Akcija na policijata vo Zapadna Makedonija

PRIJAVUVAWE NA LEGALNOTO ORU@JE?!

Pi{uva: Ranko MLADENOSKI

  • Ovaa akcija zapo~na denovive vo op{tinite Tetovo i Gostivar, a od 19 ovoj mesec }e prodol`i vo op{tinite Ohrid, Struga, Ki~evo i Debar
  • Zarem vo MVR smetaat deka onie koi vo dr`avava nelegalno poseduvaat oru`je }e se "nacrtaat" pred podra~nite edinici na Ministerstvoto i }e re~at: Eve, nie imame oru`je bez dozvola, pa poradi va{eto soop{tenie dojdovme da vi ka`eme?!

Javna tajna e deka vo dr`avava s# pove}e se skladira oru`je od sekakov vid i toa osobeno kaj dr`avjanite na Makedonija od albanskiot etnos. Nelegalnata trgovija so oru`je e s# poprisutna vo dr`avava, no i kaj onie koi na kakov i da e na~in dobile dozvola za poseduvawe oru`je ne e s# kako {to treba. Potkrepa za vakvoto tvrdewe e najavenata i ve}e zapo~nata akcija na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti za prijavuvawe i evidentirawe na nastanatite promeni vo dozvolata za oru`je kaj gra|anite koi go poseduvaat.

Ministerstvoto za vnatre{ni raboti izdade soop{tenie so koe gi izvestuva gra|anite koi imaat dobieno dozvola za poseduvawe i nosewe oru`je ili dozvola samo za poseduvawe deka }e bidat povikani od podra~nite edinici na MVR zaradi ispolnuvawe na svojata obvrska za prijavuvawe i evidentirawe na nastanatite promeni vo dozvolata za oru`je. Ovaa akcija zapo~na denovive vo op{tinite Tetovo i Gostivar, a od 19 ovoj mesec }e prodol`i vo op{tinite Ohrid, Struga, Ki~evo i Debar. Onie {to poseduvaat oru`je se dol`ni so sebe da ja nosat dozvolata za oru`je, samoto oru`je, kako i ~lenskite kni{ki od lovnite dru{tva, dokolku stanuva zbor za love~ko oru`je. Pri ovaa akcija, }e se izvr{i i kontrola na oru`jeto (love~ko, vozdu{no i malokalibarsko) koe gra|anite legalno go poseduvaat. Barem taka stoi vo soop{tenieto na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti.

Vakvata akcija na MVR, pa i tekstot na nivnoto soop{tenie, nametnuvaat nekolku pra{awa i dilemi.

Prvo, vo soop{tenieto se naglasuva deka }e se vr{i kontrola na oru`jeto "koe gra|anite legalno go poseduvaat". Zarem vo MVR smetaat deka onie koi vo dr`avava nelegalno poseduvaat oru`je }e se "nacrtaat" pred podra~nite edinici na Ministerstvoto i }e re~at: Eve, nie imame oru`je bez dozvola, pa poradi va{eto soop{tenie dojdovme da vi ka`eme?! Ili, pak, mislat deka dvorovite od policiskite stanici }e bidat natrupani od "kala{wikovi" po nivnoto "zastra{uva~ko" soop{tenie?!

Vtoro, vakvata akcija na MVR e gubewe vreme, za{to mnogu poracionalno }e bide energijata da se naso~i kon otkrivawe na trgovijata so oru`je vo dr`avava kako i kon otkrivawe na onie koi nelegalno poseduvaat oru`je. Vo MVR mnogu dobro znaat so kakov instrumentarium se pravi toa i mo{ne dobro znaat vo koj del i koja populacija vo dr`avava nelegalno poseduva oru`je i trguva so nego.

Treto, akcijata (}e) se odviva vo gradovi od Zapadna Makedonija. Ovoj podatok sekako odi vo prilog na prethodno iznesenata teza za toa vo koj del od dr`avava najmnogu ima nelegalno vooru`uvawe. Zna~i, vo MVR znaat, ama poradi "so`itelstvoto" (Koalicijata, neli) ne smeat da vr{at racii vo gradovite i selata za koi se znae deka se polni so oru`je.

^etvrto, akcijata na MVR e po malku komi~na. Navistina e sme{no da se bara da se prijavi ne{to {to e zapi{ano vo "defterite" na Ministerstvoto. Ili, pak, policajcite sakaat da ka`at: Pa, eve, i nie ne{to rabotime.