"CVETNICI 2000" PO DESETTI PAT

Na 22 april se odr`a Folk-festivalot "Cvetnici 2000" na koj bea ispolneti 20 numeri, ispolnuvani od solo-peja~i, dueti i grupi.

Nagradata za najdobar aran`man ja dobi @. Gli{i} za pesnata "Podari mi ran bosilek" vo izvedba na Du{ko Georgievski. Za najdobar interpretator be{e proglasena Zuica Lazova za pesnata "Ej, Damjane libe". Tretata nagrada od `iri-komisijaqta ja dobi kompozicijata na O. Lazarov "Ne kani me" vo izvedba na Mile Kuzmanovski, vtorata - kompozicijata na Damir Imeri "Ti si lek za o~i vqubeni", vo interpretacija na Vojo Stojanovski, dodeka prvata nagrada ja osvoi kompozicijata na Todor Zavkov "Molitva za Veligden", vo izvedba na Elena Georgieva. Nagradite od publikata gi osvoija: tretata nagrada ja dobi kompozicijata na Qup~o Trajkovski-Fis za pesnata "Za Marija" vo izvedba na Naum Petrevski, vtorata nagrada ja dobi kompozicijata na Damir Imeri "Ti si lek za o~i vqubeni" vo interpretacija na Vojo Stojanovski, a prvata ja dobi kompozicijata na Mile Barbarovski "Da se vratat ~edata" vo izvedba na Blaga Petreska i Goce Arnaudov.

JUGOHROM GO ZGOLEMUVA IZVOZOT

Hemisko - elektrometalur{kiot kombinat "Jugohrom" od Jegunovce vo izminatiot period od godinava celosno e orientiran kon proizvodstvo na surovini za izvoz. Spored generalniot direktor na "Jugohrom", Bo{ko Dimoski vo mart godinava izvezeni se feroleguri vo vrednost od 2.414.000 dolari, {to e pove}e od planot i od istiot mesec minatata godina. Natplanski izvoz vo "Jugohrom" e evidentiran i vo januari i fevruari.

Vkupniot izvoz na "Jugohrom"vo izminative meseci e vo vrednost od 5.804.000 dolari, {to pretstavuva golem pridones za izvlekuvawe na ova akcionersko dru{tvo so 2.000 vraboteni od krizata vo koja se nao|a poradi golemite zagubi. Spored Dimoski, najgolem del od zagubite se kamatite od nepovolnite krediti.

Spored sklu~enite dogovori so stranskite partnerite, za koi "Jugohrom" podgotvuva novi izvozni kontingenti, i vo sledniot period mo`e da se o~ekuva zgolemen izvoz.

PLANINARSKI POHOD NA [AR PLANINA

Planinarskoto dru{tvo "Quboten" od Tetovo, po povod Denot na planetata Zemja, organizira{e pohod na planinarite Le{ok - Brezno -Tri Vodi. Na ovaa masovna planinarska manifestacija u~estvuvaa golem broj planinarki dru{tva, klubovi i sekcii od Tetovo, Skopje, Bitola, Gostivar i od drugi mesta od Makedonija.

U~esnicite na pohodot vo `ivopisnata mesnost Tri Vodi na [ar Planina izvedoa zaedni~ka akcija za ~istewe na povr{inite i terenite za odmor i rekreacija.

SANIRAWE NA MOSTOT "GOCE DEL^EV"

Gradona~alnikot na Skopje Risto Penov, na sredba so novinarite, informira{e deka na 15 idniot mesec vo Skopje se o~ekuva da dopatuva francuska delegacija, koja so Vladata na Republika Makedonija }e gi potpi{e krajnite dogovori za donacijata od francuskata Vlada, od ~ii sredstva }e se sanira i mostot "Goce Del~ev".

Proektot, koj }e se izveduva preku francuskata firma "Fresine", vo sorabotka so doma{en partner, }e ~ini dva i pol miliona germanski marki. Penov dodade deka "na{eto u~estvo vo izrabotkata na mostot e usloveno da iznesuva minimum 10 otsto i treba da pretstavuva ras~istuvawe na vnatre{nosta na mostot".

Skopskiot gradona~alnik vo ovaa prigoda poso~i deka nedelava zapo~nuva postavuvawe fekalna kanalizacija na ulicite "Luka Gerov" i "Voin Dra{kovi}" vo naselbata \or~e Petrov, a pritoa potseti deka e zapo~nata i izvedbata na fekalnata kanalizacija vo selo Ra{~e, so {to se za{tituva izvorot "Ra{~e".

BALKANSKA KONFERENCIJA NA METALCI

Vo organizacija na Me|unarodnata federacija i Evropskata federacija na metalski sindikati, na 27 i 28 april vo Skopje }e se odr`i Balkanska konferencija za primena na Paktot za stabilnost vo oblasta na metalskata industrija.

Na Konferencijata predvideno e da u~estvuvaat 80 pretstavnici od re~isi site balkanski zemji, kako i golem broj evropski zemji, koi preku Paktot za stabilnost bi trebalo da bidat donatori za razvoj na metalskata industrija vo regionot. Vovedno izlagawe }e ima Koordinatorot na Paktot za stabilnost Bodo Hombah, od kogo "makedonskite metalski sindikalci o~ekuvaat da slu{nat za mo`nosta za pogolema implementacija na Paktot za stabilnost vo metalskata industrija vo regionot".

SREDBA SO BERND POSELT

^lenovite na Komisijata za nadvore{ni raboti na Sobranieto na Republika Makedonija, denovive imaa sredba so Bernd Poselt, ~len na Evropskiot parlament i potpretsedatel na Komisijata za gra|anski slobodi i prava, pravo i vnatre{ni raboti.

Na sredbata be{e razgovarano za naporite {to Republika Makedonija gi pravi za pobrzo pribli`uvawe kon Evropskata unija, pri {to pozitivno bea oceneti opredelbata za realizacija na reformskite proekti i razvojot na demokratskite procesi vo zemjava.

Poselt istakna deka za intenzivirawe na procesot na za~lenuvawe na na{ata zemja vo evropskite institucii, potrebno e zemjite na EU da bidat informirani za sostojbite vo Republika Makedonija.

SREDBA DIMITROV - STEJBLS

Ministerot za nadvore{ni raboti, Aleksandar Dimitrov, deneska ima{e rabotna sredba so komandantot na Zadninskata komanda na KFOR vo Republika Makedonija, vice-mar{alot Antoni Stejbls.

Na sredbata be{e izrazeno zaemno zadovolstvo od dosega{nite odnosi me|u nadle`nite resori na Republika Makedonija i Komandata na trupite na NATO stacionirani vo na{ata zemja, a bea razgledani i pove}e pra{awa od domenot na prakti~nata sorabotka. Pritoa be{e istaknata potrebata od zaokru`uvawe na pravnata ramka vo odnos na tranzitiraweto na silite na KFOR niz teritorijata na Republika Makedonija, kako i pra{aweto vo vrska so grani~niot premin Blace.

Vo razgovorot bea razmeneti mislewa i za aktuelnite sostojbi na Kosovo. Ministerot Dimitrov go pokrena pra{aweto za zasiluvawe na kontrolata i bezbednosta na pograni~niot reon, so cel spre~uvawe na grani~nite incidenti i na se po~estite obidi za ilegalen transfer od strana na teritorijata na Kosovo, SR Jugoslavija. Pritoa vice-mar{alot Stejbls izvesti za merkite {to KFOR gi prezel vo toj pravec.

IZMENUVAWE I DOPLNUVAWE NA ZAKONOT ZA TRGOVSKI DRU[TVA

Zakonodavno-pravnata komisija na Sobranieto na Republika Makedonija, na odr`anata sednica na 24 april, go usvoi Predlogot za donesuvawe zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za trgovski dru{tva so Predlog - zakon.

So izmenite, kako {to be{e re~eno na sednicata, }e se nadmine neednakviot tretman na stranskite vlo`uva~i vo odnos na doma{nite, vo postapkata za osnovawe i rabotewe na dru{tvata, a tie se i vo funkcija na privlekuvawe na stranskite investitori.

Komisijata go poddr`a i Predlogot za donesuvawe zakon za ostvaruvawe na predvremena penzija, so Predlog - zakon.

Poradi otsustvo na vladin pretstavnik, Zakonodavno-pravnata komisija, na dene{nata sednica, ne rasprava{e po Predlogot za donesuvawe zakon za izbor na pratenici vo Sobranieto na Republika Makedonija, so Predlog-zakon i po Predlogot za donesuvawe zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za osnovawe na Javnoto pretprijatie Makedonska radiotelevizija.

INVESTICIJA VO FABRIKATA "ZORA" OD GEVGELIJA

Paralelno so podgotovkite za novata sezona za ladna prerabotka na zelen~uk, vo Akcionerskoto dru{tvo "Vinojug" - Fabrika "Zora" vo Gevgelija zabrzano se raboti i na doveduvaweto na nova oprema so kondenzatorska stanica i dodatna instalacija, a voedno se vr{i zamena na ve}e dotraenata instalacija, stara 25 godini.

Vrednosta na investicijata e nad 150 iljadi germanski marki, a ja obezbedi firmata "Mariu" od Gevgelija vo me{ovita gr~ko-makedonska sopstvenost, vo sorabotka so Akcionerskoto dru{tvo "Vinojug".

Inaku, ovaa investicija ima i ekolo{ko zna~ewe, bidej}i so nea se izbegnuva opasnosta od ispu{tawe na amonijak vo atmosferata, koja postoe{e so koristeweto na starata oprema.

DANSKA DELEGACIJA VO POSETA NA MAKEDONIJA

Od 25 do 28 april, vo oficijalna poseta na Republika Makedonija }e prestojuva delegacija na Kralstvoto Danska, predvodena od Ole Lovig Simonsen, prv zamenik-spiker na Parlamentot na Kralstvoto Danska.

Danskata delegacija e predvideno da ostvari sredbi so pretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija Savo Klimovski i so ~lenovite na Komisijata za nadvore{na politika, a potoa so koordinatorite na prateni~kite grupi i so ~lenovite na prateni~kata grupa na Sobranieto na Republika Makedonija za sorabotka so Parlamentot na Kralstvoto Danska.

Simonsen }e bide primen i od pretsedatelot na Republika Makedonija Boris Trajkovski, a }e se sretne i so potpretsedatelot na Vladata na Republika Makedonija Bedredin Ibraimi.

RABOTILNICA VO RAMKITE NA FARE-PROGRAMATA

Univerzitetot "Sv. Kliment Ohridski" vo Bitola na 24.4 vo prostoriite na Rektoratot organizira{e rabotilnica so cel da ja promovira svojata proektna sorabotka {to ja ostvaruva so Tempus i Multi-Kantri proektite vo ramkite na FARE-programata. Rabotilnicata be{e mo`nost za zapoznavawe so rezultatite od ve}e zavr{eniot proekt-kompakt-merka "Razvivawe sistem za ocenuvawe na kvalitetot na akademskiot kadar na univerzitetite vo Makedonija" kako i nekoi od rezultatite na tekovniot proekt od Multi-Kantri programata "Evropska dimenzija na upravuvawe so kvalitetot vo instituciite".

Prezentiraweto na rezultatite od proektite, kako {to be{e ka`ano na dene{nata rabotilnica, e pretpostavka za nivno implementirawe kako i za dr`ewe ~ekor so sovremenite tekovi od razvienite obrazovni sistemi.

Na ovoj na~in, Univerzitetot "Sv. Kliment Ohridski" go odbele`a 25-ti april - Denot na svoeto osnovawe. Univerzitetot e osnovan vo 1979 godina, a vo svojot sostav ima 5 fakulteti, 1 vi{a {kola, 3 nau~ni institucii, Univerzitetska biblioteka i Studentski dom.

MINISTEROT XUVELI GO POSETI "AGROPLOD"

Delegacija na Ministerstvoto za zemjodelstvo i hrana na Republika Albanija, predvodena od ministerot Lufter Xuveli, deneska prestojuva{e vo Resen, pri {to go poseti AD "Agroplod".

Na sredbata so menaxerskiot tim, gostite od Albanija bea zapoznati so proizvodstvenite i razvojnite mo`nosti na akcionerskoto dru{tvo i bea poso~eni punktovite za idnata sorabotka so srodni firmi od Albanija, kako i mo`nostite za plasman na zemjodelski i drugi proizvodi na albanskiot pazar.

Vo izjavata po sredbata, ministerot Xuveli izrazi podgotvenost za pro{iruvawe i prodlabo~uvawe na me|usebnata sorabotka vrz osnova na ve}e potpi{anite dogovori me|u ministerstvata na dvete zemji, a ista takva podgotvenosta od makedonska strana iska`a i zamenik-ministerot za zemjodelstvo, {umarstvo i vosostopanstvo, Jovan Dam~eski.

Gostite go posetija i noviot jabolkov nasad na "Agroplod" podignat neodamna na povr{ina od 30 hektari, pri {to bea zapoznaeni i so na~inot i tehnologijata na sovremenoto ovo{tarsko proizvodstvo so podignuvawe na intenzivni nasadi od vakov tip.

MAKEDONSKO-JAPONSKO DRU[TVO ZA PRIJATELSTVO

Dru{tvoto na makedonsko-japonsko prijatelstvo i sorabotka, na 26-ti april, so sve~eno sobranie vo Domot na Armijata na Republika Makedonija, }e ja odbele`i desetgodi{ninata od postoeweto.

Po toj povod vo Domot na ARM }e bide otvorena izlo`ba na kaliografija, dela na u~enici od nekolku japonski u~ili{ta i dela na slu{atelite na kursot po japonski jazik.

Se o~ekuva na sve~enosta da prisustvuvaat eminentni li~nosti od javniot, politi~kiot i kulturniot `ivot na Republika Makedonija, kako i ambasadorot na Japonija, akreditiran vo na{ata zemja Akio Ijuin.

Po povod desetgodi{ninata od postoeweto na Makedonsko-japonskoto dru{tvo za prijatelstvo i sorabotka, izleze od pe~at i sve~eniot broj na biltenot "Akebono - Mugri", koj od 1995 godina se pe~ati na sekoi tri meseci vo tira` od 1.100 broja.