INTERVJU: Jonko Grozev, advokat na Bugarskiot helsin{ki komitet, za slu~ajot OMO

OMO "ILINDEN" - PIRIN ]E GO DOBIE SLU^AJOT VO STRAZBUR

Razgovaral: Viktor CVETANOSKI

  • Standardite za pravata na ~ovekot vo demokratska Evropa govorat deka ne mo`at da bidat zabranuvani organizacii ~ija{to dejnost ne e naso~ena protiv osnovnite demokratski principi

SOFIJA - G-din Grozev, Bugarskiot helsin{ki komitet zastanuva celosno zad Makedoncite vo Bugarija, iako oficijalnata politika ne gi priznava kako nacionalno malcinstvo i voop{to kako posebna nacionalnost. Koi se principite {to go opredeluvaat va{iot poinakov stav od prisutnoto mislewe vo re~isi celokupnata bugarska javnost?

Na{ata principielna politika kon Makedoncite od edna strana e motivirana od me|unarodnite standardi. Pripadnosta na edna ili druga etni~ka grupa vo golem stepen e li~en izbor i ne mo`e da se opredeli prinudno, administrativno, so dekret. Drugata pri~ina poradi koja{to aktivno zastanuvame zad bugarskite gra|ani so makedonsko etni~ko samosoznanie le`i vo faktot {to vospostavuvaweto na edna kultura na pogolema tolerantnost kon razli~nite ubeduvawa, razbirawe na drugite i nivnata posobenost, vo celina }e ja podobri demokratskata kultura vo celina vo dr`avata. Na krajot od krai{tata, tolerantnosta ne e apstraktna kategorija, taa e tolerantnost kon konkretni lu|e i toa {to bugarskoto op{testvo ne mo`e da poka`e tolerantnost kon edna grupa na lu|e, poradi sopstvenite istoriski i ideolo{ki razbirawa e problem na nivoto na tolerantnosta vo Bugarija kako celina.

Vie }e go branite OMO „Ilindei" - PIRIN pred Evropskiot sud za pravata na ~ovekot vo Strazbur. Koi se osnovnite argumenti vrz koi ja gradite odbranata?

Osnovnite argumenti se zasnovuvaat na toa deka celata aktivnost na partijata treba da se gledada vrz prizmata na osnovnite dokumenti-programata i ustavot, a i nejzinata politika za vreme na op{tinskite izbori vo koi taa u~estvuva{e. Vo nitu eden od tie dokumenti, nitu pak aktivnostite na partijata nemaat osnova da se prifati tvrdeweto deka taa ima separatisti~ka politika, deka taa propagira ekstremisti~ki i radikalni idei. Standardite za pravata na ~ovekot vo demokratska Evropa govorat deka ne mo`at da bidat zabranuvani organizacii ~ija{to dejnost ne e naso~ena protiv osnovnite demokratski principi na rako-vodewe, zemawe na re{enija vo soglasnost so aktuelnite zakoni i demokratski principi. Dejnosta na OMO "Ilinden" - PIRIN e mnogu jasna i taa celosno e vo soglasnost so demokratskite principi vo bugarskata dr`ava i nejzinata zabrana e nedopustliva.

Ako se sudi spored mnogu dosega{ni slu~ai procesot vo Strazbur }e potrae. Dali na nekoj na~in mo`e da se zabrza? Kakvo re{enie Vie o~ekuvate od Evropskiot sud?

Spored mene, re{enieto }e bide deka zabranata na OMO "Ilinden"-PIRIN odUstavniot sud na Bugarija e naru{uvawe na ~len 11 od Evropskata konvencija {to gi garantira pravata na slobodno zdru`uvawe. Za `al, re{enieto ne mo`eme da go o~ekuvame porano od 4-5 godini. Takva e procedurata i taa ne mo`e da se menuva.

Spored postojnite bugarski zakoni, koi se pravata na nejzinite ~lenovi po zabranata, kako tie sega da se vklu~at vo op{testveniot i politi~kiot `ivot na Bugarija. Vsu{nost, kako da gi ostvaruvaat svoite osnovni politi~ki i gra|anski potrebi?

Od gledna to~ka na organizacijata kako grupa koja ja ostvaruva neophodnosta od komunikacija me|u ~lenovite, taa zabrana ne e protiv tie da mo`at da se sobiraat, da kontaktiraat me|u sebe, da gi razmenuvaat svoite pogledi, da gi ka`uvaatjavno. Zabranata na politi~kata partija ne e pre~ka za toa. Zabranata se odnesuva na u~estvoto vo politi~ki izbori. Za `al, toa ne e ne{to {to mo`eme da go nadmineme, do kone~noto re{enie na Evropskiot sud za pravata na ~ovekot.

Ustavniot sud go donese re{enieto za zabrana, me|utoa Sofiskiot sud s# u{te OMO "Ilinden" - PIRIN ne go ima izbri{ano od registerot na partiite. Negovoto rakovodstvo smeta deka so toa namerno se taktizira.

Toa e pra{awe na procedura Ednata teza e deka toa trebalo da se napravi slu`beno, a drugata deka toa treba da se napravi po barawe na Obvinitelstvoto. Koja e poto~na od dvete tezi ne znam, no toa ne{to neizbe`no }e se slu~i. Ustavot e vrhoven normativen akt, taka {to nema mo`nost da se nudat kakvi i da se argumenti za toa deka zabranata bi bila naru{uvawe na ne{to. Krajniot rezultat - bri{ewe od registerot na politi~kite partii vo Sofiskiot gradski sud, e neizbe`en. Jas ne mislam deka ima nekakov plan ili nekoe scenario vo vrska so toa. Mislam deka vo pra{awe e standardno birokratsko zadocnuvawe.

Spored Vas, dali zabranata na partijata }e se odrazi na Bugarija za prisoedinuvaws kon Evropskata unija?

Vo odnos na site balkanski dr`avi vo krajna smetka e dobro za demokratskite standardi i tolerantnosta kon razli~nite lu|e. Tie ne treba da gledaat {to }e ka`e Evropa, za{to toa zapo~nuva po malku da nalikuva na toa deka golemiot pretpostaven }e ni se naluti. Nie treba da razbereme deka za nas, za na{ite dr`avi, e dobro da ima demokrati~nost i tolerantnost vo upravuvaweto, za{to toga{ i nie }e `iveeme podobro. Op{testvata vo koi }e `iveeme }e se posredeni i posigurni za site nas. Na krajot od krai{tata, pravata na ~ovekot ne se stap so koj treba da n# tepa Zapad, tie se principi na rakovodewe i vo krajna smetka vodat do edno podobro op{testveno organizirawe. Zabranata na malcinski grupi ne e presedan samo vo Bugarija. Toa ne vlijae dobro vrz demokratijata vo dr`avata kako celina.

(Prezemeno od "Utrinski vesnik")