodnokrajniot zvuk i makedonskoto oro i pesna.

SORABOTKA

Vo vrska so sorabotkata so drugite kulturno-umetni~ki dru{tva gospodinot Ivan Ka~urov me|u drugoto veli:

Jas kako muzi~ar i kako pedagog imam golema sorabotka so drugite kulturno-umetni~ki dru{tva i drugite zaednici kako {to se romski, ~e{ki, ungarski, germanski zaednici i drugi. Postoi sorabotka i so KUD od Bitola i od Veles. Posebno od Veles so koj Samobor be{e pobratimen grad pred raspadot na SFRJ i sega nie nastojuvame da se obnovi taa sorabotka za {to gradona~alnikot na Samobor e podgotven. Toa }e otvori prostor i za stopanska i ekonomska sorabotka. Vo Samobor edno vreme `iveel i na{iot kulturen deec, Ko~o Racin, i vo Muzejot tamu negovoto delo i vkupno makedonistikata ima navistina posebno mesto. Vo toj kontekst na sorabotka zna~ajno e da se spomne deka Ministerstvoto za iseleni{tvo na prof. d-r Goran Kalo|era, koj e dekan na Filozofskiot fakultet vo Rieka, za golemiot pridones vo razvojot na prijatelskite odnosi so Republika Makedonija i promovirawe na makedonistikata, mu ja dodeli presti`nata nagrada "Sveti Kliment Ohridski".

- Vo site dru{tva go neguvame makedonskiot folklor i muzika, potoa ja svirime i hrvatskata muzika, a sorabotuvame i so makedonskite dru{tva od Germanija. Vo Ungarija ima celo edno selo koe e so Makedonci - Egejci i so koi imame prekrasna sorabotka, a }e se potrudime da ja razvieme taa sorabotka i vo drugite delovi na Evropa, s# so cel da se neguva makedonskiot duh i folklor, dodava gospodinot Ka~urov.


"MAKEDONSKI GLAS"

Vesnikot "Makedonski glas" vo Hrvatska izleguva edna{ mese~no i vo nego se bele`at site aktivnosti na makedonskite klubovi i manifestaciite koi{to gi organiziraat Makedoncite vo ovaa zemja.

Vo mediumite na Hrvatskata televizija, isto taka, Makedoncite imaat svoi emisii na programata na nacionalnostite.

Vo toj kontekst Stevko Ka~urov veli:

Imame nastapi vo Hrvatskata radiotelevizija vo emisijata "Prizma" i "Zlatna ribica" so vokalnata grupa "Ezerki".

Vo vrska so odnosot na aktuelnata makedonska vlast kon iselenicite, gospodinot Ivan Ka~urov veli deka tie vo Hrvatska imale golema moralna poddr{ka od Ministerstvoto za iseleni{tvo, koe sega za `al go ukinaa, a koe im e potrebno na iselenicite za da se obedinat i vo taa smisla, veli Ka~urov, nie Makedoncite morame da bideme silni. Trenevski sekoga{ im izleguval vo presret i isto taka pofalni zborovi ima i za makedonskiot ambasador vo Republika Hrvatska, gospodinot Servet Avziu.


"T'GA ZA JUG"

Stevko Ka~urov e roden vo Veles i ima zavr{eno pedago{ka akademija vo Skopje, nasoka muzi~ka kultura. Momentalno raboti kako profesor vo Zagreb vo OU "Anton Mihanov" i go vodi orkestarot "T'ga za jug" pri KUD "Krste Misirkov" na Makedonskata zaednica vo Republika Hrvatska. Toj za ova dru{tvo veli:

Ja neguvame makedonskata muzika - horskata, starogradskata i komitskata pesna. Ima zastapeno pove}e instrumenti i nastapuvame na bo`i}nite proslavi, Nova Godina, Vodici, proslavite po povod Ilinden i sl. Nastapuvame i na sredbite {to gi organizira Ministerstvoto za kultura vo Zagreb, a od stru~nite `irija imame mo{ne visoki ocenki. Va`no e da ka`am deka vo na{eto dru{tvo ima i druga vokalna grupa koja se vika "Raspeana Makedonija" ~ij voditel e prof. @ivka Ivanec.

- Na{ata muzika e dobro prifatena i posebno ceneta vo Hrvatska, a toa e na{e golemo bogatstvo {to nie mo`eme da go dademe kako Makedonci vo Hrvatska. Ima golem interes za na{ata muzika, za starogradskata makedonska pesna, a posebno interesen e dvanaesettretinski ritam koj malku pote{ko go izveduvaat Hrvatite. Toa e na{ata tradicija i na{iot folklor koi so posebno zadovolstvo go neguvame, veli Stevko Ka~urov.