Makedonska razvojna fondacija za pretprijatija

FINANSISKA PODDR[KA OD HOLANDIJA

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Holandskata Vlada finansiski ja poddr`a Programata za mikro i mali pretprijatija na MRFP, so cel poddr{ka na mo`nostite za samovrabotuvawe i razvoj na malite biznisi, da se namali siroma{tijata, a da se zgolemi integracijata vo pazarnata ekonomija

Makedonskiot centar za me|unarodna sorabotka e osnova~ na Makedonskata razvojna fondacija za pretprijatija (MRFP), formirana 1998 godina. Taa e nevladina i neprofitabilna. Sproveduvaweto na site aktivnosti se vozmo`ni samo so donatorot - Vladata na Kralstvoto Holandija. Fondacijata e formirana so cel poddr{ka na mo`nostite za samovrabotuvawe i razvoj na malite biznisi, da se namali siroma{tijata, a da se zgolemi integracijata vo pazarnata ekonomija. Holandskata Vlada finansiski ja poddr`a Programata za mikro i mali pretprijatija.

Finansiskite uslugi na Programata razlikuvaat tri vida zaem:

- za zemjodelski posrednici, za individualni zemjodelci;

- zaem za poedine~ni mali pretprijatija;

- zaem za mikropretprijatija.

Uslovite za zaem na zemjodelski posrednici od podnositelite baraat tie da se registrirani kako makedonsko trgovsko dru{tvo, da imaat najmalku tri godini rabotno iskustvo, da imaat vospostaveno kontakt so golem broj individualni zemjodelci.

Individualnite zemjodelci treba da ne poseduvaat pove}e od 10 ha obrabotlivo zemji{te, zemjodelstvoto da im e glaven izvor na prihodi, da imaat sedi{te vo celnata oblast na Programata.

Za malite pretprijatija uslovite se da imaat mal biznis so 3 - 20 vraboteni, da bidat registrirani kako trgovsko dru{tvo so ograni~ena odgovornost na sopstvenici na pretprijatija, da se gra|ani na Republika Makedonija, da imaat proizvodstvo, a ne trgovija i mnogu drugi uslovi.

Kriteriumite, pak, za mikropretprijatijata predviduvaat da se bazirani na samovrabotuvawe ili na semejno vrabotuvawe so najmnogu 3 -5 vraboteni, aktivni vo proizvodstvoto, trgovijata ili uslugite da imaat sedi{te vo celnata oblast na Programata.