KUD "Ko~o Racin"

NA GOSTI VO JAPONIJA

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

Na Vtorata svetska folklorijada, najgolemata manifestacija vo svetot od vakov vid, {to denovive se odr`a vo Tokio i vo preostanatite sedum japonski regioni, u~esnik e i ansamblot za narodni pesni i ora "Ko~o Racin" od Skopje.

Na Manifestacijata vo Japonija u~estvuvaat 74 ansambli od celot svet. Kulturno-umetni~koto dru{tvo "Ko~o Racin" od Skopje }e nastapi so splet od najatraktivnite makedonski ora i pesni i fragmenti od koreografii od pove}e krai{ta na Makedonija.