Novost vo Zavodot za vrabotuvawe na Makedonija

RABOTEN KLUB ZA NEVRABOTENI

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Pred izvesen period, vo prostoriite na Zavodot za vrabotuvawe e otvoren t.n. Raboten klub kako posebno mesto vo koe nevrabotenite sekojdnevno mo`at da se informiraat, da dobivaat soveti od stru~ni lica za toa kako podobro da se organiziraat i osposobat za pouspe{no barawe rabota

@iveeme vo vreme vo koe vladee golema nevrabotenost, tehnolo{ki vi{ok, gubewe na rabotni mesta, a seto toa povlekuva silni negativni emocii. Za mal broj lu|e zagubata na rabotnoto mesto pretstavuva predizvik {to otvora novi mo`nosti, dodeka za pove}eto slu~ai bezraboticata pretstavuva gubewe na profesionalniot indentitet, gubewe na ~uvstvo na samopo~it, gubewe na del od pretstavata za sebe, a neminovno doa|a i do gubewe na kontakti so "prijatelite od rabota". Nevrabotenosta predizvikuva mnogu promeni vo voobi~aenite naviki, anga`manot i ambiciite. Ne samo {to go nema izvorot na prihod, izgubena e i "{emata" na denot, kontaktite na rabota. Sepak, za da se namali napnatosta i za da se razbie stresot, kako klu~en moment, potrebna e komunikacija so drugite, potoa fizi~ka aktivnost, dobrovolna rabota itn. Postojanoto prisustvo na golem broj nevraboteni lica vo Zavodot za vrabotuvawe, onevozmo`uva nevrabotenite da bidat podetalno informirani od postoe~kite slu`bi za uspe{no barawe rabota.

SORABOTKA ME\U NEVRABOTENITE I ZAVODOT

Za taa cel, pred izvesen period, vo prostoriite na Zavodot za vrabotuvawe e otvoren t.n. Raboten klub kako posebno mesto vo koe nevrabotenite sekojdnevno mo`e da se informiraat, da dobivaat soveti od stru~ni lica za toa kako podobro da se organiziraat i osposobat za pouspe{no barawe rabota. Za funkciraweto i raboteweto na Rabotniot klub, porazgovaravme so Violeta Dimitrieva, sovetnik vo istiot. Taa ni pojasni deka inicijativata za realizirawe na proektot za otvorawe na Raboten klub od strana na Svetskata banka poteknuva od pred edna godina, no duri sega se sozdale uslovi za negovo realizirawe. Gospo|ata Dimitrieva, kako profesionalec, mnogu se zainteresirala za ovoj vid rabota, bidej}i imala mo`nost da vidi kako funkcionira Rabotniot klub vo drugi zemji. Proektot bil finansiran od Svetskata banka, a isto taka i Agencijata za privatizacija na Makedonija bila vklu~ena vo finansiraweto na rabotnite klubovi vo slednite devet biroa za vrabotuvawe: Probi{tip, Kriva Palanka, Radovi{, Kavadarci, Bitola, Prilep, Ohrid, Tetovo i [tip. Zavodot za vrabotuvawe na R. Makedonija ima cel do krajot na juni, vo site biroa za vrabotuvawe, rabotnite klubovi da bidat otvoreni i da za`iveat.

POLESNO DO RABOTNO MESTO

Rabotniot klub go zamisluvame kako mesto koe{to }e pretstavuva edna vrska me|u nevrabotenite lica i vrabotenite vo Zavodot, so toa {to nie postoime za niv, a ne tie za nas. Tuka sme ne da im najdeme, tuku da im pomogneme kako polesno da go iznajdat ponudenoto rabotno mesto, re~e g-|ata Dimitrieva. Rabotniot klub mo`e da go posetuva sekoe nevraboteno lice, rabotodavci i drugi zainteresirani lica, bez razlika na vozrasta, obrazovanieto i polot. Vo Rabotniot klub, rabotata so nevrabotenite se odviva vrz osnova na utvrdena programa, a preku nea se ostvaruvaat i pove}e aktivnosti. Snabden e so site pomagala za izvr{uvawe na potrebnite aktivnosti, koi{to gi ima pove}e. Nevrabotenite se informiraat za slobodnite rabotni mesta, preku dnevniot pe~at ili od Zavodot, se vr{i edukacija, im se nudat soveti za odredeni temi, a voedno dobivaat i soveti od pravnici za pra{awata povrzani so nivnite prava i obvrski, socijalnata sfera i drugi pravni problemi. Vo perspektiva, se nadevam, }e organizirame i tribini so najrazli~ni temi za odredeno zanimawe, odredena vozrast, obrazovanie veli Dimitrieva. Vo Klubot se vklu~eni dvajca psiholozi koi dolgo vreme rabotat vo Zavodot i {esmina volonteri-stru~en kadar od oblasta na pravoto, ekonomijata, sociologijata. Bidej}i na po~etokot licata koi baraat pomo{ od Klubot, vo prvo vreme prio|aat so skepsa, so izvesen strav, anga`iranite vo Rabotniot klub nastojuvaat {to e mo`no podobro da im ja objasnat negovata cel i da sozdadat edna atmosfera kade {to zainteresiranite nema da se ~ustvuvaat frustrirani deka tuka ne im e mestoto. Tie treba da se ~ustvuvaat slobodni za da postavat odredeno pra{awe od sekoja oblast za koja imaat interes.

VKLU^ENI I RABOTODAVCITE

Vrabotenite vo Rabotniot klub rabotat i kako posrednici za rabotodavcite koi najavuvaat potreba od rabotnici. Klubot e mesto kade {to i rabotodavcite mo`at da se informiraat za s# okolu vrabotuvaweto na lica so odredeni zanimawa. Kako {to istakna Dimitrieva rabotodavcite za nekoi vrabotuvawa do nas mo`at da se obratat so polna doverba, bidej}i }e dobijat rabotnici od koi vo potpolnost }e bidat zadovolni, zatoa {to nie sme edna stru~na Institucija i bazata na podatoci za nevraboteni e kaj nas. Celiot kontingent na nevraboteni se nao|a kaj nas. Raspolagame so podatoci za lica so razli~no obrazovanie, vozrast, rabotno iskustvo.

Rabotniot klub raboti sekoj den od 8 - 13 ~asot, no vo idnina se planira da raboti i vo dve smeni za Klubot da bide pootvoren i za onie koi sakaat da bidat podiskretni. S# u{te e rano da se ka`e kolkava }e bide uspe{nosta na Rabotniot klub, no spored brojot na zainteresirani lica, toj ima perspektiva.