Kratovo

MK "KRATOV^ANKA" POVTORNO ]E RABOTI

Pri posetata na Modnata konfekcija "Kratov~anka" od Kratovo i vo razgovor so odgovornite doznavme deka vo pregovori so stranski firmi od tekstilnata industrija, od sosednite dr`avi im vetuvaat da gi obezbedat so sigurna rabota. Pregovorite se vo tek i se o~ekuva do po~etokot na idniot mesec da se zapo~ne so redovno proizvodstvo na konfekciski edinici. So toa bi se stavil kraj na siroma{tijata i `ivotot na rabot na egzistencijata, problemi so koi se soo~uvaat 400 rabotni~ki od ovoj raboten kolektiv koj rabote{e mo{ne uspe{no u{te od 1978 godina.

So ovoj fakt vrabotenite so golem entuzijazam o~ekuvaat da se stavi kraj na ednogodi{niot prekin na rabotata, neisplatenite plati, neras~istenite pravno-sopstveni~ki odnosi, nenao|aweto dijalog so rakovodniot kadar i nekolkute sudski raspravi.

Pri posetatata na pretsedatelot na Republika Makedonija, g. Boris Trajkovski i dadenite vetuvawa deka cvrsto }e se zazeme za razre{uvaweto na problemite vo ovoj raboten kolektiv, a istovremeno im soop{ti za obezbedeniot kredit za potro{ni materijali, so cel da se zapo~ne so redoven proizvodstven proces. Po vetuvaweto na pretsedatelot na dr`avata i nadle`nite ministerstva, rabotni~kite od Modnata konfenkcija "Kratov~anka" so elan }e zapo~nat od po~etokot na idniot mesec so redovno proizvodstvo na konfekciski edinici od lesna `enska konfekcija za stranskite partneri.


CELOSNO UREDENA AJDU^KATA ^AR[IJA

Vo Kratovo, vo izminatite dve godini celosno se rabote{e na rekonstrukcija na Gradskiot plo{tad i ureduvaweto na Ajdu~kata ~ar{ija, so predupreduvawe na plo{tadot pe{a~ka zona, {etali{te i revitalizacija na grupa objekti i istoriski spomenici smesteni vo samoto jadro na ^ar{ijata, so obedinuvawe na dosega izgradenite i novosozdadenite funkcii. Zasadenoto zelenilo, cvetnite povr{ini i fontanata, vo kombinacija so mermerot, pokraj toa {to proletva se javuvaat za prvpat kako bioekolo{ki filter vo strogiot centar na gradot i go zaprea procesot na degradacija na prostorot, go dadoa i noviot sovremen lik i du{ata na gradot i Ajdu~kata ~ar{ija. Ureduvaweto na ovoj del go opfati ^ar{iskiot most do Stokovnata ku}a, do Kratovska Reka i ulicata "Goce Del~ev", kompleksot zgradi pred Sobranieto na op{tinata Kratovo, parkingot vo gradot i uli~kite vo Ajdu~kata ~ar{ija, koi go zadr`aa prvobitniot izgled, postaveni so kocka. Celosno e realiziran planot so sodr`ano kompoziciono i soobra}ajno re{enie, hortikulturnoto ureduvawe, ureduvaweto na podzemnata i nadzemnata infrastruktura, protivpo`arnata za{tita, za{titata na `ivotnata sredina i elektri~nite i telefonskite instalacii.

Spored Generalniot urbanisti~ki plan treba da se razre{at pove}e problemi, kako {to e soobra}ajot, parkiraweto na motornite vozila, {to e vistinski problem vo gradot, a posebno na negovoto centralno gradsko podra~je, a sepak za osnova se zema{e urbanisti~koto, arhitektonskoto i ambientalnoto ureduvawe na prostorot. Pritoa sekoga{ potpiraj}i se na kulturno-istoriskoto nasledstvo, tradicijata, konfiguracijata na terenot, no i potrebite na sovremeniot `ivot. Neposredna cel be{e da se za~uvaat ambientalnite vrednosti so optimalno po~ituvawe na postojnite objekti, so po~ituvawe na studijata za ureduvawe na Ajdu~kata ~ar{ija, so primena na odredeni elementi od tradicionalnata kultura.


BROJNI AKTIVNOSTI NA MUZEJOT

Muzejot na Kratovo e edinstvena institucija od vakov vid vo Kratovskata op{tina, i sproveduva brojni aktivnosti, so cel da se za~uva kulturnoto, etnolo{koto, istoriskoto i arheolo{koto bogatstvo na kratovskoto podnebje. Najprvin rabote{e kako muzejska postavka pri Domot na kulturata "Lazar Sofijanov", a od 1993 godina stanuva samostojna organizacija, finansirana od Ministerstvoto za kultura. Negova cel e da se za~uva narodniot folklor i obi~ai preku rabotata na Etnolo{koto oddelenie, da se sobiraat predmeti od doma}instvata i poku}ninata, koi niz vekovite egzistirale na na{ite prostori, za {to ve}e se realizirani dva proekta i etnolo{ki izlo`bi so golem broj posetiteli. Da se za~uvaat istoriskite predmeti, spomenici i znamenitosti, da se za~uvaat postojnite i da se istra`uvaat novi arheolo{ki lokaliteti, so koi izobiluva Kratovskata op{tina, a zasega ima 102 lokaliteta. Tokmu na ovoj plan se naso~eni i site aktivnosti na vrabotenite vo oddelenijata pri Muzejot, zasega se raboti na dooformuvawe na istoriskata i etnolo{kata postavka, a vo naredniot period vo plan e podgotovka na zaedni~ka izlo`ba. Od druga strana, pak bidej}i Kratovo e poznat kako "grad na mostovi i kuli", kulite kako gradbi se pogodni za muzejski postavki i izlo`bi od me|unaroden karakter. Materijalnite mo`nosti na Muzejot na Kratovo se niski, taka {to se razmisluva vo nekoi podobri i pobogati vremiwa, tie da se prilagodat za ovie nameni.

Vo narednite aktivnosti na Muzejot na Kratovo e i Karpo{ovata postavka, rekonstrukcija i celosna za{tita na Bidikovata ku}a, ku}ata - muzej na gradot. Taa pretstavuva poseben akcent na Etnolo{koto oddelenie, ~ija aktivnost bi bila sobirawe na etnolo{ki predmeti i zapisi za kulturnoto, istoriskoto i folklornoto bogatstvo na kratovskiot kraj.

Pi{uva: Lidija ARSOVSKA