Proizvodnite programi i idnite planovi na AD "Ohis" - Skopje

PROBLEMITE TREBA SAMI DA GI RE[AVAME

Pi{uva: Ranko MLADENOSKI

  • Nie mo`e da barame od Vladata da gi re{i makroekonomskite problemi, no re{avaweto na biznis-problemite vo mikroekonomijata e na{ problem
  • Mo`eme da se pofalime deka dobivme sertifikat ISO 9001 za del od na{ata proizvodna programa. Sekako ova e priznanie ne samo za kvalitetot na proizvodite, tuku i za organizacijata na raboteweto
  • "Ohis" izvezuva vo Bugarija, Jugoslavija, Grcija, Turcija, Hrvatska, Slovenija, Germanija, Holandija, Anglija i drugi evropski zemji. Izvozot opfa}a 60 otsto od proizvodstvoto

Me|u firmite koi i denes vo vakvi te{ki uslovi na stopanisuvawe opstojuvaat i uspe{no rabotat e akcionerskoto dru{tvo "Ohis" od Skopje. Ovaa firma postoi od 1964 godina, so spojuvawe na dve fabriki vo izgradba i toa "Acetilen" i "Biljana". Od toga{ postoi kako Organsko-hemiska industrija "Ohis" - Skopje. Minuvala niz mnogu transformacii i do denes opstana kako edna od uspe{nite firmi ne samo vo Makedonija, ami i po{iroko. Otkako po~nale da rabotat pogonite vo 1964 godina, pa do denes nema pogon ~ie proizvodstvo ne e zgolemeno za dva ili za tri pati i toa e postignato isklu~ivo so znaeweto na kadarot {to go ima "Ohis". Za proizvodnata programa, za prisustvoto na doma{niot i stranskiot pazar i za idnite planovi, razgovaravme so gospo|a Slobodanka Kuzmanovska, pomo{nik generalen direktor za ekonomski pra{awa vo AD "Ohis".

Proizvodnata programa na "Ohis" postojano se pro{iruva, veli gospo|a Kuzmanovska. Ne samo {to gi odr`uvame postojnite kapaciteti, tuku i se pro{iruvame so novi proizvodni programi. Pokraj toa {to ni be{e va`no da go odr`ime kvalitetot, na{a strategija be{e i ponatamo{niot razvoj na proizvodnite programi. Proizvodniot asortiman na "Ohis" e {irok. Da po~neme so akrilnoto vlakno, bezalkalno stakleno vlakno, polivinilhlorid i prerabotki vrz baza na polivinilhlorid - toa se poznatite prerabotki vo polivinilhloridnite cevki, granulatot, polivinilhloridnite folii, topol pod, polivinilacetat i prerabotki vrz baza na polivinilacetat. Kaj lu|eto pove}e se poznati kako sredstva za prema~kuvawe i lepila, boi, lakovi i drugo. Poznata proizvodna programa vo {irokata potro{uva~ka e proizvodstvoto na detergenti i toa razni vidovi - pra{kasti, te~ni i razni sredstva za ~istewe vo doma}instvoto. Toa se na{i proizvodi, ne e kupena licenca, tuku stanuva zbor za sopstveno proizvodstvo od na{ite ekipi. Imame bazni hemikalii - monohlorocetna kiselina, solna kiselina, proizvodstvo na pesticidi - sredstva za za{tita na rastenijata, proizvodstvo na kozmetika. Toa e nov pogon. Imame i pe~atnica, {ivalna. Proizveduvame samoleplivi lenti. So eden zbor imame mnogu {iroka proizvodna programa. Najnovata investicija e fabrikata za proizvodstvo na lekovi {to e zaedni~ko vlo`uvawe so edna amerikanska firma.

RE[ENIJA ZA PREVRABOTENOSTA

"Ohis" investira{e i vo ekolo{ki postrojki. Taka, sega vo energanata mesto mazut upotrebuvame gas. Be{e pu{ten vo upotreba i nov pogon za proizvodstvo na sapuni, proizvodstvo na vodeno staklo, izvr{ena e rekonstrukcija i modernizacija na pogonot za pra{kasti detergenti i isflen e nov proizvod, toa e "Ultragong" koj zamenuva pogolema koli~ina za pomala. Vo tek e rekonstrukcija na pogonot za bezalkalno stakleno vlakno koja }e ~ini okolu sedum milioni germanski marki.

Godinava po~navme so izgradba na pogonot za proizvodstvo na dijalizeri i se vklu~uvame vo akcijata "Kupuvajte makedonski proizvodi", dodava gospo|a Kuzmanovska. Vo Makedonija nema proizvoditel na vakvi proizvodi i }e gi zamenime uvoznite dijalizeri so doma{ni. Toa }e zna~i i vrabotuvawe na izvesen broj lu|e. ]e imame i eden nov pogon za kartona`a. Seto toa e vo ramkite na strategijata za pomali, no rentabilni investicioni vlo`uvawa, {to }e zamenat uvozni proizvodi so doma{ni. Vsu{nost, namerata ni be{e vo del od ovie pogoni da ja re{ime prevrabotenosta {to ja imame vo odredeni pogoni. "Ohis" ima okolu 4.000 vraboteni. Sekako deka imame pogolem broj vraboteni od potrebite, no smetame deka problemot na prevrabotenosta morame da go re{avame so vakvi novi pogoni. Ne mo`e da se ka`e deka nemame problemi vo raboteweto. Na{ata deviza e deka problemite treba da gi re{avame sami. Nie mo`e da barame od Vladata da gi re{i makroekonomskite problemi, no re{avaweto na biznis-problemite vo mikroekonomijata e na{ problem.

Vo ovoj period najgolema strategija ni be{e za~uvuvaweto na kvalitetot na na{eto proizvodstvo i iznao|awe na novi proizvodi, objasnuva gospo|a Kuzmanovska. Proizvodnata programa vo golema mera ja imame pro{ireno, a tuka se i na{ite zalagawa za osvojuvawe na novi pazari. Moram da istaknam deka so potpi{uvaweto na Spogodbata za slobodna trgovija so Bugarija po~navme da vr{ime prezentacija na na{ite proizvodi vo ovaa zemja. Vakvata na{a aktivnost be{e sledena i od mediumite vo Bugarija, naide na {irok odyiv i gi postignavme prvite izvozni rezultati. Morame da bideme mnogu aktivni i novite pazari da mo`at da ja zapoznaat na{ata konkurentna sposobnost, odnosno pod koi uslovi mo`eme da bideme prisutni na tie pazari. Mo`eme da se pofalime deka dobivme sertifikat ISO 9001 za del od na{ata proizvodna programa. Sekako ova e priznanie ne samo za kvalitetot na proizvodite, tuku i za organizacijata na raboteweto.

IZVOZNI ARAN@MANI

"Ohis" izvezuva vo Bugarija, Jugoslavija, Grcija, Turcija, Hrvatska, Slovenija, Germanija, Holandija, Anglija i drugi evropski zemji. Izvozot opfa}a 60 otsto od proizvodstvoto. Makedonskiot pazar e premal za proizvodnata programa i zatoa aktivno se vklu~eni vo baraweto na izvozni aran`mani. So isklu~itelni zalo`bi i so timska rabota pravat napori da se pretstavat i na pazari kade se zastapeni vo pomal obem.

Kvalitetot ni e eden od najva`nite prioriteti, veli gospo|a Kuzmanovska. Na nivo na "Ohis" postoi centralna laboratorija koja e nezavisna, zatoa {to smetavme deka ako bide vo sostavot na fabrikite }e imame pristrasnost. Ja izdvoivme, a pokraj razvojot imame i kontrola na kvalitet. Se vr{i kontrola na kvalitetot na vleznite surovini i kontrola na kvalitetot na gotovite proizvodi. Se sre}avavme so eden mo{ne neprijaten moment, a toa e falsifikuvawe na proizvodite na "Ohis", a toa se pravi samo koga proizvodot ima rejting. Falsifikuvawe se pojavi kaj detergentot "Gong", kaj sjajot i kaj nekoi drugi proizvodi. Ja izvestuvame za toa i javnosta, a podnesuvame i sudski prijavi i go za{tituvame na{eto proizvodstvo od praven aspekt. Od analizite {to gi pravime postojano i od ispituvawata na pazarot go gledame rejtingot na na{ite proizvodi. So ogled na toa {to Makedonija e otvorena i imame prisustvo na mnogu stranski proizvodi so poznati imiwa, zadovolni sme so toa {to plasmanot na na{ite detergenti vo Makedonija e na prvo mesto. Ova sekako go potvrduva kvalitetot na na{ite proizvodi. I od na{ite ispituvawa {to gi pravevme vo sektorot za kontrola na kvalitet, doka`avme deka na{iot detergent, po kvalitet, se nosi so vrvnite evropski detergenti.


AD "OHIS"

ul. "Prvomajska" b.b.

MK - 1000 Skopje, Makedonija

tel. ++38 991 112 - 199

++38 991 110 - 301

faks: ++38 991 110 - 250

E-po{ta:

ohint1@mt.net.mk

ohint2@mt.net.mk

ohibil3@mt.net.mk