Ognen Nedelkovski, tekstopisec

[UNDOT I ZADADE UDAR NA MAKEDONSKATA MUZIKA

Razgovaral: Koce STOJMENOV

  • Makedonskata zabavna muzika koga - toga{, a najverojatno u{te ovaa godina }e mora da go plati danokot, nametnat so sozdavaweto na instant - hitovi. Toa zna~i nov ispolnitel, edna pesna i tolku

Za razgovor i iznesuvawe na stavovi vo vrska sosostojbite vo muzi~kite branuvawa, go pobaravme najdobriot tekstopisec na zabavni i novosozdadeni narodni pesni, Ognen Nedelkovski.

MS: Gospodine Nedelkovski od koga i koi bea pri~inite da navlezete vo muzikata i dali ima{e li~nost, koja{to Ve vnese vo ovie vodi?

NEDELKOVSKI: Toa be{e pred deset godini. S# u{te bev u~enik vo sredno u~ili{te koga napi{av nekolku pesni i tekstovi. Tatko mi gi odnese na kompozitorot Petar Luki}, bidej}i se poznavaa. Na moja golema radost, Luki} ja komponira{e prvata pesna, na moj tekst. Pesnata se vika{e "Dali znae{", a be{e izvedena na "Makfest" 1990 godina od Helena Blagne (Slovenija). Taa godina, ja dobiv nagradata za najdobar tekst, vsu{nost s# zapo~na so taa pesna.

MS: Po s# izgleda deka tekstovite najmnogu Vi le`at. Dali i na ostanatite dejnosti okolu sozdavaweto na edna muzi~ka numera, komponiraweto i aran`manot, posvetuvate vnimanie?

NEDELKOVSKI: Mislam deka zborot, tekst, e najva`niot ~initel vo edna pesna. Me|utoa, pesnata ne mo`e da bide dobra dodeka ne gi sodr`i site komponenti, odnosno dokolku nema dobra muzika, tekst, aran`man i dokolku ne e dobro ispolneta. Ako s# e dobro napraveno, a peja~ot ne e na visina na zada~ata, odnosno ne mo`e da ja donese pesnata na na~in na koj{to ja zamislile avtorite, toga{ taa pesna ne e vistinskata i sigurno nema da dopre do publikata. Zatoa mislam deka pesnata e spoj na pove}e elementi i sekoj koj{to ja sozdava na svoj na~in treba da go dade svojot maksimum, za pesnata da prozvu~i onaka kako {to treba i dolgo vreme da `ivee me|u publikata. Toa na krajot na krai{ta e i celta i na avtorite i na interpretatorite pesnite da imaat {to podolg vek na traewe.

MS: Dali ste zadovolni od postinuvawata vo minatata godina?

NEDELKOVSKI: Zadovolen sum. Minatata 1999 godina kako posledna godina od taa decenija be{e mo{ne uspe{na za mene i na privaten i na profesionalen plan. Napi{av golem broj pesni. Go dobiv kone~noto vrabotuvawe vo Sovetot za radiodifuzija kako stru~en sorabotnik za proekti od javen interes posle pet godini ~ekawe za vistinsko vrabotuvawe na neopredeleno vreme. Sozdadov mnogu pesni so koi{to mo`am da bidam gord, osobeno tekstovite koi{to se najdoa na kompakt-diskot na To{e Proevski, a poradi {to ja dobiv i nagradata na 12 Veli~enstveni, za tekstopisec na godinata. Mnogu mi e drago {to ja dobiv taa nagrada zatoa {to vtorpat ja dobivam i mislam deka sum edinstveniot tekstopisec koj dvapati uspeal da ja dobie ovaa nagrada. Prethodno toa mi uspea vo 1996 godina. Taa nagrada osobeno mi e draga zatoa {to ovaa godina konkurencijata be{e mo{ne silna i najverojatno re{avaa nekoi nijansi, koj e podobar.

MAKEDONIJA GO PLA]A DANOKOT NA INSTANT-HITOVITE

MS: Spomnavte deka vo Makedonija postoi silna konkurencija. Dali toa ne zna~i deka vo Makedonija zabavnata muzika se nao|a vo ekspanzija?

NEDELKOVSKI: Mislam deka toa na prv pogled izgleda taka, deka makedonskata muzika e vo nekoja golema ekspanzija, deka site ja slu{aat, deka site ja sakaat. No, toa be{e taka minatata godina, ovaa godina, se pla{am deka taa ekspanzija na makedonskata popularna muzika postepeno }e se namaluva. Ako se napravi komparacija pome|u prvite nekolku meseci od minatata godina, koga bea odr`ani nekolku koncerti na makedonski ispolniteli kako "Kuku lele", Dario i "Mig 21", Vlado Janevski, To{e Proevski, "Nokaut", i nastanite od prvi januari 2000 godina, pa s# do denes koga nieden makedonski ispolnitel ne uspeal da ja napolni Univerzalnata sala, e dovolen znak deka ne{to ne e vo red, deka e namalena taa ekspanzija na makedonskata popularna muzika i deka makedonskata zabavna muzika koga toga{, a najverojatno u{te ovaa godina }e mora da go plati toj danok koj{to be{e nametnat na nekoj na~in so sozdavaweto na instant-hitovi. Toa zna~i nov ispolnitel edna pesna i tolku, zavr{uvawe na negovata kariera, odnosno }e go plati danokot za sozdavawe na instant-singlovi, na novi yvezdi i yvezdi~ki koi{to postojat samo kolku {to postoi i trae pesnata i tolku. Pove}e od toa ni{to ne pravat, zna~i nikoj ne snima albumi, kompakti i sli~no, s# se zavr{uva so eden singl, koj{to ima relativno kratok vek na traewe. Na toj na~in minatata godina se sozdava{e, spored mene, edna pompa deka makedonskata zabavna muzika e vo ogromna ekspanzija, me|utoa ovaa godina mislam deka nekoi raboti poleka stivnuvaat.

MS: Kako go gledate, od Va{a strana izborot na Pesna za Evrovizija. Dali se prote~e vo najdobar red?

NEDELKOVSKI: Mislam deka pri godina{niov izbor na pesna za Evrovizija, odnosno Skopskiot festival, koj{to go dade makedonskiot pretstavnik za pesna za Evrovizija za prvpat be{e na nivo, odnosno za prvpat pesnite prozvu~ija moderno i sovremeno, {to ne be{e slu~aj vo izminative godini koga pesnite deluvaa prili~no staromodno, da ne re~am anahrono vo odnos na modernite svetski muzi~ki tekovi. Vo taa smisla godina{niot izbor na Evrovizija ponudi 20 dobro napraveni pesni, odnosno dobro aran`ersko zaokru`eni, odli~no interpretirani, so koreografija, so scenski nastap i mislam deka so samiot fakt {to najgolem del od ovie pesni se vrtat vo eterot, toa e dokaz deka organizatorite na Festivalot napravija i ponudija golem broj hitovi. E, sega ne bi sakal da komentiram okolu na~inot na glasawe itn., mislam deka pobedi najhitovskata pesna vo sekoj slu~aj nezavisno od zvu~nite ili nezvu~ni imiwa koi nastapija na "Skopje 2000". Mislam deka ne pobedi ime, tuku pobedi pesna {to do nekade e dobro vo sekoj slu~aj, zatoa {to, mislam deka taa be{e edna od retkite pesni koja {to mo`e da prozvu~i simpati~no i hitovski vo nekoi evropski ramki. Vo taa smisla se nadevam deka ~etirite devojki od XXL so kompozicijata na Dragan Karanfilovski - Bojs, Orce Zafirovski i Davor Jordanovski, }e uspeat na najdobar mo`en na~in da ja pretstavat Makedonija na "Evro-songot 2000".

Se nadevam deka celata makedonska javnost nezavisno od nivnite momentalni simpatii treba da zastane zad niv i da ja dade neophodnata poddr{ka zatoa {to kone~nata cel na site nas koi{to rabotime na makedonskata zabavna muzika e Makedonija da dobie {to postabilno mesto, vo izborot na pesna za Evrovizija, {to zna~i ovaa godina da gi osvoime neophodnite bodovi za da mo`eme da u~estvuvame i narednata godina. Toa e vo interes na muzikata i mislam deka samiot izbor na pesna za Evrovizija treba da se gleda malku po{iroko, odnosno globalno vo smisla na Makedonija, a ne vo smisla na mali sitni avtorski interesi.

MS: Kako gospodinot Nedelkovski se snao|a vo dene{no vreme. obvrskite vo semejstvoto, rabotata i sozdavaweto na pesni?

NEDELKOVSKI: Mene rabotniot den mi e prili~no neobi~en, no vo sekoj slu~aj interesen. Od 8 do 16 ~asot sum na svoeto rabotno mesto, vo Sovetot za radiodufuzija kako stru~en sorabotnik za proekti od javen interes. Posle 16 ~asot sum soprug, tatko na trigodi{niot Filip. Otkako Filip }e zaspie mi ostanuva slobodno vreme vo koe {to gi sozdavam tie moi pesni. Takov e rasporedot na mojot raboten den.

TEKSTOVI ZA SEKOJA MUZIKA I GENERACIJA

MS: Va{ite tekstovi kako da im le`at za edna grupa ispolniteli kako To{e Proevski i ostanati. Dali sorabotuvate i so drugi muzi~ari?

NEDELKOVSKI: Vo tekot na ovie deset godini re~isi site {to ne{to zna~ea i s# u{te zna~at na makedonskata zabavna muzika koi{to na makedonskata estrada imaat ispolnuvano moi tekstovi, po~nuvaj}i od "Silvi bend", Miki Jovanovski - Xafer, potoa \oko \or~ev, Lidija Ko~ovska, Ar~i, duo "Kompas" i od porane{nite jugoslovenski prostori kako Helena Blagne, "Pop dizajn", grupa koja pobedi na Makfest 1991 godina, so moj tekst, da ne ja zaboravam Julija i mn. dr.

Uspehot so To{e Proevski e samo posleden vo nizata uspe{ni sorabotki na razni interpretatorski imiwa od oblasta na zabavnata muzika. I dokaz deka i stilski i `anrovski, moite pesni ne se nekoj kalap, ne se {ablon. Mislam deka se prili~no razli~ni, zatoa {to pri sozdavaweto na sekoj tekst se trudam da bide {to ponov, {to pooriginalen, {to poiskren, mislam deka tuka e tajnata na toj uspeh na tie pesni kaj publikata, a vo slu~ajot kaj To{e Proevski toa be{e mo`ebi eden moment koj{to To{e go iskoristi na najdobar mo`en na~in. Vo period koga na makedonskata zabavna muzika i nedostasuva{e toj tip na pesna, romanti~na, vo naplivot na raznorazni ritam-pesni, t.n. trendovska muzika, nedostasuva{e tokmu muzika za du{a na site generacii. Mislam deka toa e tajnata na uspehot na To{e Proevski.

MS: Spored Vas kakva e sostojbata so makedonskata novosozdadena pesna?

NEDELKOVSKI: Osven {to pi{uvam zabavni pesni imam napi{ano i ogromen broj na novo sozdadeni folk-pesni, mislam deka i od toj aspekt toa pra{awe mo`e da se odgovori. Imam sozdadeno golem broj hitovi od taa oblast, kako na primer za grupata "Neli ti rekov", za Goce Arnaudov, Goce Nikolovski, Vojo Stojanovski, Marijana Mi{eva. I vo taa oblast imam pobeduvano re~isi na site festivali, taka {to rabotite mo`am da gi analiziram i od toj agol. Mislam deka za razlika od makedonskata zabavna muzika, koja{to napravi edna prividna ekspanzija, narodnata muzika e vo golema mera potisnata. Spored mene za toa se vinovni i mediumite, osobeno privatnite radia i televizii koi ne ja tretiraat na najdobar na~in makedonskata novosozdadena pesna. Bukvalno pesnite koi{to vo naplivot na celata hiperprodukcija na novosozdadeni pesni, pesnite {to ne{to vredat i zna~at ne dobija {ansa da isplivaat na povr{ina, a ne dobija {ansa zatoa {to postoe{e i za `al, s# u{te postoi toj napliv na {und-muzikata, koja{to osobeno doa|a{e od prostorite na nekoga{na Jugoslavija i koja{to & zadade stra{en udar na makedonskata narodna muzika.