[to se slu~uva koga vo dr`avata vladee vakva Vlada

PROSEK: NOVA VLADA NA SEKOI [EST MESECI!

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

  • Pred kolektivnoto zaminuvawe na politi~kata nomenklatura na vlast na godi{en odmor }e ja dobieme ~etvrtata Vlada na ~elo so Qub~o Georgievski
  • Donesenite zakoni za reformi na javnata administracija se poka`a kako maska za vrabotuvawe na novi partiski kadri
  • Dedo Mraz }e zatropa na portite na penzionerite so najavenite podaroci koi }e se podelat samo ako pobedi Koalicijata za promeni na lokalnite izbori

Republika Makedonija prodol`uva da `ivee vo agonija {to mu ja prireduvaat s# u{te aktuelnite vlastodr{ci koi svojata nesposobnost ja prikrivaat so ekspresnoto menuvawe na ~lenovite na vladiniot kabinet, nebare se raboti za tretoklasna fudbalska ekipa koja go menuva trenerot po sekoj neo~ekuvan poraz vo fudbalskoto prvenstvo. I normalno, no samo za makedonski priliki, mandatorot za sostav na novata vladina garnitura nema da ka`e nitu zbor za gre{kite, propustite ili aferite vo koi bile zame{ani negovite prethodni izbranici na ministerskite fotelji koi elegantno }e bidele razmesteni na ambasadorskite funkcii!? Naprotiv! Zavodot za statistika koj go rakovodi staro-novata direktorka od vremeto na komunizmot, }e izleze so podatoci koi vo op{tata erozija na nedoverba i neveruvawe na ona {to go pravi vlasta, }e prozvu~i kako baronminhauzenska tvorba. Imeno, Zavodot za statistika izleze so podatoci deka industriskoto proizvodstvo vo Makedonija se zgolemilo za 10 otsto? Od druga strana pak, se znae deka Vladata na Georgievski ne samo {to ne uspea da ostvari nitu del od preambicioznite vetuvawa za vrabotuvawa na 100.000 rabotnici vo tekot na edna godina od doa|aweto na vlast, tuku uspea da zaraboti novi nevraboteni koi gospodinot Strahil Arsovski, direktor na Zavodot za (ne)vrabotuvawe, so sudni maki se obiduva da gi izbri{e od spisocite na nevrabotenite navodno zaradi toa {to ne se prijavuvale redovno vo negovata ustanova sekoj mesec, za{teduvaj}i & na Vladata pogolemi iznosi {to Zavodot treba da gi plati za nivnoto zdravstveno osiguruvawe. Se znae deka porastot na proizvodstvoto nosi so sebe i novi vrabotuvawa.

REFORMITE OD VAN^OMIHAJLOVISTI^KI TIP VE]E ZAPO^NAA

Otkako be{e jasno deka Ustavniot sud }e povede rasprava i }e go ukine Zakonot za predvremeno penzionirawe na rabotnicite vo dr`avnata uprava, bidej}i so toa se naru{uva ednakvosta na gra|anite spored Ustavot, portparolot na Vladata, Antonio Milo{oski, najavi nova akcija za proglasuvawe na tehnolo{ki vi{ok vo organite na upravata kako odmazda za o~ekuvanata odluka na Ustavniot sud koja ne samo {to ne be{e prifatena od Vladata, tuku be{e i komentirana i osuduvana, isto kako {to toa se prave{e vo porane{niot period koj sakame celosno da go zaboravime. Jasno e deka vetuvawata na DPMNE i DA za vrabotuvawe na 100.000 dadena pred izborite vo 1998 godina, se odnesuvala isklu~ivo na nivnoto ~lenstvo!

Imeno, neodamna objaveniot podatok deka DPMNE ima 90.000 ~lenovi pretstavuva osnova za toa bidej}i, zaedno so u{te 10.000 ~lenovi na DA na Vasil Tupurkoski, ja ~inat isfrlenata brojka od 100.000. Sega se raboti na toa kako da se iskoristat aktuelnite barawa na EU za namaluvawe na birokratijata barem formalno, statisti~ki ili na ekvilibristi~ki na~in, za potoa niz razni formi da se vrabotat isklu~ivo partiski kadri.

Zo{to velime deka se raboti za van~omihajlovisti~ki reformi - zatoa {to DPMNE na golemo kupuva postojni firmi ili sozdava novi isto kako {to toa go prave{e nivniot "sakan" idol vo Pirinska Makedonija kade {to sozdade dr`ava vo dr`ava i ~ii{to kupeni zgradi i objekti denes se imot na vrhovisti~kata partija VMRO-BND so koi taa raspolaga.

NOVI FORMI NA VLADEEWE

Ministrite vo starata, a izgleda i vo novata Vlada na Qub~o Georgievski, se proslavija so nevidena "ume{nost" vo manipuliraweto so makedonskata op{testvenost i javnost. Taka, ministerot za kultura }e plasira "Nacionalna programa za kultura" vo koja Dramskiot teatar od Skopje nema da se stavi vo kategorijata na teatrite od najvisok nacionalen rang, a duri po ostroto reagirawe na direktorot na toj teatar, Dimitar Stankovski - ministerot }e ka`e deka se rabotelo za dva razli~ni teksta koi se razlikuvale tokmu vo stavaweto ili bri{eweto na Dramskiot teatar vo redot na nacionalnite institucii!

Da be{e vakvata postapka edinstvena, mo`ebi i }e poveruvame deka se rabotelo za daktilografska gre{ka vo tekstot na Programata ili za namerno bri{ewe od nekogo na toj del od Nacionalnata programa za kultura, kako {to aludira{e zamenik-ministerot za kultura, Blagoja ^orevski, koj istovremeno re~e deka nitu go videl tekstot na Programata, nitu pak u~estvuval vo nejzinoto sozdavawe. Istoto go potvrdija u{te trojca ~lenovi na Sovetot za kultura!

Vedna{ potoa, dolgopodgotvuvaniot tekst na Predlog-zakonot za visokoto obrazovanie koj se vare{e vo kujnata na Hans van der [tul, im be{e daden na razgleduvawe i ocenka na univerzitetskite senati na najvisokite akademski institucii vo Skopje i Bitola, vo edna verzija. Taa verzija be{e prifatena so izvesni zabele{ki i predlozi od Senatot na Univerzitetot "Sv. Kiril i Metodij". Me|utoa, vo javnata diskusija se pojavi nov tekst na Predlog-zakonot vo koj se vneseni odredbi so koi posredno se legaliziraat diplomite dobieni na parauniverzitetot od Mala Re~ica koj sega, na evropski ili zapadno balkanski na~in, se preimenuva so terminot "gra|anska inicijativa". Povtorno skandal i neprifa}awe na vtorata verzija na Predlog-zakonot od Univerzitetot vo Skopje i Bitola, pa }e se doznae i toa deka vo znak na revolt, eden od tvorcite na zakonskiot tekst, d-r Tito Beli~anec, }e ja napu{ti sednicata na komisijata za negovoto izgotvuvawe, }e dojde i do `estoki karanici me|u pratenicite na PDP i DPA vo Parlmanetot i sl. No, Koalicijata uporno prodol`uva da raboti pod diktat na Arben Xaferi!

LETNIOT DEDO MRAZ KAKO SPASITEL NA TRIGLAVATA KOALICIJA

Katastrofalniot pad na rejtingot na vladeja~kite partii DPMNE i DA, so istovremeno zajaknuvawe na poziciite na DPA na Arben Xafer e realnost ve}e podolgo vreme zaradi {to opravdano se o~ekuva{e makedonskiot del od troglavata koalicija da im frli koski na glasa~ite, otkako bea pro~itani so lagite, so avanturata so priznavaweto na Tajvan i otvoraweto na "bescarinskata zona vo Bunarxik" i drugite itro{tini na Vasil Tupurkovski.

Ventilot za zamajuvawe na {irokoto narodno nezadovolstvo i revolt be{e pronajden vo realizacijata na ve}e dve godini starata odluka na Vrhovniot sud na Republika Makedonija za vra}awe na penzionerskite osum otsto. Taka, ministerot za finansii Gruevski }e re~e deka vo pregovorite so Svetskata banka bil postignat doovor za vra}awe na nad 220 milioni germanski marki na penzionerite so donesuvawe na zakon vo sredinata na septemvri (koga ve}e }e zavr{i prviot krug od lokalnite izbori) {to isto taka se sfa}a kako ve{ta taktika za pridobivawe na glasovite na okolu 180.000 penzioneri. No, se postavuva pra{aweto zo{to tokmu sega se odi na realizacija na edna sudska odluka koja ne mo`e da bide izbegnata od nikogo i so kakvi pari }e se vr{i vra}aweto na osum otsto od penziite ako se znae sostojbata vo koja se nao|a Fondot za penzisko i invalidsko osiguruvawe, na koj }e mu se nametnuvaat novi penzioneri kako rezultat na "reformite" na administracijata! Se raboti li mo`ebi za u{te edna providna konstrukcija na masovna iluzija i ma|epsuvawe na narodot deka ete ovaa Vlada ne gi zaboravile penzionerite (kako {to toa go pravel nekoj drug) i deka }e im gi vrati parite. No, ne se ka`uva deka tie pari }e se odvojat od Buxetot, t.e. od narodni pari }e se vra}aat narodnite dolgovi, {to ne zna~i ni{to drugo osven preturawe od {uplivo vo prazno tenxere!

Od takov karakter se i ideite za isplata na samo 3-5 otsto od za{tedite vo TAT koi na {teda~ite }e treba da im se isplatat tokmu pred po~etokot na septemvriskite lokalni izbori, dodeka za ostatokot, }e vidime "malku morgen". Se razbira, dokolku anonimniot tajvanski biznismen - odnosno kako {to be{e nabrzo otkrieno, gospodinot Zlatko N., ~len na DA, voop{to gi uplati parite za kupuvawe na "Svilarata" od Bitola!

Javnite sonda`i na raspolo`enieto na glasa~ite {to povremeno gi pravat elektronskite mediumi vo Makedonija, samo gi potvrduvaat konstatataciite deka rejtingot na vladeja~kite partii DPMNE i DA neizbe`no se namaluva i deka makedonskiot narod kone~no znae so koj si ima rabota i }e znae da ja kazni nevidenata manipulacija, demagogija i lagi so kratki opa{ki.

Vpro~em, kon vakov zaklu~ok vodat i analizite koi se napraveni vo EU za pretstojnite izbori vo Makedonija, Kosovo, Bosna i SR Jugoslavija vo koi, me|u drugoto, se uka`uva deka DPMNE i DA na lokalnite izbori }e do`iveat vistinska katastrofa!