Ofanziva na Ministerstvoto za trgovija

MINIMALNI CARINSKI DAVA^KI ZA POLN FOND

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Programata za trgovska promocija i poddr{ka na izvozot za 2000 godina na Ministerstvoto za trgovija e so cel da se prezemat seopfatni merki i aktivnosti za zgolemuvawe na izvozot i namaluvawe na trgovskiot deficit
  • Treba da se naglasi deka 0,1 otsto od carinskite dava~ki, koi odat vo fondot na Ministerstvoto se nameneti za delovnite subjekti, a toa zna~i deka se vo korist na stopanstvoto. Tie sredstva odat na posebna smetka na Narodna banka na Republika Makedonija i isklu~ivo se nameneti za firmite
  • Neodamna vo ramkite na Ministerstvoto za trgovija formirana e Monopolska uprava i istata raboti na kampawata "Potro{uva~ot e sekoga{ vo pravo"

Spored ~len 57-a od Zakonot za dopolnuvawe na Zakonot za nadvore{no-trgovsko rabotewe objaven vo "Slu`ben vesnik" (4.8.1999g.), za poddr{ka na nadvore{nata trgovija delovnite subjekti {to vr{at uvoz i izvoz na proizvodi, stoki i uslugi pla}aat nadomest. Obvrznicite se dol`ni da go platat nadomestot na posebna smetka na Ministerstvoto za trgovija. Obvrskata za pla}awe na nadomestot nastanuva vo momentot na uvoznoto, odnosno izvoznoto carinewe na proizvodite, stokite i uslugite. Obvrznikot zadol`itelno go prezentira pred carinskiot organ dokazot za plateniot nadomest vo korist na smetkata na Ministerstvoto za trgovija, pri podnesuvawe na carinskata deklaracija. Osnovica za presmetuvawe na nadomestot e onaa vrz koja se presmetuva carinata. Stapkata za nadomestokot iznesuva 0,1 otsto od utvrdenata carinska osnovica. Ministerot za trgovija edna{ godi{no ja izvestuva Vladata na RM za koristeweto na sredstvata od nadomestot.

^lenot 19 veli deka sredstvata od nadomestot se koristat za nadomestuvawe na tro{ocite na delovnite subjekti za konsultantski uslugi za razvoj na novi proizvodi, voveduvawe na nova tehnologija, istra`uvawe i razvoj, industriski i komercijalen dizajn, izgotvuvawe marketing-strategija, strategija za promocija, obezbeduvawe na delovni informacii i sl.

PODDR[KA NA IZVOZOT

Potsekretarot vo Ministerstvoto za trgovija, gospodinot Aqo{a Begovski, vo vrska so Programata za trgovska promocija i poddr{ka za izvozot, koja vsu{nost pretstavuva prodol`uvawe na prethodnite dve kampawi ("Da kupuvame makedonski proizvodi" i "Da sozdavame proizvodi so svetski kvalitet") veli: Na{ite izvoznici se sudiraat so brojni problemi vo plasmanot na svoite proizvodi na stranskite pazari. Toa se pred s# problemi koi proizleguvaat od makroekonomskite faktori, problemi koi proizleguvaat od zakonskata regulativa, od carinskata administracija, od {pedicijata i transportot, od telekomunikaciite itn. Vo toj pogled od strana na Ministerstvoto za trgovija se napraveni istra`uvawa preku direktno intervjuirawe na okolu 40 kompanii. Ovoj pat ne se ode{e so anketa zatoa {to toa e klasi~na i zastarena forma, tuku toa se realizira{e so na{i pretstavnici koi odea po pretprijatijata i razgovoraa so delovnite subjekti. Potoa se organizira{e i Workshop za site institucii i drugi subjekti, a s# so cel da se trgnat izvoznite barieri. Proektot e vo tek i e napraven akcionen plan, strategii za prodorot na makedonskite proizvodi na pazarot. Site ovie proekti neminovno }e pridonesat za podobruvawe na izvozot na na{ite proizvodi. Ministerstvoto po~na da dava i konkretni finansiski poddr{ki za na{ite proizvoditeli. Tuka spa|a i poddr{kata na na{ite proizvoditeli koi sakaat da u~estvuvaat na saemite vo svetot. Za taa cel Ministerstvoto gi finansira firmite koi sakaat da gi pretstavat svoite proizvodi.

Programata za trgovska promocija i poddr{ka na izvozot za 2000 godina na Ministerstvoto za trgovija e so cel da se prezemat seopfatni merki i aktivnosti za zgolemuvawe na izvozot i namaluvawe na trgovskiot deficit. Programata e seopfatna i vklu~uva pove}e aktivnosti me|u koi istra`uva~ki proekti i analizi, identifikacija na vnatre{nite izvozni barieri vo RM, analiza i otstranuvawe na pre~kite za izvoznicite i merki za stimulirawe na izvozot, istra`uvawe na strate{kite stranski pazari za najkonkurentnite sektori (proizvodi i uslugi) za stranski pazari, proekti za prodor na makedonskite proizvodi na konkretni celni pazari, promocija na makedonskoto stopanstvo vo stranstvo i drugi.

NADOMEST

Vo ramkite na Programata e i formiraweto na informaciski centar za servisirawe na makedonskite izvoznici - obezbeduvawe na nepre~en tek na informacii vo sferata na nadvore{no-trgovskoto rabotewe koj opfa}a pove}e aktivnosti i toa CD-ROM za multimedijalno prezentirawe na makedonskite izvoznici, negovoto emituvawe na Internet i distribuirawe do relevantni institucii za trgovska promocija vo stranstvo, WEB-stranica na Ministerstvoto za trgovija, so aktuelni informacii od oblasta na nadvore{nata trgovija i aktivnostite na Ministerstvoto, sozdavawe biblioteka na pristignatite informacii, sistematizacija na materijalite vo elektronska i pe~atena forma i distribucija na materijalite do makedonskite kompanii.

Ovie denovi, Ministerstvoto za stopanstvo podeli okolu dva miliona denari za kompanii koi imaa osnovani barawa za izrabotka na katalog, CD-ROM, spotovi za polesno pretstavuvawe na stranskiot i na doma{niot pazar, objasnuva gospodinot Begovski. Bidej}i pri na{ata analiza se dojde do soznanie deka zaradi lo{ata ekonomska sostojba delovnite subjekti nemaat dovolno sredstva da posvetat dovolno vnimanie na poleto na marketingot, neminovna e edna vakva poddr{ka i zatoa e pristapeno kon edna vakva akcija, so cel da se privle~e krajniot kupuva~. Procesot na proizvodstvo ne mo`e da funkcionira bez promocija na proizvodot, a toa }e zna~i pro{irena reprodukcija, t.e. nemawe profit. Posveteno e vnimanie na edukativnosta, a toa zna~i da se sozdade proizvod so svetski normi i standardi, sertificiran, so dobar dizajn na pakuvawe i na toj na~in da se podgotvi proizvodot ne samo za plasman na doma{niot, tuku i na stranskiot pazar. So toa se sozdava pomoderen stil na `iveewe so proizvodi koi }e go zamenat enormno golemiot uvoz na proizvodi od stransko poteklo. Postojat tezi deka marketingot i trgovijata ne se profitni, no naprotiv ako ne se privle~e potro{uva~ot, toga{ }e imame samo proizvod koj ne e prodaden.

Treba da se naglasi deka 0,1 otsto od carinskite dava~ki pri uvoz t.e. izvoz na stoki, koi odat vo Fondot na Ministerstvoto, se nameneti za delovnite subjekti, a toa zna~i deka se vo korist na stopanstvoto. Tie sredstva odat na posebna smetka na Narodna banka na Republika Makedonija i isklu~ivo se nameneti za firmite.

Iako do pred izvesno vreme postoe{e skepticizam, sega so sproveduvawe na Programata, kompaniite s# pove}e ja sogleduvaat pozitivnosta od istata, dodava gospodinot Begovski.

Neodamna vo ramkite na Ministerstvoto za trgovija formirana e Monopolska uprava i istata raboti na kampawata "Potro{uva~ot e sekoga{ vo pravo". Ova e so cel da se sozdade etika vo odnosot potro{uva~ i kupuva~.


POGOLEM IZVOZ

Se organizira{e i Workshop za site institucii i drugi subjekti, a s# so cel da se trgnat izvoznite barieri. Proektot e vo tek i e napraven akcionen plan, strategii za prodorot na makedonskite proizvodi na pazarot. Site ovie proekti neminovno }e pridonesat za podobruvawe na izvozot na na{ite proizvodi. Ministerstvoto po~na da dava i konkretni finansiski poddr{ki za na{ite proizvoditeli. Tuka spa|a i poddr{kata na na{ite proizvoditeli koi sakaat da u~estvuvaat na saemite vo svetot. Za taa cel Ministerstvoto gi finansira firmite koi sakaat da gi pretstavat svoite proizvodi.


PODDR[KA ZA MARKETING

Ovie denovi, Ministerstvoto za stopanstvo podeli okolu dva miliona denari za kompanii koi imaa osnovani barawa za izrabotka na katalog, CD-ROM, spotovi za polesno pretstavuvawe na stranskiot i na doma{niot pazar, objasnuva gospodinot Begovski. Bidej}i pri na{ata analiza se dojde do soznanie deka zaradi lo{ata ekonomska sostojba delovnite subjekti nemaat dovolno sredstva da posvetat dovolno vnimanie na poleto na marketingot, neminovna e edna vakva poddr{ka i zatoa e pristapeno kon edna vakva akcija, so cel da se privle~e krajniot kupuva~.