Po kulminacijata na raskolot vo vladeja~kata DPMNE

NOVATA VMRO GRABI NAPRED!

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

  • So doa|aweto na Boris Stojmenov na ~elo na Vistinska makedonska reformska opcija, partijata {to ja sozdade Boris Zmejkovski stanuva seriozen pretendent na politi~kata scena vo Makedonija
  • Zapo~nuva neminovniot kraj na vrhovisti~kiot tandem Georgievski - Dimovska koi se obiduvaat da napravat {to pogolemi {teti igraj}i vo ritamot na van~omihajlovisti~kata MPO i golemobugarskite apetiti na Sofija
  • Se ~eka preispituvaweto na sovesta i ~esta na pratenicite na DPMNE vo Parlamentot na koi im se prireduvaat uceni i podmituvawe za da go {titat grbot na dvoecot koi odamna gi izgubija iluziite deka }e ostanat i natamu na vlast

Vo presret na kampawata za lokalnite izbori vo Makedonija {to bi mo`ele da zna~at golema presvrtnica vo sega{nata konstelacija na vlasta vo na{ava dr`ava, novoformiranata partija na biv{iot generalen sekretar na VMRO-DPMNE, Boris Zmejkovski, gi zasili redovite so doa|aweto na u{te edna zna~ajna li~nost od osnova~ite na nekoga{nata najnacionalna partija, finansier i organizator na partijata vo najte{kite denovi i avtor na nejzinata op{to prifatena ekonomska programa - Boris Stojmenov. Imeno, na sednicata na Centralniot komitet na Vistinska makedonska reformska opcija, odr`ana minatata nedela, Boris Stojmenov be{e izbran za pretsedatel na partijata, dodeka dosega{niot privremen pretsedatel, Boris Zmejkovski, be{e izbran za potpretsedatel.

Otkako istakna deka ovoj va`en ~ekor vo politi~kata scena go napravil bez poddr{ka na svoeto semejstvo i po dolgi neprospieni no}i, Boris Stojmenov istakna deka do posleden moment vo DPMNE nastojuval da se po~ituvaat programskite opredelbi {to zna~i da se raboti za dobroto na makedonskiot narod na koj po 1998 godina mu se zakanuva opasnost za opstanokot, deka svetite ~etiri bukvi VMRO zna~at borba za obedineta Makedonija, a ne nejzina dezintegracija i delewe {to otvoreno go sproveduva ostatokot od rakovodstvoto na DPMNE, dodeka 99 otsto iskreni i ~esni makedonski patrioti s# pove}e se razo~arani od takviot opasen presvrt vo politikata na taa partija.

"Celo vreme nastojuvav vo DPMNE da postoi demokratija, da se ovozmo`i postoewe na poinakvi mislewa i frakcii, no otkako vidov deka toa ne e mo`no, preminav vo novata partija na Boris Zmejkovski so koj celo vreme odr`uvav vrski, iako be{e distanciran od starata partija. Nikoj ne mo`e da me obvini deka ja delam porane{nata partija, bidej}i mojata aktivnost }e zna~i samo obid za obedinuvawe okolu vistinskite ideali na istoriskata VMRO i vra}awe na doverbata kon politikata, kako obedinuvawe na site sili koi se za VMRO i za opstanokot na Makedonija kako kolevka na civilizacijata i bibliska zemja", veli Stojmenov.

Boris Stojmenov pred ~lenovite na CK na VMRO i na Izvr{niot komitet se zakolna deka }e im slu`i na makedonskiot narod, na partijata i deka }e raboti kako prv me|u ednakvite, so po~ituvawe na sekoja inicijativa i predlozi od ~lenstvoto i drugite partiski organi.

Nesomnen e faktot deka negovoto doa|awe vo VMRO }e zna~i silen pottik za natamo{no prelevawe na kadrite na DPMNE kon novata partija, kako {to toa odamna zapo~naa da go pravat ~lenovite vo Skopje, Prilep, Vinica i drugi gradovi vo Makedonija. Od druga strana, kako iskusen biznismen vo ~ii firmi rabotat i redovno primaat plata 380 rabotnici, me|u koi i TV-stanicata "Kanal 5", toj e respektirana li~nost i visok profesionalec vo finasiskite krugovi vo Republika Makedonija {to }e go privle~e interesot za u{te pogolemo omasovuvawe na VMRO so novi ~lenovi koi dosega ne bile ~lenovi na drugi partii {to e osobeno interesen slu~aj.

NEMINOVEN KRAJ NA DPMNE

Ne edna{ e re~eno deka kone~nata razre{nica na raskolot vo DPMNE }e zna~i nejzino sveduvawe na sosema bezzna~ajna van~omihajlovisti~ka partija vo Makedonija na ~elo so Georgievski i Dimovska koi }e sonuvaat za Sanstefanska Bugarija i propu{teni mo`nosti da gi osvestat "makedonskite Bugari" za nivnite "koreni od hanot Asparuh", zaboravaj}i na istoriskiot opit na makedonskiot narod da go otstrani kakolot od p~enicata, da go otstrani i kazni rodootstapnikot. I kako {to pi{uva "Makedonija denes", ova mo`e da se protolkuva kako "po~etok na krajot na najgolemata partija na vlast vo momentov, bidej}i nejzinite redovi ve}e zabrzano se ~istat site onie koi & dale fizionomija, ugled, imix, pa i pari za da stane ona {to e denes. I, dodeka pari, kako partija na vlast, steknuva po razni legalni i nelegalni osnovi, ugledot odamna & pa|a, a so is~eznuaweto na sozdava~ite na partijata i nejzinite glavni promotori od nejzinite redovi, s# poseriozni se prognozite za nejzinoto kone~no bledeewe i is~eznuvawe od politi~kata scena".

Vo takov slu~aj se zabele`uva golema nezainteresiranost na partijata DPMNE za u~estvoto na lokalnite izbori i prepu{taweto na kandidaturite za gradona~alnici na koalicioniot partner DA, {to zna~i odnapred pomiruvawe so o~ekuvaniot poraz za koj po kojznae koj pat }e bidat obvineti nekoi drugi, no vo nikoj slu~aj i samoto rakovodstvo. Se ~ini deka toa odamna gi re{ilo i toa pove}ekratno svoite nezasiteni apetiti za "roveri", xipovi, stanovi i debeli provizii za smetka na rasproda`bata na op{testvenoto bogatstvo na i onaka siroma{nata makedonska dr`ava. Ili, pak, mo`ebi se raboti na organizacijata na u{te eden izboren falsifikat kako {to be{e onoj za vreme na pretsedatelskite izbori '98 koj sigurno nema da pomine onaka kako {to be{e farsata so izborot na Boris Trajkoski koj i dene{en den ne e priznat od SDSM, ~ii{to ~lenovi na rakovodstvoto javno mu go svrtea grbot na godi{nava proslava na "Ilinden" na Me~kin Kamen, ne ~ekaj}i da go soslu{aat negovoto obra}awe pred brojniot makedonski narod. Vpro~em, Boris Trajkovski be{e ostaven sam i od sopstvenata partija {to zna~i deka toj s# pove}e se distancira od nejzinata antimakedonska politika, potsetuvaj}i deka makedonskiot narod i dr`ava ne se kominternovska tvorba. Mo`ete da si gi zamislite licata na Dimitar Dimitrov, Stoj~e Naumov, Mladen Srbinovski, Vlado Mokrov i drugite frontmeni na bugaromanskata politika na DPMNE! Opravdano ili ne, stranskite diplomatski pretstavnici koi odamna ja imaat izre~eno ocenkata deka DPMNE i DA nemaat vistinski kadri koi bi mo`ele da se soo~at so natrupanite problemi vo dr`avava, ve}e otvoreno {pekuliraat so mo`nosta Boris Trajkovski da se pridru`i kon VMRO, bidej}i vo slu~aj na pa|awe na Vladata na triglavata koalicija toj i navistina bi ostanal osamena figura vo zgradata na makedonskiot Parlament.

[TO ]E PRAVAT PRATENICITE NA DPMNE?

Nezadovolstvoto vo prateni~kata grupa na DPMNE vo makedonskoto Sobranie ne e nikakva novost. Vo prvo vreme zaradi nepromislenite kadrovski kombinacii i proma{uvawa na kadrovikot Dosta Dimovska, a potoa i zaradi donesuvaweto na niza zakoni i politi~ki odluki koi nemaa tokmu nikakva vrska so proklamiranata pozicija na partijata na politi~kiot megdan. Posebno reagirawe nastana po forsiraweto na donesuvaweto na Zakonot za visokoto obrazovanie i toa so ve}e pro~itani eklibristiki od tipot - ti davam eden tekst, a usvojuvame drug tekst vo Parlamentot, koga Georgievski moral da im trie sol na glavata na pratenicite so poznati zakani: deka ova {to se stanale isklu~ivo po zasluga na partijata, deka vo sprotiven slu~aj bi bile marginalci vo dr`avata i sli~ni izopa~eni ocenki koi gi navreduvaat li~niot integritet i nivniot ugled vo semejstvata od koi golem broj se vrzani so vistinskite borci za nezavisna i samostojna dr`ava i so istoriskata VMRO.

Se soglasuvaat li pratenicite na DPMNE so poslednata akcija na promocija na van~omihajlovisti~kata emigrantska organizacija MPO so organizirawe na izlo`bata vo Kru{evo kako makedonska organizacija ili }e gi pro~itaat pisanijata na nejzinoto glasilo "Makedonska tribuna" na bugarski jazik za koi }e napravime posebna analiza vo naredniot broj na "Makedonsko sonce". A sega samo edna ilustracija: za vreme na poslednata konvencija na MPO vo SAD na koja prisustvuva{e i premierot Georgievski i ministerot za iseleni{tvo Martin Treneski, bil pokanet da prisustvuva i bugarskiot pretsedatel Petar Stojanov. Se postavuva pra{aweto - {to bara pretsedatelot na Bugarija na eden takov makedonski sobir? I u{te eden biser! Pretsedatelot Petar Stojanov, ~itame vo "Makedonska tribuna", ispratil pismo vo koe se zablagodaruva na pokanata za u~estvo na konvencijata na MPO i na krajot zboruva ne{to za dobroto na dvata naroda. No, vo prevodot na negovoto pismo na angliski jazik, namesto toa stoi "... za dobroto na dvete dr`avi". Zna~i, "Makedonska tribuna" i MPO i na takov na~in ne ja dopu{taat pomislata deka Petar Stojanov so toa iskreno priznal deka postojat dva naroda - bugarskiot i makedonskiot!

[to }e storat pratenicite na DPMNE e navistina interesno za sekogo, a toa ve}e se elaborira i vo mediumite - deka nivnata preselba }e bide spre~ena so pla}awe na po 150.000 germanski marki, deka im se dodeluvale firmi itn. No, {to potoa? ]e dojde li vreme koga }e se ispituvaat prihodite na DPMNE ili }e bide re~eno deka stanuva zbor za raspredelba na milijardata od Tajvan!!