Sve~ena proslava na jubilejnoto 2000-to Hristovo Voskresenie

PRAZNIK NA QUBOV, ME\USEBNO RAZBIRAWE I EDINSTVO

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • "Samo voskresnatiot Hristos mo`e da bide odgovor na site problemi na ~ovekot. Zatoa e tolku potrebno mladite da osoznaat za nego u{te vo predu~ili{nata, a osobeno vo u~ili{nata vozrast."

Hristovoto voskresenie e re{enie na sekoja ~ove~ka te{kotija. Toa e pobeda nad smrtta, koja e najgolem ~ovekov neprijatel. ^ove~kiot `ivoten pat, poradi grevot, vode{e vo smrt, a so Hristovoto voskresenie - vo `ivot".

Makedonskiot narod i Makedonskata pravoslavna crkva koi se del od golemoto hristijansko semejstvo, ovoj golem den - Veligden najsve~eno be{e odbele`an vo site eparhiii na MPC, vo site parohiski crkvi i manastiri, kako vo zemjava taka i vo stranstvo. So isklu~itelna radost i vozbuda be{e ~estvuvan ovoj najstar i najzna~aen praznik vo koj e sodr`ana samata su{tina na hristijanstvoto {irum zemjava, a centralnata proslava na ovoj golem i svet praznik se odr`a vo Soborniot hram "Sveti Kliment Ohridski" vo Skopje, kade {to so no}noto voskresno bdeewe i utrinskata bo`estvena liturgija ~inona~alstvuva{e arhiepiskopot Ohridski i Makedonski g.g. Stefan.

Vo ovoj tor`estven mig da si posakame vo na{iot `ivot da ima pove}e mesto za verata i nade`ta vo Hrista voskresnatiot i da ima pove}e qubov, me|usebno razbirawe i edinstvo. Samo taka }e bideme dostojni na blagoslovot {to go imame kako bibliska zemja i narod. Samo taka }e ima smisla i Hristovoto doa|awe i negovoto stradawe i voskresenie, istakna vo svoeto obra}awe do vernicite Poglavarot na MPC g.g. Stefan.

Na svetata arhijerejska liturgija prisustvuva{e i pretsedatelot Boris Trajkovski. Svetiot Sinod na MPC vo svoeto poslanie se zalo`i za aktuelizirawe na hristijanskite vrednosti.

Nema ni{to poneophodno kako za crkvata taka i za zemjata od liturgiskata obnova. Reformite ne mo`at da bidat uspe{ni ako vo niv vleguvame so stariot ~ovek. Nov ~ovek se stanuva preku duhovna obnova, a prv ~ekor e u~estvoto vo liturgijata na crkvata. Samo voskresnatiot Hristos mo`e da bide odgovor na site problemi na ~ovekot. Zatoa e tolku potrebno mladite da osoznaat za nego u{te vo predu~ili{nata , a osobeno vo u~ili{nata vozrast, se veli vo poslanieto na Sinodot.

Makedonskata televizija i Skopski saem go organiziraa Prvoto veligdensko praznuvawe na koe u~estvuvaa crkovniot hor na Soborniot hram "Sveti Kliment Ohridski", kulturno-umetni~kite dru{tva "Tanec ", "Ko~o Racin" i pove}e estradni umetnici.

Praznuvaweto go otvori prota Metodi Lazerevski, arhijerejski namesnik na Skopskata eparhija.

Vo Tetovo, centralnata proslava na golemiot hristijanski praznik se odr`a vo Soborniot hram "Sveti Kiril i Metodij" kade {to sveta veligdenska bogoslu`ba odr`a mitropolitot Polo{ko-kumanovski g.Kiril. Vo [tip se odr`a ~estvuvawe, a pred narodot prvpat se obrati noviot administrator na Bregalni~kata eparhija g. Jovan Dremvicki.

Ministerstvoto za iseleni{tvo i MPC sve~eno go promoviraa dvojniot kopmpakt-disk "Makedonskoto tradicionalno peewe" od prof. d-r Sotir Golabovski. Na promocijata govorea arhiepiskopot g.g. Stefan, ministerot za iseleni{tvo Martin Trenevski i prof. Petko Zlateski, a `enskiot hor "Sveta Zlata Meglenska" i me{ovitiot hor pri Soborniot hram "Sv. Kliment Ohridski" izvedoa fragmenti od makedonskata liturgija.

Vo manastirot "Sv.Pantelejmon" blizu [tip i Radovi{, Zdru`enieto na progonetite Makedonci od egejskiot del na Makedonija ja odr`aa {estata po red veligdenska sredba. Od sredbata be{e upatena zaedni~ka Deklaracija za pravata i barawata na progonetite Makedonci od egejskiot del na Makedonija do makedonskata i gr~kata Vlada, kako i do pove}e evropski institucii za za{tita na ~ovekovite prava.