VMRO - Vistinska makedonska reformska opcija

OSNOVNI PRINCIPI NA POLITI^KATA PLATFORMA

  • VMRO se pozicionira kako opozicija na vladinata koalicija i kako opozicija na dov~era{nata vlast. Toa zna~i kako partija na strogiot centar
  • Edna od najva`nite zalo`bi }e bide inicijativata za postignuvawe na nacionalen konsenzus za najzna~ajnite dr`avni i nacionalni interesi
  • Smetame deka e krajno vreme da za~ekorime kon demokratijata i toa na delo, ne samo na zborovi, za{to demokratijata nema alternativa nikade vo svetot, pa ni kaj nas

Na odr`anata pres-konferencija na VMRO na 15 juni 2000 godina pokraj stavovite vo vrska so bezbednosnata sostojba vo Republika Makedonija, VMRO pred javnosta gi prezentira osnovnite principi na politi~kata programska platforma koi vo prodol`enie gi iznesuvame vo celost.

Zo{to VMRO?

Dlaboko ubedeni deka velikanite na istoriskoto VMRO, bez somnenie najprogresivnite politi~ki misliteli vo Jugoisto~na Evropa, kon krajot na devetnaesettiot vek, koga denes bi `iveele soo~eni so site problemi na na{eto op{testvo i na na{ata dr`ava, so eden zbor, koga bi `iveele na pragot na tretiot milenium, bi se borele za avtenti~no gra|ansko op{testvo kako osnoven preduslov na demokratijata i seop{tiot progres na gra|anite na Ropublika Makedonija. So dlaboka nade` deka i drugite }e n# narekuvaat taka, se narekovme VMRO (Vistinska makedonska reformska opcija), ne zatoa {to sebesi se smetame za nekoi ekskluzivni Makedonci i reformatori, tuku naprotiv, zaradi faktot {to site Makedonci gi smetame i }e gi smetame samo i isklu~ivo za Makedonci, duri i koga politi~ki naj`estoko }e ni se sprotivstavat, duri i koga pod naletot na razli~nite propagandi, a vo imeto na razdorot na Makedoncite, }e n# nare~at nacionalni predavnici.

Politi~ko pozicionirawe

VMRO, vo vrska so svoite stavovi, se pozicionira kako opozicija na vladinata koalicija i kako opozicija na dov~era{nata vlast. Toa zna~i kako partija na strogiot centar. Ova dotolku pove}e {to gi vidovme rezultatite na obete partii na vlast, a tie rezultati ne se po voljata na gra|anite.

Vakvata pozicija vo nikoj slu~aj ne pretstavuva politi~ki neutralizam, u{te pomalku politi~ka izolacija, tuku najavtenti~na borba za svojata programa kako borba za pristoen vlez na Republika Makedonija vo tretiot milenium i toa preku animacija na najinteligentniot i politi~ki najkulturniot del od elektoratot, vo koj spa|a esnafot sostaven od majstori na svojot zanaet, na koj mu e sovr{eno jasno za {to se raboti denes vo Republika Makedonija.

Pozicioniraweto vo strogiot centar, vo nikoj slu~aj ne zna~i stati~nost, dogmatizacija, bez`ivotnost ili rezignacija. Nie sme dlaboko svesni deka politikata, za `al, s# pove}e stanuva izbor pome|u lo{oto i pomalku lo{oto i vo taa smisla, a vodej}i se pred s# od dr`avniot, potoa od partiskiot interes, }e gi ponudime najvitalnite delovi od svojata politi~ka platforma za koalicija so onoj ili onie politi~ki subjekti za koi nedvosmisleno }e utvrdime deka realno trgnale po patot na vistinskiot patriotizam i na vistinskoto razbirawe na politikata za dobroto na tatkovinata, a ne za svoe li~no dobro.

Zalo`bi za nacionalen konsenzus

Edna od na{ite najva`ni zalo`bi }e bide inicijativata za postignuvawe na nacionalen konsenzus za najzna~ajnite dr`avni i nacionalni interesi. Ovaa inicijativa }e ja povedeme vo najskoro vreme i kaj site politi~ki faktori vo Republika Makedonija i toa ne kako konsenzus na Makedoncite protiv drugite, tuku kako konsenzus na Makedoncite za site zaedno da sprovedeme eden gra|anski `ivot so op{ta tolerancija na site vo polza na site. Ovoj konsenzus go smetame kako osnoven uslov na mirot vo i nadvor od Republika Makedonija, za stabilnosta na Jugoisto~na Evropa i na siot svet, a mirot e osnovna pridobivka i uslov za opstanok na site civilizacii.

Bez delbi i razdori

Svesni za toa deka najgolemata opasnost za makedonskiot narod doa|a od sindromot na samouni{tuvaweto, najuporno i najdosledno }e se vozdr`uvame i }e se vozdr`ime od upotrebata na ve}e o~ajno banalnite etiketi od tipot na -filstva i -manstva. Ako bideme ispraveni pred takvi obvinuvawa od strana na de`urnite seja~i na razdorot koi{to vo posledno vreme se nakotija vo Republika Makedonija, znaej}i im gi pekolnite koreni, }e gi ignorirame kako gluposti, kako povampireni i sme{ni kafeanski recidivi od pred sto godini, ne vpu{taj}i se vo vitelot na me|usebniot razdor. Na tie gluposti nema nikoga{ da odgovorime so glupost, za{to glupost plus glupost e ednakvo samo na dve gluposti!

Demokratijata nema alternativa

Po deset godini vladeewe na posttotalitaristi~kiot duh i totalitaristi~kiot mentalitet, po ~ij terk se organizirani politi~kite subjekti vo Republika Makedonija i ~ie{to kukavi~ko jajce e obratnata etika, {to tvrdi deka vo politikata nema i ne treba da ima nikakvi eti~ki vrednosti.

Po deset godini vladeewe na li~niot interes na politi~arite na vlast i vo opozicija nad dr`avniot i nacionalniot interes od koj{to se ispilija site politi~ki i ekonomski problemi na na{ata dr`ava, seta rezigniranost na na{ite gra|ani i seto nivno ~uvstvo deka proektot za nezavisna i samostojna Republika Makedonija se nao|a vo kolaps. Smetame deka e krajno vreme da za~ekorime kon demokratijata i toa na delo, ne samo na zborovi, za{to demokratijata nema alternativa nikade vo svetot, pa ni kaj nas.

Otvoreno, slobodno, integrirano gra|ansko op{testvo

Bez otvoreno, slobodno, integrirano, gra|ansko op{testvo, demokratijata ne mo`e ni da se misli, kamo li da se zamisli, a u{te pomalku da se ostvari na delo.

Nie smetame deka vo Republika Makedonija denes nikoj seriozno ne misli na ovie uslovi, nasproti na{ite jasni ustavni opredelbi, potvrdeni od ogromno mnozinstvo na gra|anite.

Poradi toa re{ivme so site raspolo`livi duhovni, ekonomski, politi~ki sili, so siot svoj patriotizam {to & go dol`ime na na{ata tatkovina i na nejzinata samostojnost, so siot respekt kon brojnite `rtvi {to padnale za nea, da se zafatime so najte{koto politi~ko delo, da se borime i da se izborime za gra|ansko op{testvo, {to treba da iznikne na buni{teto na neototalitarizmot. Za{to ni zdodea da go `iveeme ova mra~no vreme na op{to bes~estie, na otvoreni grabe`i i izmami, na kleptokratija i na otvoreno zanemaruvawe i odreduvawe na dr`avniot interes za smetka na li~niot fenomen koj pred na{ite o~i se prestoruva vo ne{to normalno, vo ne{to sekojdnevno, vo ne{to {to samo po sebe se razbira. Za{to sakame da go vratime ~uvstvoto na sram i skromnost vo Republika Makedonija, ~uvstvo tolku karakteristi~no za site na{i gra|ani.

Politikata kako ~esna dejnost

Istoriskiot presvrt {to go nudat politi~ki, socijalno i ekonomski fino izbalansirani reformi, za koi se zalagame e imeno presvrtot vo samoto razbirawe na politikata kako ~esna dejnost, a ne kako grabe` koj dosega se sostoe{e i s# u{te se sostoi vo `rtvuvaweto na dr`avniot, a po nego i partiskiot interes na oltarot na sopstveniot, so brzo bogatewe kako nu`en rezultat od toa. Nie }e se borime i }e se izborime za ovoj presvrt: politikata da stane po~ituvana od site kako op{testvena dejnost i izraz na patriotizmot. Inaku, kakva smisla bi imalo sozdavaweto na samo u{te eden politi~ki subjekt me|u brojnite vo Republika Makedonija?

Demokratija vo Partijata - demokratija vo celata dr`ava

Vo taa smisla ne samo na zborovi, tuku i na dela, na odnapred dadeni fakti, a vo imeto na reformskiot politi~ki mentalitet, VMRO se otka`uva od sopstvenoto struktuirawe kako sultan-partija, vo koja{to eden odlu~uva za s#, drugite statiraat, a koga }e se do`ivee poraz, istiot eden pak odlu~uva za s#, a drugite se menuvaat so drugi, koi povtorno statiraat! Za da se sozdadat realni uslovi za odbegnuvawe na najekscesnite pojavi na vnatrepartiski totalitarizam, koj otposle, koga }e se dojde na vlast, se otslikuva i vo instituciite na dr`avata, igraj}i si majtap so niv, VMRO }e gi struktuira svoite rakovodni tela so takov me|useben balans na vlasta, za nitu eden poedinec da ne mo`e da donesuva odluki sosem sam. Na toj na~in VMRO }e obezbedi vrvna i so ni{to nepopre~ena `iva komunikacija pome|u ~lenstvoto, simpatizerite, elektoratot i rakovodnite forumi na Partijata, a tie }e bidat vo soodnos na fina politi~ka me|uzavisnost, vo situacija na podelena vlast spored paradigmata na Ustavot na Republika Makedonija.

Vistinski reformi za site

Osnovniot uslov za premin od totalitarno vo demokratsko op{testvo se reformite za izlez od krizata na site ramni{ta: politi~ko i ekonomsko, eti~ko i etni~ko, kulturno i obrazovno, socijalno i finansisko. No, pred s# i nad s#, kako uslov bez koj ne se mo`e, go smetame uslovot na reformite, {to treba site nie, sekoj gra|anin na Republika Makedonija da gi izvr{i vo sopstvenoto mislewe, vo sopstvenoto dejstvuvawe, vo svojot li~en politi~ki mentalitet. Za{to da se mine od totalitarizam vo demokratija vo imeto na poubav, posloboden i pokvaliteten `ivot, vo imeto na moralnite vrednosti na slobodniot svet, ne e prosto kako da se zavrti {apkata. Toa e makotrpen vnatre{en i nadvore{en proces, koj podrazbira koreniti promeni, pred s# vo nas samite i vo na{eto li~no odnesuvawe, koj podrazbira na{e celosno koristewe, na{a sopstvena presmetka so site u`asi na stravot, vo koj{to `iveevme vo totalitarizmot, a vo koj `iveeme i denes i toa poradi negovoto povampiruvawe!

Site go sakame ekonomskiot razvoj i ekonomskiot prosperitet, no nikoj ne gi saka promenite. VMRO smeta deka toa e predizvik, so koj denes sme soo~eni site. Ume{nosta e vo toa da se nau~ime ne samo da gi sakame, tuku da upravuvame so promenite, a ne da se ima strav od niv, nitu da dozvolime promenite da n# paraliziraat.