"MAKTEON - 2000"

Na 6-7 maj (sabota i nedela) }e se odr`i tradicionalnata Petta op{tonarodna dru`ba - Sobor "MAKTEON - 2000" ~ij Organizacionen odbor e KRUNA "MAKTION" - Ko~ani, a koordinator e Svetskiot makedonski kongres za Makedonija i dijasporata. Po povod ovoj jubilej organizirana e prigodna programa vo tekot na dvata dena. Na 6 maj }e se odr`i Tradicionalnata kulturno-umetni~ka zabavna ve~er, a na 7 maj, Petti tradicionalen op{tonaroden sobor (PIKNIK). Za da se odr`i Manifestacijata golem pridones imaat mnogubrojni sponzori me|u koi: AD "Ruen", AD "@ito oriz", AD "Ko~ani tabak", "Elektro Ko~ani", Med. centar - Ko~ani, RTV - Ko~ani, AD "Skopsko ekstra", AD "Atom", KPJ "Vodovod" itn.