Vlastodr{cite - nekoga{ i sega

DPMNE PROTIV SVOJATA PROGRAMA

Pi{uva: Petar GEORGIEVSKI

  • Namesto da gi {titi nacionalnite interesi, VMRO-DPMNE pred parlamentarnite izbori vo 1998 godina za~uduva~ki se otka`a od {esnaesetzra~noto sonce
  • Multinacionalniot i multikulturniot karakter na Makedonija e zasilen so doa|aweto na novata vlast vo koja u~estvuva i VMRO-DPMNE
  • VMRO - DPMNE go dozvoli otvoraweto na paralelki na turski jazik vo u~ili{tata na Makedoncite so islamska veroispovest. Primer za toa e Dolna @upa

Stavovite ne treba da se menuvaat vo zavisnost od pozicijata na koja se nao|ame. Ne treba da se poreknuva i da se zaborava ona {to nekoga{ bilo ka`ano, pa duri i zapi{ano vo oficijalni dokumenti. Toa denes ~esto go pravi nositelot na vlasta vo Republika Makedonija, partijata VMRO-DPMNE, koja za vreme na vonparlamentarnoto opozicionirawe gleda{e so poinakva prizma, kritikuvaj}i ja toga{nata vlast i gradej}i svoja pozicija kaj narodot. Seto toa pretstavuva kula od karti koja brzo se urna i nema mo`nost da se dodr`i ili ispravi.

Se promenija i pogledite na ovaa porane{na najnarodna i najpatriotska partija kon site pori na op{testveniot `ivot. Se zaboravija odlukite doneseni na Vtoriot kongres na VMRO-DPMNE odr`an vo Ki~evo na 6 i 7 maj 1995 godina, a posebno Programskata rezolucija donesena na Desettiot (Vtoriot - n. z.) kongres na VMRO-DPMNE. Kakvi bea najvitalnite pogledi na DPMNE za postoeweto i funkcioniraweto na Republika Makedonija i se razbira Makedoncite vo nea, a kakvi se aktivnostite denes na ovaa vladeja~ka partija?!

POLITI^KI CELI

5. Za VMRO-DPMNE slobodite i pravata na makedonskiot ~ovek, }e bidat izvojuvani i zagarantirani toga{ koga }e prestane stravot od represii, koga }e se izvojuva potpolna sloboda na govorot i mislata. (Dali so zakonot za javnoto informirawe {to e vo faza na donesuvawe }e se obezbedi potpolna sloboda ili }e se vovede milo{evi}eviot metod - n. z.) Demokratijata }e nastapi toga{ koga }e prestanat da deluvaat zateknatite strukturi na politi~kata policija i koga }e se ukine totalitarnata kontrola i cenzurata vo javnoto informirawe. (Namesto cenzurata da zgasne, vo poslednite nepolni dve godini se uni{ti avtoritetot na pove}e mediumi: Makedonskata televizija e pretvorena vo televizija rezervirana za izjavite na premierot Qub~o Georgievski, a vo dnevniot vesnik "Nova Makedonija" sre}avame "pluka~ki" tekstovi, pri {to se zapostavuva objektivnosta - n.z.)

6. Za VMRO-DPMNE zdru`uvaweto na gra|anite vo politi~ki i drugi vidovi zdru`enija treba da bide sloboden proces, bez kontrola na zateknatite strukturi na politi~kata policija. S# dodeka tie se me{aat vo rabotata na legalno registriranite partii, vo Republika Makedonija nema efikasno da funkcionira pove}epartiskiot sistem.

Vo na{ata dr`ava golem del od t.n. nevladini organizacii se forsirani i finansirani od dr`avnata kasa, bidej}i se vo slu`ba na tesnite interesi na vladeja~kite komunisti~ki partii. (Po doa|aweto na vlast vo VMRO-DPMNE toa go zaboravija. Golem del od niv sega gi imaat pod svoja kapa i istite se finansirani od niv. Tipi~en primer za toa se sportskite zdru`enija kade na ~elo se nao|aat partiski li~nosti na VMRO-DPMNE - n. z.)

7. Za VMRO-DPMNE, Sveti Klimentovite duhovni tradicii se blago na makedonskiot narod, a nivnoto neguvawe e trajna opredelba na Partijata. VMRO-DPMNE e protiv me{aweto na vlasta vo `ivotot i rabotata na Makedonskata Pravoslavna Crkva i ja osuduva praktikata odredeni crkovni lica da se stavaat vo funkcija i na usluga na vladeja~kite politi~ki partii {to predizvikuva razdor me|u vernicite. (Da potsetime deka izborot na nov poglavar na MPC be{e protkaen so partiski elementi, a i odredeni vladici se staveni na stranata na VMRO-DPMNE. Potsetuvame i na lanskoto zaedni~ko ~estvuvawe na grobot na sveti Kiril vo Rim koga prisustvuvaa makedonska i bugarska delegacija - n.z.) VMRO-DPMNE ja pozdravuva i idejata za vospostavuvawe na Ohridskata-makedonska arhiepiskopija vo Ohridsko-makedonska patrijar{ija, so utvrduvawe na makedonskiot Arhiepiskop vo Ohridski i Semakedonski Patrijarh.

8. Spored VMRO-DPMNE, Republika Makedonija na malcinstvata treba da im gi garantira site prava predvideni so me|unarodnite standardi. VMRO-DPMNE so svojata politika najostro }e se sprotivstavi na sekoj izrazen etni~ki i religiozen ekstremizam ~ija krajna cel e erozija na dr`avniot organizam. (Dozvolata za otvorawe na paralelka na albanski jazik vo srednoto obrazovanie vo Bitola e politi~ko re{enie bez potkrepa, bidej}i vo spomenatata sredina nema Albanci, osven desetina - n.z.) Proklamiranata platforma na komunisti~kata vlast za multinacionalen i multikulturen karakter na Makedonija, spored VMRO-DPMNE e opasnost za opstanokot na dr`avata na makedonskiot narod. (Multinacionalniot i multikulturniot karakter na Makedonija e zasilen so doa|aweto na novata vlast vo koja u~estvuva i VMRO-DPMNE - n. z.). VMRO-DPMNE se zalaga za spre~uvawe na nekontroliranata imigracija i za prekinuvawe na prestojot na nelegalno doselenite. (Spomenatoto vo poslednite 18 meseci e zasileno, a voop{to ne stanuva zbor da se spre~i - n.z.)

ODNARODUVAWE NA MAKEDONCITE

10. VMRO-DPMNE se protivi na majorizacija na koja bilo verska konfesija na Makedoncite.

VMRO-DPMNE najostro }e se sprotivstavi na pritisokot za odroduvawe na delovi od makedonskiot narod preku zloupotreba na verskoto ~uvstvo kaj Makedoncite so islamska veroispoved, {to go tolerirala i go tolerira komunisti~kata vlast. (VMRO - DPMNE go dozvoli otvoraweto na paralelki na turski jazik vo u~ili{tata na Makedoncite so islamska veroispovest. Primer za toa e Dolna @upa - n. z.)

11. Makedoncite koi `iveat nadvor od granicite na Republika Makedonija, VMRO-DPMNE gi smeta za sostaven del na makedonskata nacija (Me|utoa premierot Georgievski odbi ili zaboravi da se sretne so pretstavnici na Makedoncite od Egejska Makedonija za vreme na sredbata so Papandreu - n.z.)

Makedonskata dr`ava treba da se gri`i za nivnite ~ove~ki i gra|anski prava, a od druga strana tie mo`at da bidat mo}no lobi za gradewe na prijatelstvoto me|u Repulika Makedonija i dr`avata vo koja `iveat.

VMRO-DPMNE smeta deka ~ove~kite prava na Makedoncite vo sosednite dr`avi treba da se re{at po pat na me|udr`avni dogovori. (Dosega VMRO-DPMNE ne pokrena nitu edna inicijativa za podobruvawe na ~ovekovite prava na Makedoncite vo sosednite zemji, osven Rezolucijata protiv zabranata na OMO "Ilinden" - PIRIN {to ja donese Sobranieto na RM vo presret na ve}e zaka`anite demonstracii pred bugarskata Ambasada vo Skopje - n. z.) VMRO-DPMNE vo pogled na Makedoncite koi `iveat vo dijasporata smeta deka Republika Makedonija treba da go zapo~ne procesot na nivnoto vra}awe vo tatkovinata i nivno aktivno vklu~uvawe vo ekonomskiot i politi~kiot `ivot na makedonskata dr`ava. (Dali e mo`no nivno vra}awe koga na sekoj na~in na{ata dr`avna birokratija nastojuva da gi izmolzi i ponekoga{ da gi degradira - n. z.)

NADVORE[NA POLITIKA

12. Republika Makedonija na nadvore{no-politi~ki plan se nao|a vo nepovolna situacija poradi nemaweto vizija, konkreten koncept i strategija vo dosega{noto avtokratsko vodewe na nadvore{nata politika. (Na nadvore{no-politi~ki plan vakva vizija ima VMRO-DPMNE zaedno so svoite partneri - Tajvan i provizija. - n. z.)

Za VMRO-DPMNE e neprifatliva i kontraproduktivna za nacionalnite interesi politikata na ekvidistanca, osobeno na ekonomski plan, bidej}i vodi kon ponatamo{no osiroma{uvawe i beda na na{iot narod i dr`ava. Partijata se zalaga za vodewe na nadvore{na politika pred s# poa|aj}i od vitalnite nacionalni interesi, a vrz baza na principite na me|usebno po~ituvawe, neme{awe vo vnatre{nite raboti i reciprocitet.

Skvernaveweto na dr`avnoto i nacionalno dostoinstvo so priemot na na{ata dr`ava vo OON pod opisot: "Porane{na Jugoslovenska Republika Makedonija", {to se reperkuira na nadvore{no politi~ki plan na site nivoa i vo site oblasti (kultura, sport i sl.) e isklu~ivo po vina na komunisti~kata vlast. (Kolku VMRO-DPMNE uspea da se izbori za bri{ewe na "BJRM"?! Koga stanuva zbor za sportot, pak, da se potsetime na rakometniot natprevar protiv reprezentacijata na Grcija, vo Makedonija, vo SRC "Kale", koga na dresovite pi{uva{e "FYROM" - n. z.)

13. Za~uvuvaweto na ustavnoto ime i dr`avnite simboli na Republika Makedonija se od su{testven interes za ugledot, vnatre{nata stabilnost i afirmacijata na Republika Makedonija na me|unaroden plan i tie, spored VMRO-DPMNE, ne mo`at da bidat predmet na trguvawe.

(Namesto da gi {titi nacionalnite interesi, VMRO-DPMNE pred parlamentarnite izbori vo 1998 godina, za~uduva~ki se otka`a od {esnaesetzra~noto sonce, na slednite izbori mo`ebi imeto, a pak na nekoi od narednite - ne daj Bo`e - mo`ebi i dr`avata - n. z.)

VMRO-DPMNE gi osuduva aktuelnite vlastodr{ci {to najotvoreno {uruvaat so krugovi vo zemji koi go poddr`uvaat islamskiot integrizam i se zalaga za nadvore{na politika koja Republika Makedonija }e ja vovede vo evropskite i svetskite politi~ki, ekonomski i voeno-bezbednosni sistemi (Arben Xaferi i Menduh Ta~i, kako lideri na koalicionata PDPA - NDP, so svoite fundamentalisti~ki bradi se najgolemiot demant na takvite zalo`bi - n.z.).