Aktivnosti na Narodniot pravobranitel vo minatata godina

PODNESENI 1.670 PRETSTAVKI

Podgotvila: @aklina MITEVSKA

  • Narodniot pravobranitel e stru~na institucija koja se gri`i za po~ituvaweto na ~ovekovite prava, a svoeto mislewe za odredeni sostojbi go dava otkako detalno }e go prou~i predmetot
  • Dosega{nata rabota na Narodniot pravobranitel e pozitivno oceneta od asocijacijata Evropski ombudsman institut od Insbruk, ~ij ~len e Narodniot pravobranitel, kako i pove}e Ombudsman - institucii.

Vo Republika Makedonija, institucijata Naroden pravobranitel postoi i funkcionira ve}e dve godini. I pokraj dvegodi{noto postoewe poedinci, organi ili organizacii s# u{te nemaat dovolno soznanija za delokrugot na rabotata, ulogata i zna~eweto {to go ima ovaa institucija vo pravno - politi~kiot sistem na Republika Makedonija.

Narodniot pravobranitel vo tekot na 1999 godina postapuva{e po vkupno 1.670 pretstavki, podneseni od nad 4.500 gra|ani, od koi 1.202 se podneseni vo 1999 godina, a 486 se preneseni od prethodnata godina. Vo odnos na prethodnata, ovaa godina brojot na primenite pretstavki e zgolemen za 11, 31%. Vo kancelarijata na Narodniot pravobranitel bile primeni na razgovor nad 2.500 gra|ani, a izvr{eni se telefonski razgovori so pove}e od 4.000 gra|ani. Gledano po oblasti, najbrojni se pretstavkite od oblasta na socijalnite prava (13%), potoa od oblasta na urbanizmot i grade`ni{tvoto (12%), od oblasta na rabotnite odnosi (12%), ustavnite slobodi i prava (11%), imotno - pravnata oblast (9%), javnite slu`bi (5%), potoa sledat od oblasta na stanbenite odnosi, lokalnata samouprava, detskata za{tita i sl.

PRESTAPI

Od vkupniot broj pretstavki po koi postapuva{e Narodniot pravobranitel zavr{eni se 1.440, a vo rabota se ostanati 230 pretstavki. Pogolem broj ili 898 se otfrleni, 202 se re{eni na drug na~in, a vo 340 konstantirani se konkretni povredi na pravata na gra|anite od organite na dr`avnata uprava, organite i organizaciite {to imaat javni ovlastuvawa. Za otstranuvawe na konstantiranite povredi Narodniot pravobranitel do nadle`nite organi upati 203 preporaki, 57 mislewa i 41 sugestija. Podneseni se 22 predlozi za povtorno sproveduvawe na oddelni postapki, 7 barawa za zapirawe od izvr{uvawe na upravni akti, 3 predlozi za poveduvawe disciplinska postapka, 3 barawa za poveduvawe postapka za utvrduvawe na krivi~na odgovornost i 4 predlozi za podobruvawe na raboteweto i onesuvaweto na slu`benite lica. Od upatenite intervencii, organite i organizaciite prifatile i postapile po 212, a po 128 ne postapile, nitu pak za toa go izvestile Narodniot pravobranitel.

Pokraj predmetnoto rabotewe i drugite aktivnosti, vo tekot na 1999 godina Narodniot pravobranitel gi poseti site kazneno - popravni ustanovi vo Republika Makedonija, Zavodot za zgri`uvawe, vospituvawe i obrazovanie na deca i mladinci "Ranka Milanovi}" - Skopje i Detskiot dom "11 Oktomvri"- Skopje. Od drugite aktivnosti {to Narodniot pravobranitel gi prezede vo 1999 godina }e ja spomneme i inicijativata za organizirawe posebno oddelenie za za{tita na pravata na decata poddr`ana i finansiski potpomognata od UNICEF.

REZULTATI

Koga bi se analizirale rezultatite od dvegodi{noto prakti~no dejstvuvawe i rabota na Narodniot pravobranitel i ako se ima predvid deka ovaa institucija e s# u{te relativno mlada i otpo~na so rabota bez postoewe na prakti~no i teoretsko iskustvo, mo`e slobodno da se konstantira deka rezultatite od ovoj period se zadovolitelni. Narodniot pravobranitel e stru~na institucija koja se gri`i za po~ituvaweto na ~ovekovite prava, a svoeto mislewe za odredeni sostojbi go dava otkako detalno }e go prou~i predmetot. Vo toj kontekst negovata dosega{nata rabota e pozitivno oceneta od asocijacijata Evropski ombudsman institut od Insbruk, ~ij ~len e Narodniot pravobranitel, kako i pove}e Ombudsman - institucii.