Komentar: Proletta ja razdvi`i krvta na zaspanata opozicija vo Makedonija

SE PODGOTVUVA ESENSKATA PRESMETKA

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

  • ^ekoreweto nadolu kone~no gi razdvi`i partiskite rakovodstva koi zasileno gi utvrduvaat svoite pozicii pred esenskite lokalni izbori vo Makedonija
  • SDSM kone~no gi priznava ogromnite gre{ki i proma{uvawa vo praktikuvaweto na vlasta
  • [to pravat partiite so nacionalni belezi?

Rovovskata vojna koja podolgo vreme be{e konstanta vo politi~kata scena na Republika Makedonija, so doa|aweto na proletta postepeno preminuva vo otvoreno preispituvawe na te`inata ili goleminata na partiite i krpewe na nivnite partiski programi, koi se prilagoduvaat spored proektiranite `elbi na narodot. Toa posebno se odnesuva za partiite od parlamentarnata opozicija, koi imaat otvoren prostor za dejstvuvawe otkako na sekogo mu e jasno deka Koalicijata za promeni, namesto najavenite 100 godini vladeewe te{ko }e mo`i da skrpi period od dve godini, bidej}i do`ivuva totalen poraz vo pogled na ostvaruvawata na vetuvawata pred izbira~ite, a od druga strana e pritisnata od me|unarodnite faktori za otpo~nuvaweto na reformite, koi najte{ko }e gi pogodat tokmu nivnite tradicionalni glasa~i. So eden zbor, denovite na Koalicijata za promeni se izbroeni, ne samo zaradi o~ekuvanoto izleguvawe na DA od nea poradi ideolo{ki i drugi nesoglasuvawa, tuku i poradi preoptovarenosta so Arben Xaferi i negovata partija koja poleka no sigurno, go uriva rejtingot na makedonskiot del od taa koalicija.

Imeno, poslednoto ispituvawe na raspolo`enieto na glasa~ite {to go napravi agencijata "Brima-Galup" vo Makedonija poka`a deka VMRO-DPMNE, PDPA-NDP i DA zaedno imaat rezultat od 28,7% od glasa~koto telo, {to vo presret na esenskite lokalni izbori vo koi tie partii i da sakaat ne }e mo`at da odat zaedno, poka`uva mo{ne slab momentalen rejting koj voop{to ne mo`e da se pravda so vojnata vo Kosovo i drugi nastani od sosedstvoto, bidej}i bitkata za glasa~ite se odviva tuka, vo Makedonija.

Nasproti niv, SDSM go zajaknuva vodstvoto so osvojuvawe na duri 25,6% od glasovite na anketiranite gra|ani i zaedno so LDP koja osvoi 3% od glasovite, so drugite pomali partii od leviot blok vo koi se vklu~uva i dosega{nata desni~arska partija Liga za demokratija, seriozno se zakanuva so sozdavawe na golem opozicionen blok koj }e ima zada~a ne samo da pobedi na lokalnite izbori, tuku i da predizvika predvremeni parlamentarni izbori. "Nam ni treba iskren, ~esen, programski i kadrovski blok, front podgotven da predizvika predvremeni parlamentarni izbori, podgotven da pobedi na tie izbori, i {to e najva`no, podgotven da ja gradi Makedonija kako ekonomski bogata, socijalno popravedna dr`ava", izjavi Branko Crvenkovski na promocijata na Platofrmata za obedinuvawe na opozicijata vo Makedonija, za vreme na proslavata na desetgodi{ninata od osnovaweto na Partijata.

LP GO ISPITUVA ME\UPARTISKIOT SKOR

Vo posledno vreme, na makedonskata politi~ka scena s# pozabele`livo e dejstvuvaweto na Liberalnata partija koja, otkako izleze od bra~nata vrska so Petar Go{ev i Risto Penov, nastojuva da go valorizira rezultatot {to go poka`a nekoga{niot nejzin pretsedatel vo lanskite pretsedatelski izbori, Stojan Andov, koj so svojata izborna programa so nacionalni obele`ja vo prviot krug na izborite poka`a odli~ni rezultati. Posebno so insistiraweto me|u Makedonija i Albanija da se potpi{e Konvencija za nacionalnite malcinstva so koja }e se stavi kraj na prenapregnatite pra{awa so polo`bata na Albancite vo Makedonija i na Makedoncite vo Albanija.

LP dobi nov lider i vo li~nosta na biznismenot Risto Gu{terov ima {to da ka`e za sostojbite vo Makedonija, no izgleda s# u{te ne mo`e da go trasira vistinskiot pat i mesto na svojata partija, koja ednovremeno koketira so aktuelnata vlast, no i ostro ja kritikuva {to mo`e da ja odvede Partijata vo bezli~nost i neidentifikacija i pokraj toa {to se kolne deka se bori za "tretiot pat", koj treba da ozna~uva centar.

"Formiraweto na koaliciski blok na del od opozicionite partneri okolu glavniot sto`er SDSM pretstavuva politi~ka histerija i u{te eden pokazatel za reafirmacija na starata praktika na SDSM povtorno da ja disperzira svojata odgovornost na pomalite sateliti", izjavi Risto Gu{terov na pres-konferencijata pred nekolku dena. Toj istakna deka vo blokot na SDSM vleguvaat sojuznici, koi dosega bea negovi zakolnati protivnici, duri i otvoreni partneri na VMRO-DPMNE!

Ostanuva da vidime dali ovaa partija }e prezeme ne{to vo smisla na pribli`uvawe do novata partija VMRO, MAAK-konzervativna i drugi pomali partii so makedonska nacionalna programa ili pak }e se obide samostojno da go proveri svojot rejting na esenskite lokalni izbori. Ako izvlekle pouki od solisti~kiot nastap na izborite, koga so partijata rakovode{e Stojan Andov, toga{ realno e da se o~ekuva i LP da bara mesto vo nekoja od koaliciite.

[TO PRAVAT NACIONALNITE PARTII

Na desnicata na makedonskata politi~ka konfiguracija se pojavi novata partija VMRO na Boris Zmejkovski, koja spored prvi~nite rezultati vo regrutacijata na ~lenstvoto (14.600), mo`e da se smeta kako seriozen politi~ki subjekt kon koja }e gravitiraat iljadnicite razo~arani ~lenovi na nekoga{nata "najnacionalna" partija VMRO-DPMNE, no i razo~aranite od SDSM, LDP i drugi partii, koi ne tolku brzo go zaboravija periodot na praktikuvaweto na vlasta na levicata. VMRO objavi deka kon nea gravitiraat i istaknati intelektualci koi dosega ne bile ~lenovi na nitu edna partija, no se ~ini deka mo{ne bavno se odi kon konstituiraweto na partiskite organi i odr`uvaweto na konvencija ili kongres na koj bi trebalo da bide izbran CK, Sekretarijat i pretsedatel na partijata, bidej}i vremeto brzo minuva i esenta e na pragot. Da se nadevame deka VMRO nema da bide ona za {to prerano se izraduva Qubi{a Georgievski vo svojata kolumna vo "Dnevnik", so ocenkata deka najavenata gotovnost da se vleze vo koalicija so VMRO-DPMNE, dokolku od nea bidat is~isteni nekoi rakovodni li~nosti, bi zna~elo vra}awe na Zmejkovski kon mati~nata partija?! ]e treba da vidime {to bi rekle na ovie intelektualni bravuri na poznatiot re`iser ostanatite brojni ~lenovi na VMRO, koi so entuzijazam vleguvaat vo nea tokmu poradi bugaromanstvoto na Qup~o Georgievski i Dosta Dimovska, odnosno izvr{enoto predavstvo na makedonskite nacionalni ideali!

SELANSKA BUNA, BLOKADI NA KAMIONXII, MITINZI I [TRAJKOVI...

Troglavata koalicija na vlast, koja od den na den se davi vo aferite {to samata si gi predivikala, se soo~uva so pove}e formi na manifestirawe na revolt za nivnata neuspe{na politika, ne samo od partiska priroda, tuku i od drugi organizirani sili so masovno ~lenstvo od tipot na Sojuzot na sindikatite na Makedonija, Zdru`enieto na zemjodelcite, Zdru`enieto na prevoznicite i sl. Vo taa smisla, za verskiot praznik Veligden se planira otpo~nuvaweto na "Selanskata buna" pod rakovodstvo na Veqo Tantarov, porane{en pratenik na SDSM i sega{en zemjodelski lider od Pelagonija, koja }e zapo~ne so blokadi na pati{tata, izleguvawe pred Vladata i drugi vidovi protesti, zaradi nedokvakanata politika na aktuelnata garnitura vo pogled na za`ivuvaweto na zemjodelskoto proizvodsto, nezakonskata proda`ba na "[ekeranata" vo Bitola za edna {vajcarska firma, zad koja stoi bugarski kapital, voveduvaweto na DDV za zemjodelieto i sl.

SSM i pokraj prvi~nite kontakti so premierot Georgievski gi poka`uva zabite, posebno vo pogled na {trajkot so glad na rudarite od "Sasa", no i zaradi drugite ve}e veteni promeni koi nikako ne ja videle svetlinata na denot, zafrleni vo ne~ii ministerski biroa.

Kamionxiite koi opravdano protestiraa zaradi igrariite so cenata na naftata i drugite administrativni dava~ki so koi gi optovaruva Vladata, vo uslovi koga stranski prevoznici im go zemaat profitot, ve}e najavija doa|awe so svoite kamioni pred sedi{teto na Vladata, onaka kako {to go napravija simboli~noto {etawe pred nea pred nekolku dena.

"Sakam da gi povikam i site {to glasaa za DPMNE i za Koalicijata za promeni, a koi i samite se ~udat i se krstat kakva li politika izglasaa" - re~e Branko Crvenkovski. "Tokmu zatoa gi povikuvam site gra|ani na Republika Makedonija, na 18 maj 2000 godina da se sobereme vo Skopje, na najgolemiot sobir, na najgolemiot miting vo istorijata na Makedonija. Na 18 maj neka stane jasno deka izmina vremeto na ovaa vlast...", re~e Crvenkovski koj neo~ekuvano se najde vo pozicija da se bori za vlast po tolkaviot broj proma{uvawa, aferi i gre{ki {to gi napravi negovata Partija, pritoa velej}i deka Partijata dozvolila, "vo nejzinite redovi da se prilepat, pa duri i da promovirame lu|e son~ogledi, lu|e krle`i, sitni du{i, pa duri i da promovirame koristoqupci... lu|e koi ~esto i so kupena qubov od vladeja~kite partii planiraat kako da gi tro{at parite za dve-tri semejni generacii..."

Sre}en Veligden, sestri i bra}a Makedonki i Makedonci