Pukaweto vrz makedonskite grani~ari stanuva sekojdnevna rabota

VOJNATA NEOBJAVENA, A VE]E JA GUBIME!

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

  • Bezbednosnata sostojba od nadle`nata komisija na Sobranieto oceneta kako "relativno stabilna, so tendencii na uslo`nuvawe, pa i vlo{uvawe", a Koalicijata za promeni odbiva da svika posebna sednica
  • Pretsedatelot na dr`avata ja podignuva borbenata gotovnost na ARM, dodeka Xorx Robertson nema vreme za makedonskite problemi
  • ]e se spre~i li neobjavenata vojna na albanskite militaristi protiv Makedonija ili }e treba da se formira bezbednosna zona od kosovskata strana na granicite po primerot na Izrael i Liban?

Ve}e na site analiti~ari koi se zanimavaat so bezbednosnata materija im e jasno deka i Republika Makedonija e zafatena so sproveduvaweto na golemoalbanskoto scenario i deka poslednite slu~uvawa na granicite so Kosovo ne se slu~ajni incidenti ili sudiri na kontrabandisti so grani~arite, tuku del od subverzivno-razuznava~ki i podmolni aktivnosti od arsenalot na specijalnata vojna koja treba da go olesni ostvaruvaweto na planovite za relativizacija na granicite na Republika Makedonija so Kosovo i so Albanija, so prezemawe akcii koi }e ja poka`at "nesposobnosta" na ARM da se soo~i so po{iroki naru{uvawa na teritorijalniot integritet i suverenitet, kako i paralelno manipulirawe so sozdavaweto defetizam kaj gra|anite koi eden den }e treba da se pomirat so situacijata vo koja albanskoto malcinstvo }e stane "gazda" na teritoriite na koi `ivee! Seto toa obilno se filuva so navodnata poddr{ka na NATO i EU vo "osloboduvaweto na Albancite od slavjanskata dominacija" kako {to e re~eno vo izve{tajot na potpolkovnikot na voenata slu`ba za bezbednost, Nikola Kosteski, isprateno do pretsedatelot na Vladata, koja taa go negira, iako istovremeno vo Ministerstvoto za odbrana se izvr{eni kadrovski promeni so koi se opfateni 17 funkcioneri.

SPECIJALNA VOJNA NA GOLEMOALBANSKITE SEPARATISTI

Bez ogled na faktot {to poradi svojot sostav Vladata na triglavata koalicija zami`uva pred problemite so koi se soo~uva Republika Makedonija, kako {to se napadite so raketni frla~i vrz policiski stanici, ubistvoto na tri policajci kaj s. Ara~inovo, snajperski ogan vrz makedonskite grani~ari kaj "Dolno Blace", napadite vrz grani~nite karauli, {vercot so cigari i droga kako isprobano sredstvo za korumpirawe na Vladata, partizacijata na policijata koja e vistinska pre~ka za poefikasno razotkrivawe na aferite, bidej}i se otkriva eden ton marihuna, no ne i organizatorite na {vercot, se otkri golem arsenal na oru`je na "OVK", no ne i nejzinite ~lenovi vo Makedonija, iako ve}e zapo~naa da se gradat (nezakonski) spomenici na borci na "OVK" koi zaginale na Kosovo, se izvr{i organizirana razmena na prethodno kidnapirani ~etiri vojnici na ARM so obvinetiot za ubistvo Xavid Hasani koj stanal "komandant na OVK" vo srpskata pokraina, so postojani pritisoci vrz Makedoncite koi `iveat vo zapadnite delovi na Makedonija vo pravec na nivno iseluvawe, makedonskata dr`ava se odr`uva vo sostojba na nestabilnost, nesigurnost i strav. Ili kako {to pi{uvaat denovive drugite mediumi, Makedonija pretstavuva tempirana bomba ~ij dale~inski upravuva~ se nao|a nadvor od nejzinite granici!

Kon seto toa pridonesuvaat i poslednite izjavi na Medlin Olbrajt koja mu dade poddr{ka na premierot Qub~o Georgievski za negovata "reformska" opredelba i posetata na Pri{tina, {to potona kako kapka vo more vo uslovi koga zdru`enata makedonska opozicija odr`uva impozantni mitinzi vo Skopje i drugite pogolemi gradovi na Makedonija koi treba da se krunisaat so barawe za ostavka na Vladata {to treba da bide podneseno kon krajot na mesecov, dodeka eden od liderite na taa opozicija (Branko Crvenkovski) }e podvle~e deka narodot e toj koj vo Makedonija im ja doveruva vlasta na partiite, a ne porakite od stranski dr`avnici. Vo taa smisla voo~livo e deka vo Makedonija splasna voshitenosta na narodot od raskinuvaweto so komunizmot i vleguvaweto vo NATO - paktot ~ii{to trupi na Kosovo i vo na{ata zemja, posebno zaradi nivnata arogancija i nadueno odnesuvawe, a osobeno zaradi nepo~ituvawe na zakonite za bezbednosta vo soobra}ajot od nivnite voza~i koi predizvikaa nesre}i so tragi~ni posledici po makedonski gra|ani, no i nivni lu|e. Tradicionalnoto antivoeno raspolo`enie na makedonskiot narod koj ne saka tu|i armii na sopstvenata teritorija ve}e mnogu otvoreno se manifestira, posebno poradi faktot {to silite na KFOR i UNMIK vo Kosovo ne uspeaja da ja stabiliziraat sostojbata, taka {to seto ona {to se slu~uva{e tamu pred "humanitarnata intervencija", sega se povtoruva so toa {to akteri na etni~ko ~istewe se Albancite koi brutalno se odnesuvaat kon nealbanskoto naselenie, pa duri i kon silite na Rusija vo sostavot na KFOR! Najnovata izjava na generalniot sekretar na OON, Kofi Anan, deka me|unarodnata zaednica }e im ja uskrati poddr{kata na kosovskite Albanci dokolku tie i natamu prodol`at so etni~koto ~istewe, najslikovito ja ozna~i vistinskata sostojba na Kosovo kade pokraj toa caruvaat {vercot i kriminalot vo nevideni razmeri. Od druga strana, vo pogolemite opozicioni, a i nekoi pomali makedonski politi~ki partii zapo~nal proces na preispituvawe na dosega{niot neformalen konsenzus po pra{aweto na vleguvaweto na Republika Makedonija vo ~lenstvo na NATO.

Tokmu atlantskata alijansa od strana na Albancite vo Kosovo i Makedonija se istaknuva kako niven sojuznik vo borbata "protiv slavjanskata dominacija" na Balkanot, {to sakale ili ne predizvikuva mo{ne negativni konsideracii kaj makedonskiot narod koj opravdano ili ne se pla{i deka kosovskoto scenario }e se prepovtori i vo Makedonija.

FORMIRAWE NA BEZBEDNOSNA ZONA

Pograni~nite incidenti so oru`eni napadi vrz ARM i vleguvawe na ka~a~ki ili drugi formacii vo na{a zemja mora da se spre~i bez ogled na faktot {to Republika Albanija podolgo vreme svojot del od granicata kon Makedonija voop{to ne go {titi, a eve istoto toa se slu~uva i so Kosovo kade barem ne funkcioniraat nikakvi lokalni organi na vlast, no toa treba da go vr{at KFOR i UNMIK. No, i pokraj silnite uka`uvawa i barawa na makedonskite politi~ki faktori do NATO i me|unarodnite faktori za neodr`livosta na vakvata sostojba na granicite so Kosovo i Albanija, ne doa|a do prezemawe na soodvetni merki, {to ne zna~i deka Republika Makedonija }e treba da se otka`e od voveduvaweto na najstrog grani~en re`im i zatvorawe na 300 km dolgata granica, bez ogled na nepovolnite geografski okolnosti, nepristapni i visoki planini i sl.

Od druga strana, poa|aj}i od primerot so za{titata na Izrael od dejstvuvaweto na islamskite fundamentalisti okolu Hezbolah od teritorijata na sosedniot Liban so formirawe na bezbednosna zona i oru`eni formacii koi ja {titea nadvore{nata bezbednost na Izrael vo pojasot na ju`en Liban {irok do 30 km, se ~ini deka makedonskata diplomatija }e treba da prezeme mo{ne poagresiven pristap i da pobara formirawe na takva bezbednosna zona od drugata strana na kosovskata granica kon Makedonija, vo koja vo prvo vreme bi dejstvuvale trupite na KFOR, no so jasno definiran mandat na dejstvuvawe, a ne samo za predupreduvawe i informirawe za incidentite.

Se razbira, ako za toa se soglasi i delot od Vladata so koja komanduva Arben Xaferi koj denovive be{e "iritiran" od ispra}aweto na vojnici i oklopni transporteri na granicata kon Kosovo i Albanija, odnosno od prenaglasuvaweto na problemite {to toj ne gi videl ili ne saka da gi vidi, bidej}i po starite albanski naviki, granicite se smetaat samo kako mesta kade se sproveduva {vercot i kontrabandata.

I na krajot, izjavata na Bernar Ku{ner vo OON po povod godi{ninata od doa|aweto na KFOR i UNMIK deka na Kosovo silite pod mandat na Svetskata organizacija }e treba da ostanat deset i pove}e godini, }e treba da ni bide pojdovnata to~ka na sevkupniot nadvore{no-politi~ki nastap, bidej}i vremeto odi isklu~ivo vo prilog na ostvaruvaweto na golemoalbanskite pretenzii od koi vidovme deka na{ata dr`ava e osobeno ranliva, posebno vo period koga ne postojat stabilizirani voeno-bezbednosni i razuznava~ki institucii koi nema da deluvaat pod prevezot i spored partiskite interesi na oddelni participienti vo Vladata.