Govor na pe~albarstvoto

KNIGI ZA NOSTALGIJATA I QUBOVTA

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Emigracijata vo prekuokeanskite zemji i evropski dr`avi {to trae celo stoletie i tragi~nite slu~ki {to otvorile dlaboki rani vo pe~albarskata du{a kaj Makedoncite ra{trkani po celiot svet, pretstavuvaat nepresu{en izvor za literaturnoto i seop{to umetni~ko tvorewe

Te{kata sudbina i borbata za egzistencija natera mnogu Makedonci da ja napu{tat svojata tatko-vina. I pokraj toa {to tie rabotat denono}no, vo nivnite misli postojano e rodnata zemja, qubovta kon sakanite itn. Pi{aniot zbor e edinstvenata mo`nost da go izrazat ona {to go ~uvstvuvaat vo svoite du{i. Takov ~ovek e i Vasil Pecurovski, Makedonec koj raboti i `ivee vo Germanija. Toj debitira{e so romanot "Nagorena du{a, a za kratko vreme ja izdade i zbirkata poezija "Pe~albarski makotrpija". I dvete knigi se inspirirani od pe~albarskiot `ivot.

"NAGORENA DU[A"

Vo najnovata makedonska proza se vbrojuva i romanot na debitantot Vasil Pecurovski "Nagorena du{a", samostojno izdanie, pi{uvano daleku od svojata tatkovina, vo Vilingen - Germanija. Romanot e posveten na `ivotnata vistina na pe~albarot i negovite qubovni jadovi {to ja nagorele negovata napatena du{a i donesle tragi~ni posledici. Vo sodr`inata na romanot "Nagorena du{a" se nao|aat qubovnite jadovi na mladiot makedonski pe~albar Martin, na kogo sudbinata mu odredila da ja minuva mladosta vo [vedska i Violeta, `ena koja ja gasne svojata mladost vo eden proma{en i neuspe{en brak. Avtorot vo trinaeset poglavja od romanot, uspe{no }e go vodi ~itatelot vo Martinovite jadovi koi od den vo den narasnuvaat, a vo {to pomagaat i sekojdnevnite telefonski razgovori me|u nego i Violeta. Toj vo tu|inata izgubil mnogu. Najprvo se izgubil sebesi, mladosta, roditelot, prijatelite i na krajot ja izgubil i Violeta, poradi {to ja po~uvstvuval i bezdnata vo sebe. Vra}aweto vo tatkovinata mu nosi samo bolni piskotnici i taguvawa pred grobot na sakanata.

Bez somnenie, avtorot uspeal da ja pretstavi dlabokata intimna drama {to e surova vistina za stradawata na pe~albarot, osvetleni so sugestiven, ~ist i razbirliv jazik, iako avtorot pove}e od dve decenii e oddelen od makedonskoto jazi~no podra~je.

"PE^ALBARSKI MAKOTRPIJA"

Za nepolna godina Pecurovski pred javnosta se pojavuva so vtorata kniga. Stanuva zbor za zbirka poezija so {eesetina pesni, podeleni vo ~etiri poglavja, vo koja centralno mesto zazemaat pe~albarskite motivi. Toj ne pee nitu za detstvoto, nitu za bujnata mladost, tuku za tatkovinata koja ja nosi dlaboko vo srceto, za makotrpnite pe~albarski denovi, za qubovta i kopne`ite po sakanata {to ja ostavil vo svojata tatkovina, za majkata, za emigrantot koj i vo svojata zemja, po vra}aweto, se ~uvstvuva kako tu|inec. Negovata poezija nosi poseben beleg. Vo oddelni pesni taa e bliska, topla i spokojna, a vo drugi ima silni naplivi i ~uvstva. Kaj Pecurovski vo odredeni pesni stvarnosta & otstapila mesto na imaginarnosta. Toj `ivee so minatoto zo{to sega{nosta mu nosi bolka. 


Vasil Pecurovski, makedonski pe~albar e roden vo 1950 godina vo seloto Rusinovo - Berovsko. Sredno obrazovanie zavr{il vo Bitola, dodeka so specijalna diploma za ma{inski tehni~ar se steknal vo 1980 godina vo Germanija. Vo 1990 godina stanuva sopstvenik na poznatata firma VPM i steknuva renome na sovremen evropski industrijalec. Od 1971 godina `ivee vo Vilingen - Germanija. Romanot "Nagorena du{a" go najavuva negoviot tvore~ki opus koj e ve}e na povidok, potoa sledi zbirkata poezija "Pe~albarski makotrpija".