Balkanskite vodenici go melat makedonskiot nacionalen identitet i dr`avnost

ME\U ^EKANOT I NAKOVALNATA

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

  • Makedonija }e se regionalizira ili kantonizira spored nacionalnata pripadnost na lokalnoto naselenie i spored jazi~nata pripadnost - istakna vo Sobranieto na Makedonija i pred celata makedonska javnost pratenikot na dosega "umerenata" PDP, Abdula Aliu, so {to i ne sakaj}i ja obelodeni dosega ve{to prikrivanata strategija na van~omihajlovisti~kite strukturi vo VMRO - DPMNE za podelba na dr`avata, vo {to glavni sojuznici se Albanija i Bugarija

Najnovite potezi na Qub~o Georgievski so posetata na Pri{tina i otvorawe na trgovsko ili politi~ko pretstavni{tvo na Makedonija vo Kosovo zna~i ~ekor napred vo priznavaweto na nezavisnosta na ovaa srpska pokraina i naglo vlo{uvawe na srpsko-makedonskite odnosi, ako ne i prekin na diplomatskite relacii po razmenata na ostri demanti na Skopje i Belgrad.

Kone~no izleze na videlina politikata na prenaglaseno antisrpsko raspolo`enie na liderot na vladeja~kata VMRO - DPMNE {to be{e poznato u{te od po~etokot na formiraweto na ovaa Partija, no toga{ toa se prave{e vo uslovi na raspad na porane{nata federacija i prisustvo na silite na JNA na na{ata teritorija, so niza zakani na ekstremisti~kite i militaristi~ki krugovi na Srbija kon Makedonija i nejzinata politika za izleguvawe od taa tvorba. "Srbokomunizmot" be{e najprisutniot zbor vo retorikata na tandemot Georgievski - Dimovska koi uspeaja so proteruvaweto na ~istite patriotski sili od rakovodstvoto na VMRO - DPMNE da ja vnesat Partijata vo vodite na nacionalnoto predavstvo i antimakedonizmot.

"QUBOV" ME\U TIRANA I SOFIJA

Za vreme na neodamne{nata poseta na bugarskiot pretsedatel Petar Stojanov na Albanija i sredbata so Rexep Mejdani, dvajcata pretsedateli ja potpi{ale "Deklaracijata za povlekuvawe na ideite i ambiciite za formirawe Golema Albanija i Golema Bugarija", {to vo provladiniot vesnik "Nova Makedonija", koj se nao|a pred ambisot na svoeto uni{tuvawe i propa|awe, }e se komentira kako "izvlekuvawe na dvete dr`avi od ve~nite balkanski opservacii za sozdavawe golemi dr`avi koi istoriski gi obremenuvale i seele strav i trepet me|u narodite na Poluostrovot"! Na naivnite im ostanuva da poveruvaat deka toa e taka, ne znaej}i za podmolnite skici na dvete strani za prisvojuvawe, asimilirawe i denacionalizirawe na Makedoncite, koi `iveat vo ogromen broj vo Albanija i Bugarija. Vo taa smisla da spomneme deka Petar Stojanov po posetata na Tirana istaknal deka vo Albanija imalo duri 45.000 Bugari i deka od nivna strana mu bil napraven "srde~en pre~ek", {to na nitu eden ~len na Vladata na Republika Makedonija ne mu padna na pamet da go negira ili da protestira, iako pratenicite na Koalicijata za promeni ednodu{no zastanaa zad Predlog-rezolucijata na pratenikot na Liberalnata partija za potpi{uvawe konvencija za pravata na malcinstvata me|u Makedonija i Albanija. No, ~esta ja odbrani edinstveno poglavarot na MPC, g.g. Stefan, koj istakna deka na{ata Svetiklimentova crkva e edinstvenata {to vo crkvite i manastirite vo Albanija ispra}a svoi sve{tenici koi so radost se primeni i prifateni od tamo{niot makedonski narod.

Inaku, vo Albanija u{te od 1990 godina se evidentni obidite na bugarskata propaganda za deluvawe me|u Makedoncite vo ovaa sosedna dr`ava na koi im se nude{e pomo{ vo hrana, koi tie ja vratija so dostoen odgovor deka ne se Bugari, dodeka vo najnovo vreme preku "Dru{tvoto na Bugarite" koe s# na s#, broi pedesetina ~lenovi koi se potplateni da vr{at vrbuvawe i ispra}awe na siroma{ni makedonski deca na studirawe vo Bugarija, kade {to im se ovozmo`uva besplatno studirawe dokolku se deklariraat kako Bugari i sl. No, na{ite Makedonci vo mala Prespa velat deka taa bugarska propaganda bele`i slab uspeh, pa duri i znaat izvesniot trgovec od Libra`d, Andon [kembi, koj e vklu~en vo taa "prerodbenska akcija" na Sofija.

Od takov karakter e i neodamne{nata "prezentacija na uslovite za studirawe na bugarskite univerziteti {to be{e napravena vo Domot na ARM vo Skopje, na koja prisustvuvale pove}e profesori i dekani na tamo{nite visoko-obrazovni institucii. O~igledno e deka Republika Bugarija nastojuva do maksimum da ja iskoristi vlasta na Koalicijata za promeni za regrutacija na {to pove}e mladi Makedonci, koi }e bidat prinudeni da se izjasnuvaat kako "Bugari" za da ja pobedat siroma{tijata na svoite roditeli i da zavr{at fakultet. Toa Sofija go prave{e i vo minatoto, no so daleku poslabi rezultati.

PRI[TINA VO QUBOVNA TROJKA

Najnovata provokacija na kosovskiot vesnik "Bota sot" vo koj se pomesteni nevideni navredi i konstatacii koi mo`at da ja potpalat vojnata, najmnogu zboruva za lesnotijata na obes~estuvaweto na makedonskata nacija i dr`ava od albanskiot politi~ki faktor. Taka, vesnikot "Bota Sot" veli deka nikade na svetot ne postoele Makedonci, kako {to ve}e ne postojat ni Hunite, deka Makedonija bila ve{ta~ka tvorba na Tito koja ja sozdal zaradi federalna ramnote`a od delovi na albanskiot i bugarskiot prostor na porane{na Jugoslavija, deka od etnojazi~ki aspekt Makedoncite bile Bugari, deka Makeodnija isto kako i Srbija se pretvorala vo flagranten destabilizacionen faktor i sli~ni nevideni gluposti i te{ki kleveti. E, sega navistina ne e jasno koj see haos i bezredija na Balkanot, koj predizvikuva la`ni osnovi za provokacija na "humanitarni intervencii" za da se spasuva "kutriot albanski narod pod vlasta na Slobodan Milo{evi} na Kosovo"!? Se pra{uvame, do koga }e trae nevozvratenata qubov na NATO i EU kon albanskiot subjekt na Balkanot i do koga }e se liferuvaat predupreduvawata deka "me|unarodnata zaednica }e ja otka`e poddr{kata kon Kosovcite", dokolku tie i natamu prezemaat nevidena represija kon srpskoto i drugoto nealbansko naselenie vo Pokrainata?

Se ~ini deka dojde vremeto koga treba da & se ka`e stop na programiranata albanska strategija za lovewe vo matno so producirawe na bezvlastie i haos vo samata Albanija, vo Kosovo i na krajot vo Makedonija kade {to s# pove}e se zabele`uvat plitki i dnevni ekvilibristiki na partiite na albanskoto malcinstvo, koi svojata umerenost ili radikalnost ja manifestiraat vo zavisnost od situacijata dali se del na vlasta ili na opozicijata vo Makedonija, so produkcija na ve~no nezadovoleni apetiti za univerzitet, za "Ilirida" za paravojski, za organizirawe na albanska nacionalna armija koja "}e se bori za osloboduvawe na albanskite teritorii pod slovenska dominacija", za koja s# u{te ministerot za odbrana, Nikola Kqusev, ne znael ni{to, iako izve{tajot go podgotvil potpolkovnikot Nikola Kosteski koj mu go predal na Qub~o Georgievski i sl. Kako {to pi{uvaat mediumite, Voenata razuznava~ka slu`ba ve}e imala locirano zasolni{ta so oru`je, municija, hrana i sanitetski materijal vo selata Lojane, Crn Vrv i okolinata na selata Vejce, Ve{ala i Bozove, site na [ar Planina. Bile formirani krizni {tabovi na "AK[" vo selata Vaksince, Bogoviwe, [ipkovica, Zajas i Srbica - site poznati po svojata separatisti~ka neprijatelska aktivnost i vo vremeto na porane{na Jugoslavija, deka grupi na vooru`eni lica od "Korpusot za za{tita na Kosovo" (porane{na OVK) slobodno navleguvale vo teritorijata na Makedonija itn.

]e ostane li i ovaa afera vo analite na neras~istenite ili kone~no makedonskata dr`avotvorna javnost }e se osvesti i }e bara odgovornost za takvata neprijatelska dejnost? Jasno li e sega od kade doa|aat i koj gi producira `estokite i navredlivi napisi vo albanskiot pe~at kako onie na "Bota sot"? I kone~no }e dojde li do preispituvawe na politikata na NATO i EU kon vakvite militaristi~ki zakani i organizirani paravoeni strukturi spored formulata na OVK, potoa onaa vo Pre{evo, Medve|e i Bujanovac, takanare~ena "OVPMB", pa sega i "AK["?

Vo sprotivno, balkanskoto bure barut }e se potpali po izbuvnuvaweto na prvata iskra na ve{ta~ki sozdadenata i prividna "me|uetni~ka tolerancija" vo Makedonija, a za taa cel mo`e da bide iskoristen i takanare~eniot "Univerzitet od Mala Re~ica"!