Kratovo

USPE[NO REKONSTRUIRANA ELEKTRI^NA MRE@A

Pi{uva: Lidija ARSOVSKA

Na planot na rekonstrukcijata na elektri~nata mre`a vo Kratovska op{tina, poslednive nekolku godini se prezemaat pove}e aktivnosti i se posvetuva pogolemo vnimanie na otstranuvaweto na zastarenata elektri~na mre`a, koja pri pogolemo nevreme be{e pri~ina za ~estite isfrluvawa od elektrosistemot na zemjata. Za da se nadminat ~estite prekini vo snabduvaweto so elektri~nata energija, vo izminatite nekolku meseci celosno e obnovena elektri~nata mre`a, koja pretstavuva dovoden del, odnosno se rabote{e na 35 - kilovoltniot dalnovod od Probi{tip kon Fabrikata "Idnina", koj, vo dol`ina od 8 kilometri, e celosno rekonstruiran.

Finansiskata konstrukcija na grade`nite raboti iznesuva{e 6 milioni 626 iljadi i 54 denari, elektromonta`nite raboti se so finansiska konstrukcija od 6.117.531 denar, ovie raboti se s# u{te vo tek, a elektri~nite betonski stolbovi gi podigna gradili{teto "Kratovo" na AD Fabrika "Karpo{" od Skopje. Ova gradili{te, vo rekonstrukcijata na ovoj dalnovod ima podignato 59 stolbovi vo dol`ina od 8 kilometri. Investitor na rekonstrukcijata na 35 - kilovoltniot dalnovod od Probi{tip do Fabrikata "Idnina" e podru`nicata "Elektrodistribucija" - Kratovo preku JP "Elektrostopanstvo na Makedonija".

Na planot na niskonaponskata mre`a vo gradot, vo tekot na minatata godina i vo izminatite meseci od godinava, izvr{eni se promeni na niskonaponskite elktri~ni stolbovi od drveni vo betonski, a na toj plan posebno zabele`itelni bea aktivnostite vo selata @eleznica, Turalevo, Prikovci i delovi od gradot Kratovo.